Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


CHEMOSVIT, a. s.

História podniku

Už v roku1934 postavili budovu na močaristej rovine zvanej Štokava. Mali na to výborné podmienky – lacná pracovná sila, vhodná pôda a pozemky. Vznikol podnik, ktorý sa postupne vyvíjal.

Už 24. Decembra 1934 bolo vyrobené viskózové tkanivo.

V roku 1936 začala výroba viskózovej fólie. Postupnou realizáciou textilného programu sa ustálil charakter výroby a v roku 1951 došlo k rozdeleniu podniku na dva samostatné objekty – CHEMOSVIT

- TATRASVIT.

Chemosvit

Tento podnik vyrába vlákna, funguje v ňom strojárska výroba, výroba obalových fólií na báze plastov.

Je to jediný podnik na Slovensku vo výrobe biaxiálne orientovaných polypropylénových fólií určených na balenie potravín, tabakových výrobkov, špeciálnych elektrofólií, samolepiacich pások, vysokotlakových polyetylénových mliekarenských a potravinárskych fólií.

Táto výroba má rozhodujúce postavenie v strednej a východnej Európe.

Spoločnosť vyváža do ČR, Nemecka, Poľska, do krajín Beneluxu, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Švajčiarska, Ukrajiny a inde.

V roku 1996 bol vo výrobe polypropylénových vlákien udelený certifikát na systém riadenia kvality podľa roviny ISO 9001, a to už dokazuje úroveň kvality týchto výstupov a tým sa dotvára image podniku.

Predmet: Marketing

Téma: Analýza vonkajšieho prostredia podniku CHEMOSVIT

Škola: ESO Súkromná obchodná akadémia Sp. Teplica

Vytvorili: Katarína Vojtičková a Martina Hájková

Trieda: 3. B

Dátum: 28. 11. 2000

Analýza vonkajšieho prostredia -

- makroprostredie

Ekonomické okolie

Zakladanie nových spoločností v stratégii Chemosvitu nechýba.

Prináša to nový kapitál, nové vedomosti, nové rozvojové programy, nové trhy a obchod, ale takisto náklady súvisiace s výstavbou.

Banky poskytujú úvery pre podniky s vysokou úrokovou sadzbou.

Prakticky výhodný je spotrebný úver zo SLSP, ktorého výhody sú neobmedzená výška úveru, úver je lacnejší, majiteľom sme hneď. Úrok sa pohybuje približne od 13 – 16,25% podľa zmluvy.

Takýto úver poskytuje aj VUB, ale len do výšky 150 000,–-Sk a je tam potrebný ručiteľ.

Banky poskytujú aj možnosti sporenia. Takým spôsobom môžeme uschovávať peniaze potrebné na rozvoj firmy. Investovať peniaze je však bezpečné do bánk, ktoré sú pod dohľadom Ministerstva financií SR alebo NBS.

Takisto existuje aj INTERNET BANKING, v ktorom sú poplatky zväčša zdarma, platobné príkazy sú nižšie ako priamo v banke.

Výhody sú: nižšie poplatky, komunikácia s bankou pomocou internetu alebo telefónu 24 hodín denne, existuje možnosť nákupu vo virtuálnych obchodoch, bezhotovostná platba za daný tovar. Bez poplatkov je vedenie účtu, platby, zriadenie platobnej karty a výpisy z účtu.

Existuje možnosť platby inkasa, ako napríklad elektrina.

K IB potrebujeme počítač s pripojením na internet, účet v banke, podpísanú zmluvu o IB, heslá a pin-kódy.

Banky poskytujú aj hypotekárne úvery s úrokom 11 – 12,75% napr. na kúpu pozemku, na stavbu alebo rekonštrukciu. Hypotekárny úver je len do výšky 60% z ceny nehnuteľnosti, ostatok sumy musí podnik zaplatiť v hotovosti, alebo iným spôsobom platby.

Podnik vyváža aj do zahraničia. Ovplyvňuje ho aj miera inflácie slovenskej koruny. Porovnáme si Sk s DEM. Dňa 24. 09. 1997 bol kurz DEM voči Sk podľa kurzového lístka VUB a. s. valuty – predaj 19,54 DEM.     13. 04. 1999 vzrástol na 23,57 DEM. Avšak dňa 30. 11. 2000 bol tento kurz opäť nižší – bol 21,938 DEM.

Technologické okolie

Podnik môže zavádzať nové stroje do výroby nakúpené v zahraničí. Zabezpečí si dodávateľa, ktorý mu dovezie tovar. Cez hranice však platí aj clo, ktorého výšku stanovuje colný úrad po ohodnotení ceny stroja. Firma pri inkase záväzku voči dodávateľovi zaplatí sumu, v ktorej je započítaná aj DPH vo výške 23%. Daňová povinnosť vzniká prijatím písomného colného vyhlásenia na prepustenie tovaru alebo dňom, v ktorom colným dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia. Väčšina zahraničných dodávateľov sa dohodne s firmou o preplatení prepravy – cestovné náklady.

Zvýšenie pohonných hmôt oproti minulému roku  priniesol ďalšie finančné náklady.

Politické okolie

Akákoľvek zmena vo vláde prinesie zmeny aj ostatných oblastiach štátu.

Zahraniční investori prieskumami trhov sledujú celú situáciu v štáte, s ktorým obchodujú.

Od roku 1998 je vláda SR rovnaká, ktorej sa podarilo zastaviť pokles ekonomiky Slovenska a zvýšiť jej kredit z hľadiska možných budúcich investorov. Dôkazom toho je, že od tohto roku je SR členom OECD. To zabezpečilo ďalší prílev investícií od zahraničia. To má za následok pomalé zvyšovanie zamestnanosti, výkonnosti ekonomiky.

Nedávno sa uskutočnilo referendum, ktorého cieľom boli predčasné parlamentné voľby. K moci sa chcela dostať bývalá vláda, ktorá zadĺžila štát a znížila výkonnosť ekonomiky.

Prípadná zmena vlády by mala za následok podstatné spomalenie predaja výrobkov Chemosvitu.

Ekologické okolie

Podnik znečisťuje životné prostredie v norme, má postavenú čističku odpadových vôd priamo v závode, a tým zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia – minimalizuje ho. Úniku škodlivých látok do ovzdušia zabraňujú výkonné filtre v komínoch.

Úniku ropných produktov z dopravných prostriedkov sa dá zabrániť používaním bezolovnatého benzínu a kvalitným technickým stavom vozidiel.

Vložené finančné prostriedky na používanie kvalitných pohonných hmôt sa vrátia v podobe ďalšieho skvalitnenia životného prostredia už z toho dôvodu, že samotné mesto Svit sa nachádza v ochrannom pásme TANAPu.

Sociálne prostredie

Hmotnou stimuláciou pre pracovníkov je primerane vysoká mzda.

Mzda je ovplyvňovaná daňou, zákonnými odvodmi.

Daň z príjmu právnických osôb bola v minulom roku 40% zo základu dane a v tomto roku sa znížila na 29%. To znamená výhody pre podnik.

Zamestnávateľ platí aj 38% zo mzdy - zákonné sociálne poistenie a 1% platí na tvorbu sociálneho fondu. Minimálne mzdy zamestnancov sa však zvyšovali a to prináša ďalšie výdavky pre podnik.

Právne okolie

Vláda upravuje správanie podnikov pomocou zákonov, ako sú napríklad zákony o daniach /daň z príjmu/, zákony o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zákony o ochrane prostredia, zákonné poistenia, rôzne poplatky.

Ak chce podnik stavať, musí mať žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou a podáva ju stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby

Príležitosti pre podnik nastanú pri získaní nových investorov, pri prípadných uzákoneniach zákonov zo strany štátu, ako napríklad zníženie daní a i.

Ohrozenia sa môžu vyskytnúť pri zmene vlády, pri znížení kvality výroby, zvýšením ceny vstupov.

Od januára budúceho roku nastane zvýšenie ceny plynu a elektriny a tým vzniknú ďalšie náklady pre podnik. V dôsledku toho sa budú zrejme zvyšovať i ceny ostatných surovín, na výrobu ktorých je potrebná elektrická energia, plyn a podobne. Zvýši sa aj cena pohonných hmôt.

Budúcnosť podniku závisí od všetkých okolitých vplyvov a od kvalitnej práce menežmentu podniku súčasných trhovo-ekonomických podmienok.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka