Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Analýza cirkulujúcich aktív

sa zaoberá cirkulujúcimi výrobnými, tovarovými a peňažnými aktívami.

                Analýza cirkulujúcich aktív sa zameriava na posúdenie a kontrolu:

 

-          s akými kapitálovými zdrojmi sú kryté potreby cirkulujúcich aktív, aby reprodukčný proces prebiehal efektívne

-          či sa cirkulujúce aktíva obstarávajú účelne

-          či sa skracuje doba obrátky cirkulujúcich aktív

                Analýza by sa mala ďalej zamerať na posúdenie hladkého priebehu kolobehu hodnôt, ktoré viažu cirkulujúce aktíva podniku / i na to, či a ako je vedenie podniku pripravené riešiť nepredvídané a mimoriadne situácie./.

                Keďže hladký kolobeh sa ukončuje tržbami, finančná analýza sa zameriava na posúdenie spôsobu, akým sa vytvárajú predpoklady na návrat cirkulujúcich aktív do peňažnej podoby.

                Podiel jednotlivých kapitálových zdrojov na finančnom krytí potreby cirkulujúcich aktív sa môže z času na čas meniť. Tieto zmeny sú podmienené prirodzenou dynamikou vývoja alebo sezónnymi vplyvmi.

                Podnik potrebuje, aby sa v ňom určitá relatívne trvalá výška hodnoty cirkulujúcich aktív pohybovala v optimálnej výške. Preto časť tejto potreby je krytá aj osobitnými zdrojmi.

                Nedostatok cirkulujúcich aktív ovplyvňuje reprodukčný proces tým, že sa nemôžu uplatniť racionálne prvky pri hospodárení, viazne výroba ... .Preto treba analýzu zamerať na vyjadrenie príčin, ktoré ovplyvňujú jeho žiadúcu potrebu v žiadúcom objeme, ako aj v žiadúcej štruktúre z hľadiska príslušných foriem, v ktorých sú viazané výrobné zásoby, nedokončená výroba, hotové, ako aj ostatné formy cirkulujúcich aktív.

                Analýza by mala ďalej poukázať na to, či a ako zodpovední pracovníci vyvíjajú úsilie o návratnosť využitých cirkulujúcich aktív do peňažnej podoby.

                Dôležité je posudzovať aj súlad medzi zdrojmi a ich použitím.. Najmä pri vzraste cirkulujúcich aktív je dôležité zistiť na aký účel sa tento prílev použije.

                Vzájomné väzby možno posudzovať na základe analýzy optimálnej veľkosti zásob.

                Pri rozboroch cirkulujúcich aktív možno využiť aj ďalšie ukazovatele.

 

                Sp = Sz (100 + V % - o %)

 

-          Sp = potreba cirk. aktív v analyzovanom období
-          Sz = potreba cirk. aktív v minulom základnom období
-          V % = prírastok objemu výroby v %
-          o % = skrátenie doby obratu v %

Proces premien cirkulujúcich aktív možno analyzovať pomocou ukazovateľa obrátky a doby obratu aj takto:

 

Po = R / s

 

-          Po =  počet obrátok cirku. aktív
-          R = obrat
-          s = priemerný stav jed. zložiek cirk. aktív alebo ich suma v danom období

Ukazovateľ počtu obrátok – koľkokrát sa príslušné ščasti cirk. aktív obrátia v urč. štádiu ich kolobehu pri realizácii príslušného obratu za analyzované obdobie.

                Do = s . d / R

-          Do = doba obratu v dňoch

-          s = priem. stav cirk. aktív

-          d = počet dní v analyzovanom období

Ukazovateľ doby obratu cirk. aktív – informuje o dĺžke viazania cirk. aktív v určitom štádiu ich kolobehu.

                Samozrejme, že možno analyzovať aj podiely jednotlivých zložiek cirk. aktív na celkovej dobe obratu.

( s1 = priem. stav výrobných zásob, s2 = nedok. výroba ... ) .

                V cirkulujúcich aktívach prebieha ustavičný pohyb. Štrukturálne zmeny zloženia cirk. aktív súvisia aj so zmenou nákladov, lebo štruktúrne zmeny v nákladoch majú pri predpoklade inak nezmenených podmienok za následok aj zmenu štruktúry cirkulujúcich aktív.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka