Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


AMERICKÁ LITERATÚRA

-         Americká literatúra vstupuje do kontextu neskôr ako európska

·         EDGAR ALLAN POE

-         Priekopník detektívnej a thrillerovej literatúry, venoval sa aj sci-fi , najznámejší americký romantik

-         VRAŽDY V ULICI MORGUE

-         HAVRAN

·         PERCY BYSSHE SHELLEY

-         ODPÚTANÝ PROMETEUS – veršovaná dráma, optimistické presvedčenie o víťazstve slobody , hodnota krásy a prírody

 

·         WALTER SCOTT

-         História – román IVANHOE

 

·         JACK LONDON

-         Narodil sa ako polosirota a vyrástol v biednych podmienkach, ako 15 – ročný sa existenčne osamostatnil, túžil po vzdelaní, po celý život bol samoukom

-         Ľudí rozdeľoval na pánov a otrokov, spomedzi pánov vyčleňoval silné osobnosti, ktorých vôľa a názory sú vo vývoji spoločnosti rozhodujúce, na uskutočnenie vôle majú právo použiť aj násilie, stúpenec Marxa a socializmu

-         Začal publikovať v novinách, čoskoro sa stal známym a bohatým

 

-         Char. lit. diela : postavy sú výrazné individuality, ktoré musia bojovať o svoju existenciu, predstavitelia nižších vrstiev ( muži, ojedinele ženy )

-         Život človeka má zmysel len vtedy ak musí bojovať o určitý ciel

-         Často ako ústredná postava vystupuje pes, právo na prežitie má silnejší

-         Väčšina postáv má autobiografické črty

-         Opis a vnútorný monológ

 

-         VOLANIE DIVOČINY

-         MAJSTER ALKOHOLIK ( psychologický román )

-         MORSKÝ VLK ( Nietzsche )

-         MARTIN EDEN ( autobiografia )

-         ŽELEZNÁ PATA ( prvý socialistický román vo svetovej literatúre )

 

·         MARK TWAIN

-         Životom sa musel prebíjať sám, svoje životné skúsenosti zúžitkoval vo svojich D

 

-         Char. lit. diela: životné príbehy ľudí, ktorých poznal, obľúbenými postavami sú černosi ( beat generation ), ktorým autor priznáva rovnaké práva ako belochom

-         Presvedčenie o nenahraditeľnosti citu, vzájomnej pomoci, spolupatričnosti

-         Jeho diela majú humanistický charakter

-         Štýl sa vyznačuje humorom a iróniou, inšpirovaný ľudovými rozprávačmi

 

-         TOM SAWYER, DOBRODRUŽSTVÁ HUCKLEBERYHO FINNA

-         ŽIVOT NA MISSISSIPI

-         YANKEE Z CONNECTICUTU NA DVORE KRÁĽA ARTUŠA

-         PRINC A ŽOBRÁK

 

·         LOST GENERATION

-         Rozhranie 19. A 20. Storočia, prežili 1WW aj 2WW a väčšinou sa jej aj aktívne zúčastnili

-         Ich diela sa zaoberajú osudom jednotlivcov, psychologický charakter ( Freud ), epika a román

-         Niektorí autori sa pokúšali experimentovať v oblasti výrazových prostriedkov

 

·         ERNEST HEMINGWAY

-         Predstaviteľ medzivojnovej literatúry a LG

-         Narodil sa v rodine lekára ( príroda ) a umelecky talentovanej matky ( umenie ), po strednej škole začal prax v novinách = maximálna stručnosť – to v ňom sformovalo jeho úsporný štýl, po vypuknutí 1WW sa prihlásil na európsky front ( červený kríž ), bol zranený a po návrate sa stal veľmi populárnou osobnosťou , svoj ďalší život sa rozhodol spojiť s Európou, usadil sa v Paríži, popri F aj ŠP, po nástupe fašizmu sa výrazne angažoval v boji proti nemu, osobne sa zúčastnil občianskej vojny a ako korešpondent aj 2 WW . po vojne sa usadil na Kube, posledné roky života strávil v USA, v roku 1961 sa zastrelil

 

-         Charakteristika literárneho diela:

-         Globálnosť + americká životná filozofia

 

-         Tematika:

1)      Bezprostredne spätá so životom ( spoločenské problémy – 1WW, 2WW, občianska vojna , sociálne problémy )

2)      Vzťah človeka a prírody

3)      Šport

 

-         Ústredná myšlienka: samotný život je najväčšou hodnotou

-         Každý človek je za svoj život zodpovedný sám

 

-         Postavy: charakteristické a veľmi americké

-         Výrazný jednotlivec s presne stanoveným cieľom, fyzicky i duševne schopný prekonať prekážky, často zahynie, vždy sa stáva morálnym víťazom v konflikte, do ktorého sa dostal, významnú úlohu v živote hrdinov zohráva láska k žene, autor lásku považuje za významnú hodnotu, vojna bráni jej naplneniu

 

-         Konflikt: život človeka

 

-         Výrazové prostriedky: 1)prelínanie časových rovín – tieto návraty sú účelové, pomáhajú pochopiť myslenie

2) autorská reč sa strieda s dialógmi a vnútornými monológmi

3)mnohé myšlienky sú nedopovedané, stručné, spôsob jeho vyjadrovania je stručný

 

-         Jazyk: charakteristickým znakom je používanie výrazov toho prostredia, v ktorom sa príbeh odohráva

 

-         Diela: poviedky, romány

-         SLNKO AJ VYCHÁDZA

-         ZBOHOM ARMÁDA

-         KOMU ZVONIA DO HROBU

-         PIATA KOLÓNA

-         MAŤ A NEMAŤ

-         STAREC A MORE ( NC )

-         OSTROVY V PRÚDE

-         POHYBLIVÝ SVIATOK

-         POSLEDNÉ SAFARI

-         ZELENÉ PAHORKY AFRICKÉ

 

·         JOHN DOSS PASOSS

-         Predstaviteľ lost generation

-         Nedávna história a spoločenský vývoj v USA

-         TRAJA VOJACI

-         MANHATTANSKÉ KRIŽOVATKY

-         U.S.A.

-         Metóda kinožurnálu, titulky z novín, inzeráty, sociálne kontrasty . . .

 

·         FRANCIS SCOTT FITZGERALD

-         Život vyšších stredných vrstiev a vysokých spoločenských vrstiev

-         Zistil obrovský rozdiel medzi materiálnymi a duchovnými hodnotami

-         VEĽKÝ GATSBY

-         NEŽNÁ JE NOC

 

·         JOHN STEINBECK

-         Po roku 1945 naňho nadväzuje sociálno  – kritická literatúra

-         Sociálna problematika

-         Biologizácia, Žigmund Freud

-         OVOCIE HNEVU ( NC )

-         NA VÝCHOD OD RAJA

-         O MYŠIACH A ĽUĎOCH

-         TÚLAVÝ AUTOBUS

 

·         WILIAM FAULKNER

-         Po roku 1945 naňho nadväzuje próza amerického juhu

-         Vzťah černochov a belochov, minulosť a prítomnosť

-         Konflikt medzi belochmi a černochmi v krajných situáciách

-         VOJAKOVA PLÁCA

-         APSOLON, APSOLON !

-         DIVÉ PALMY

 

·         PEARL BUKOVÁ

-         Čínska kultúra ( NC )

 

·         HOWARD FAST

-         História USA

 

·         HENRY MILLER

-         Človek by mal uniknúť do sveta erotiky

-         OBRATNÍK RAKA

-         OBRATNÍK KOZOROŽCA

 

·         ROBINSON JEFFERS

-         Únik človeka a život v prírode

-         Téma – príroda a antika

·         PREHĽAD AMERICKEJ LITERATÚRY PO ROKU 1945

-         Reaguje na významné udalosti vnútorného i zahraničného života, zamýšľa sa nad vplyvom civilizácie a konzumného životného štýlu na duchovný a najmä citový svet človeka, postavenie a možnosti jednotlivca v spoločnosti, zmysel jeho života

-         Odpovede hľadá vo filozofických teóriách, v minulosti, prítomnosti i budúcnosti, char. znakom je multikultúrnosť

-         Je orientovaná na sebareflexiu a sebapoznanie, kritické hodnotenie konzumnej životnej filozofie, politické témy, rasové a generačné problémy, pocity odcudzenia, osamotenia až tragizmu

-         Rozvíjajú sa všetky literárne druhy, dominuje epika a román, výrazové prostriedky sú späté s iróniou, čiernym humorom, absurditou, prelínaním časových rovín, skutočnosti a sna či vízie, vplyv žurnalistiky a experimentátorstvo

 

·         BEAT GENERATION

-         Bolo to hnutie, ktoré prerástlo aj do politického života

-         Predstavitelia – mladí Američania, ktorí  v 50. rokoch vystúpili ostro proti 2. generáciám

-         Obvinenie z neschopnosti riešiť problémy bez násilia, vojny

1)      Vyjadrovali zároveň vážne obavy z nukleárnej vojny

2)      Konzumný spôsob ich života rozširuje sa aj do iných svetadielov, predpokladali, že vyvíjajúca sa spoločnosť ( materiálna pripraví ľudí o city

-         Človek neschopný citu je mŕtvy človek ( R.U.R. )

-         Prítomný permanentne pocit strachu zo smrti

-         V tejto krízovej situácii si kládli otázku čo je dôležité a ako prežiť svoj život

 

-         Odpovede:

3)      Najdôležitejšie je sebapoznanie, prostriedkom by malo byť priateľstvo

-         Vedome vyhľadávali priateľstvo s černochmi ( najvýraznejšie si uvedomujú pocit ohrozenia )

-         Všetci beatnici boli milovníci jazzovej a boppovej hudby ( tlmočí reč černochov )

4)      intenzívne, horúčkovité tempo života ( symbolisti )

-         boli výnimočne vzdelaní a rozhľadený, neuznávali školské vzdelanie ( vzájomné rozhovory )

-         žili vo veľmi skromných podmienkach príležitostné, príležitostné zamestnania

-         ženy považovali za ° manipulovateľné sliepky °

-         know thyself and be thyself

 

-         literárne dielo: lyrika

-         reflexívny, asociatívny charakter

-         irónia, sebairónia, symboly, metafory ( šokujúce )

 

-         zdroje: existencializmus, budhizmus, Freud, romantizmus, moderna

 

-         predstavitelia:

-         JACK KEROUAC

-         LAWRENCE FERLINGHETTI

-         GREGORY CORZO

-         ALLAN GINSBERG

 

·         JOHN UPDIKE

-         Kritizoval konzumný spôsob života, keď dosiahnu čo chceli, vytriezvejú

-         KENTAUR

-         ČARODEJNICE Z EASTWICKU

-         O KRÁLIKOVI

 

·         WILLIAM SEWARD BURROUGHS

-         Všetky svoje diela napísal pod vplyvom drog

-         Vízia katastrofy, deštrukcie zeme

-         Používa veľa symbolov, text je doplnený chorobopisom, výpismi policajných správ, novinové články

-         NAHÝ OBED

-         MUCHA

-         BÚRAČKA

-         VIDEODROM

 

·         CHARLES BUKOWSKI

-         Život – prijímanie a vylučovanie

-         VŠECHNY ŘITĚ SVĚTA I TA MÁ

 

 

·         JEROME DAVID SALINGER

-         KTO CHYTÁ V ŽITE

-         Príbeh udalostí, zážitkov, ktoré prežil behom 3 dní , Holden Caulfield

-         Veľa slangových výrazov

 

·         SOCIÁLNO – KRITICKÁ PRÓZA

-         Najnižšia, sociálne najslabšia vrstva

-         Vnútropolitická situácia v USA

-         WILIAM SAROYAN, JOYCE CAROL OATESOVÁ, JOHN IRVING

 

·         PRÓZA AMERICKÉHO JUHU

-         Rasové konflikty, sociálne a psychické dôsledky porážky juhu v občianskej vojne, konfrontácie konzervativizmu s meniacou sa realitou

-         Pocity vykoľajenosti, psychopatologické prejavy, duševné deformácie, prehnanej citovosti a citlivosti

-         WILIAM STYRON – SOPHIINA VOĽBA, PRIZNANIE NATA TURNERA

-         TRUMAN CAPOTE – CHLADNOKRVNE

 

·         LITERATÚRA FAKTU

-         Nový žurnalizmus = NORMAN MAILER – NAHÍ A MŔTVI

                                                                   -  PREČO SME VO VIETNAME

                                                                   -  BIELY ČERNOCH

                                                                   -  KATOVA PIESEŇ

 

·         LITERATÚRA AUTOROV ŽIDOVSKÉHO POVODU

-         Intelektuálna úroveň a princípy židovskej morálky

-         SAUL BELLOW – sebapoznanie a sebarealizácia, nájdenie zmyslu života, konflikt s hodnotovým systémom

-         HERZOG

 

-         BERNARD MALAMUD

-         Prostí ľudia, ktorí sa morálne obrodia, preberajú zodpovednosť za osud na seba

-         POMOCNÍK

-         NÁJOMNÍCI

-         BOŽIA MILOSŤ

 

·         MODERNISTICKÁ PRÓZA

-         Veľa individuálnych štýlov, princíp absurdnosti života, etický nihilizmus, apokalyptické vízie, historický relativizmus, nezvyčajná tematika, formálne experimenty, fragmentárnosť

-         RICHARD BRAUTIGAN

-         JOSEPH HELLER

-         KURT VONEGUT – obraz dehumanizácie spoločnosti, k ozdraveniu ľudských vzťahov a v ich vývoji je skeptický

-         MECHANICKÝ KLAVÍR

-         BITÚNOK Č. 5

-         RAŇAJKY ŠAMPIÓNOV

-         GALAPAGY

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka