Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Členenie štátu

(štátne zriadenie)

- územná organizácia štátu a systém vzťahov medzi celkom a jeho územnými časťami

a) Unitárny štát (SR,CZ,Taliansko,Francúsko,Španielsko,...)

obec, mesto, kraj - časti, ktoré nemajú povahu samostatných štátnych orgánov,

                                  ich právomoc určuje centrálna štátna moc

- vyznačuje sa jednou ústavou a jednou sústavou najvyšších štátnych orgánov

- delíme na : centalizovaný, decentralizovaný

b) Zložený štát - Reálna únia, Federácia - zhora, zdola, dovnútra, navonok

- skladá sa najmenej z dvochčlenských štátov

- dvojaká sústava najvyšších štátnych orgánov - a) ústredné štátne orgány

                                                                                       b) najvyššíe orgány členských štátov

Federácia budovaná zdola - vzájomná dohoda samostatných štátov o vytvorení spoločného štátu

                                                  - v medzinárodnej zmluve sa stanovia povinnosti,miera samostatnosti

                                                  - väčšinou si ponechajú ekonomickú nezávizlosť (USA, Švajčiarsko)

Federácia budovaná zhora - hegemonistická (výhodná len pre 1 štát), centralizovaná

                                                     (bývalá ZSSR, bývalá ČSFR, Juhoslávia)

Federácia budovaná dovnútra - vnútorné usporiadanie nemá význam pre medzinárodné právo, t.j                                                            člen. štáty nemajú právnu subjektivitu,

                                                         - ústredné štát. orgány majú p.s, orgány člen.štátov nemajú p.s.

                                                            ( bývalá ČSFR, Juhoslávia)

Federácia budovaná navonok - ústredné štát. orgány majú p.s, orgány člen.štátov majú p.s.

                                                            ( USA, Švajčiarsko)

Federácia má - ústavu federácie, ústavy členských štátov ,dvojkomorový parlament:

                             1.kom -poslanmci podľa počtu voličov (zásada proporcionálnosti)

                             2.kom -z každého štátu rovnaký počet poslancov (zásada parity)

                          - federálny zakon je dominujúci, federálne občianstvo

                            (Nem,Švaj,Bel,Juh,USA,Kan,Austr,Ind,ČSFR)

Reálna únia - spojenie niekoľkých štátov na základe zmluvy(monarchie)

                       - spoločná hlava štátu, správa vecí, obrana, diplomatické zastúpenie

                       - väčšinou 1 zahraničná politika, ekonomická samostatnosť

                       - väčšinou si čl.š. ponechajú právnu subjektivitu

                          (Rakúsko-Uhorsko, Švédsko-Nórsko, Dásko-Island)

c) Zväz (spolok štátov) - Personálna únia, Konfederácia

Konfederácia - právomoc najvyšších štátnych orgánov na celom území nie je imperatívna (záväzná)

         - spojenie 2 alebo viacerých suverénnych štátov, na základe zmluvy si určia spoločné záležitosti

         - najvyššie štátne orgány konfederácie a členských štátov

           ( USA (1781-86), Švajčiarsko (1813-1848))

Personálna únia - spojenie niekoľkých monarchií na základe zmluvy

                               - jediné čo ich spája je spoloćný panovník

Ústava - schvaľuje ju parlament

- Európska štátnoprávna kultúra : Platón - "Ústava", Aristoteles - "Politika"

- Gréci -teoreticko filozofické názory, Rímania - zákony, právne predpisy -> EŠP kultúra

- najstaršia písaná ústava (1787)-USA, v Európe (1791)-Poľsko,Francúzsko, (1849)-RU, (1918)-ČS

- najstaršia nepísaná ústava (1215)- GB : Veľká listina slobôd, netvorí 1 systematicky spracovaný

  celok právnických predpisov

- tuhá - mení ju štátna moc (stará <-> nová), ohybná - mení ju život

Slovenská ústava

(1918) - dočasná, len 2 roky, upravovala iba kompetencie najvyš. štát. org.

(1920) - jednotný ČS národ, zakotvila unitárny štát, parlamentnú republiku, základné OP a S

(1939) - úst.S štátu (vplyv Tal,Rak,Port-ústav), zakotvila parl.rep, posilnila pozíciu prez. a prem., snaha o zaveď rozdelenia obč. do stavov, snem z 80 poslancov - najvyšši zákonodárny orgán

(1948) -  úst. ľudovodemokratického štátu, zakotvila víťazstvo robot. triedy, prac. ľudu,

asymetrický štátnoprávny model usporiadania, národnú radu, osobné a súkromné vlastníctvo, základné práva a povinnosti obč, základom hosp. života spoločnosti sa stáva socialistické vlastníctvo (štátne a družstevné vlastníctvo)

(1960) - najslabšia (z hľad. vypracovania), vyhlásila rep. za soc. štát, zakotvila diktatúru proletariátu, socialistické vlastníctvo (všeľudové a družstevné), orgány do družstva sú volené, neobsahuje súkromné vlastníctvo, ruší zbor poverenníkov(@vláda), znížila právomoc SNR

(1968-70) - doplnenie zákonov o federácii

(1989) - novelizácia

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka