Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


21 Človek v zápase o národné a sociálne oslobodenie a v boji proti fašizmu v slovenskej próze po roku 1945, A Bednár, R Jašík, D Tatarka, L Mňačko a iní


21 Človek v zápase o národné a sociálne oslobodenie a v boji proti fašizmu v slovenskej próze po roku 1945, A Bednár, R Jašík, D Tatarka, L Mňačko a iní 

    R. Jašík: Mrtvi nespievajú (úryvok)

      Gramm sa narovnal. - Pán poručík, nariaďujem vám... - 
    zabúchal na štít. Tu mlčanlivý priskočil a ľahkým 
    guľometom udrel Gramma po ruke a vykrikoval: - Unser 
    kanón, frštíst, niks dojč, slovákiš kanón, frštíst a 
    odpáľ! - ešte Gramma posotil a toho iba krovie zadržalo. 
    Gramm bleskurýchle siahol po pištoli. Kľako trikrát 
    vystrelil a hneď na to mlčanlivý pustil do Gramma pol 
    zásobníka z ľahkého guľometu. Grammova ruka ešte aj teraz 
    držala remenec. Krovie podopieralo jeho mŕtve telo. Zrazu 
    sa zviezlo a zostalo na pravom bobu.
      Vŕŕuií...
      Ktosi sa pretlačil dopredu a povedal: - No 
    kristušátneky! - bol to rotmajster Čilina. A ktosi sa 
    bláznivo zasmial. To bol Kľako.

  a) Objasnite príčiny a podmienky vzniku protifašistickej 
    literatúry, jej mravný a filozofický základ.
  b) Porovnajte tématiku a jej umelecké spracovanie v 
    konkrétnych dielach z hľadiska konfliktu, sformulujte 
    osobitosti autorkých postojov jednotlivých spisovateľov.
  c) Zhodnoťte ukážku z hľadiska textovej (nadvetnej) syntaxe: 
    aký druh odseku (tvrdý, mäkký), aký druh viet a aká 
    kategória slovies prevláda? Vysvetlite niektoré konektory.
  d) Určte pôvod (etymológiu) a utvorenosť pomenovaní, ktoré sa 
    týkajú vojenskej problematiky. Určte štýlovú vrstvu a 
    pôvod slov "odpáľ" a "kristušákneky".



  a) - 2.sv. vojna; SNP; slovenský štát; rozvoj komunizmu; 
     vznik Svetovej soc. sústavy

  b) 

Ladislav MŇAČKO
  - * Veľké Klobuky
  - novinár, prozaik, básnik, dramatik, reportér
  - vždy aktuálny, niekedy na úkor umeleckej kvality
  - Tvorba: - beletrizovaná reportáž:
        - psychologizácia postavy
        - individualizácia
        - štyliz. dialógu
        - Vody Oravy (stavba prihrady)
        - Kde končia prašné cesty (putovanie po vých. slovensku)
        - Oneskorené reportáže (kult osobnosti)
       - romány:
        - Smrť sa volá Engelchen (2.sv vojna; Faš.; SNP)
        - Ako chutí moc

  - SMRŤ SA VOLÁ ENGELCHEN
    - Engelchen = fašizmus
    - Téma: - boj partizánov proti fašizmu
    - Idea: - Reakcia ľudí; ich konanie v čase SNP, vojny
        - ukázať vnútornú silu človeka, jeho schopnosť povznieť 
         sa nad veci osobné a prispieť k porážke fašizmu
    - Dej: - na Mor.-Slov. pomedzí (Ploština) v prostredí kopaníc
       - okolo skupiny partizánov, ktorí tu žijú spolu s 
        kopaničiarmi - org. prepady, bojujú, udržujú kontakty s 
        podzem. bojom v meste (vo vilách faš. hodnostárov) a 
        popri tom zobrazuje autor všedný život
    - Hlavné postavy:
       - Voloďa (slovák) - autobiografické črty
       - Nikolaj
       - Marta (češka, židovka)
       - postavy sú odheroizované, pohľad autora na ne je vecný, 
        triezvy; cez ne tlmočí svoj psychol. pohľad na povstanie
    - Kompozícia: - priame rozprávanie
           - chronologicky; len miestami retrospektíva
           - jazyk: využitý funkčne, často pôsobí drsne
    - Autor v diele kladie otázku: Čo vojna človeku dala, a čo mu 
     nenávratne vzala.

  - AKO CHUTÍ MOC
    - nadčasové dielo, i keď situované do 50-tych rokov
    - hľadanie etického postoja voči spoločnosti a politickým krivdám 
     reprezentovaných mocou
    - Ústredná myšlienka: - čo urobí funkcia s človekom?;
               - je presvedčený o deštruktívnej povahe 
                akéjkoľvek neoprávnenej moci
    - Dej: - postavený na príbehu straníckeho funkcionára, o živote 
        ktorého sa dozvedáme cez spomienky fotografa a jeho 
        priateľa Franka
       - dejové línie: 1.Retrospektíva
               2.Záber na situáciu po smrti
       - mozika Frankových spomienok a o tom ako ľudia menia svoj 
        vzťah k súdruhovi
    - Postavy: - Frank
         - Súdruh
         - Galovič - tajomník
              - organizuje pohreb
              - robí sa strašne dôležitým
    - vychádza z konkrétnej politickej situácie, závery však majú 
     všeobecnú platnosť

Vladimír MINÁČ
  - * 1922 Klenovec
  - FF UK do 1946
  - 46-49 - Obrana ľudu / šéfredakor
  - 49-51 -+ Tajomník zväzu spisovateľov
  - 53-55 ------------------------------
  - od 74 predseda MS
  - 1975 Národný umelec
  - nové pohľady na SNP
  - vnáša do literatúry pach smrti a rozkladu a spolu s ním i 
   nepokorenú vôľu života
  - neoslavuje víťaztvo, ale nabáda k potrebe nových víť.
  - Lit.: ateistická; umocňuje schopnosti človeka
  - Tvorba: - Smrť chodí po horách (1948; spomienka na SNP)
       - Včera a zajtra
       - Modré vlny (téma: mladý a život)
       - Na rozhraní (poviedky)
       - GENERÁCIA: - Dlhý čas čakania
             - Živý a mŕtvi
             - Zvonky zvonia na deň
       - Tmavý kút (6 próz)
       - Záznamy (poviedky - kritika ľahostajnosti ľudí)
       - Výrobca šťastia (román, kritika a irónia malomeštiactva 
        na osudoch "prefíkaného" obchodníka a jeho "naivného" 
        priateľa)
       - Nikdy nie si sama (dvojnovela)
       - V karjine, kde vychádz slnko (reportáž o číne)
  - Živý a mŕtvi
    - časť trilógie Generácia
    - tri časti: SLNCE, HMLY A DAŽDE
          BOH JE S NIMI
          MŔTVI A ŽIVÍ
    - Téma: - SNP
    - Idea: - ako vojna pôsobí na ľudské životy;
    - {1.diel trilógia: život v slov. štáte pred SNP; faš. atmosféra; 
     mládež: snaha dištancovať sa}
    - Konflikt: - spoloťensko - vzťah a správanie ľudí za SNP 
           (prístup; konanie)
          - ľúbostný: Olina + M. Uhrín
                Kap. Labuda + H. Krapová
                Olina+Labuda - dieťa; OPUSTIL ich
                Eva + Krap
    - Postavy: - 1. fašisti:
            Jürgens (nemec)
            Hracho (gardista)
         - 2. anfifašisti:
            kap. Labuda
            čat. Koza
            M. Uhrín
            Partizáni:
            Bende
            J. Krap
            Vypočítavci:
            Krempašský
            Scherner
            Ferkodič
            Ženské postavy:
            Eva
            Olina
            Hanka Krapová
    - Ide mu o obraz slov. nár. povstania; osudy postáv nie sú 
     natoľko dôležité
    Hracho: - rozbi, znič rozdrv, to bolo jeho jednoduché náboženstvo
        - veril vo fašizmus, nikdy - ani keď zomieral - 
         nepochopil svoj omyl
    Valér Ferkodič - mal rád "psinu", ale mal tiež zásady gentlemana
           - "spolugardisti" sa mu po znásilnení Hanky 
            zhnusili, no nemohol už odísť (rozpor 
            s gardistami)

    Janko Krap - Ema - neskôr manželstvo
         - cíti zodpovednosť za všetkých; nemôže žiť bez nej
    Komisár bende: - vyhranený, vie čo chce; teiž cíti zodpovednosť
           - ovplyvňuje uhrína
    Marek Uhrín: - mlaďas
          - ostantní ostali vo vojne z nutnosti, ale on 
           potrebuje ideál (sloboda národa) aby mohol znášať 
           utrpenie
          - napriek váhaniu postupne dospieva k názoru, že 
           chce žiť nový život, že sa na ňho teší
          - v 3. diely trilógie komunista
          - + Oľga (keď sa nezhodla s labudom)
    Labuda: - vojak; nepoterbuje ideály
        - po vojne stráca ideály a pije (3.diel trilógie)
    - používa stále prívlastky; väčšinou smiešne na char postáv
    - dialóg - charakterizačný
        - konverzačný
    - autorská reč splýva s monológom i dialógom
    - zložené súvetia
    - slovník - prirodzený; podľa postavy

Dominik TATARKA
  - začal experimentovať už počas 2. svetovej vojny
  - V úzkozti hľadania
  - Panna zázračnica - príbeh skupiny umelcov počas 2SV a dievčiny 
   (tajomnej, záhadnej, inšpirujúcej) - múzy pre týchto umelcov; 
   SÜRREALIZMUS
  - po oslobodení viac reálne motívy
  - Farská republika
  - 50-te roky - upadol do schematizmu (romány)
  - 6é-te roky:
  - Rozhovory bez konca
  - Kohútik v agónii
  - Ešte s vami pobudnem
  - Prútenné kreslá
  - Démon súhlasu - kritika kultu osobnosti; príbeh spisovateľa, ktorý 
   stratil vlastný názor; vlastný charakter
  - PRÚTENNÉ KRESLÁ
   - málo deja
   - v poľsku na terase v prútenných kreslách rozpráva študentke 
    Jarmilke spomienky na pobyt v penzióne v Paríži (retrospektíva)
   - obdovie 1938/39
   - Postavy: - Bartolomej: - organizčný kultúrny pracovník
                - nábor do spolku milovníkov kníh
                ==> potreba komunikácie s ľudmi
                ==> peniaze
         - Daniela + Bartolomej - láska
         - Krajania:
          - Čačko - zriadenec konzulátu
          - rodina Gregorovcov
          - baníci na Sev. francúzka
    - ==> myšlienky na spolupatričnosť; potreba komunikácie s ľudmi; 
     "krajanstvo" ==> "len domov a domov"
    - ==> rozhovory o všetkých; všetkom; so všetkými
    - ml. ľudia v Paríži - cítia sa byť cudzincami a preto 
     vyhľadávajú spoločnosť (potreba sympatií); usilujú sa počúvať 
     jeden druhého; porozumieť si
     "Vždy ktosi ku komusi prichádza, aby sa vrátil obohatenejší"
                        D. Tatarka
    - kontrast: cudzina x doma
    - aoutobiograf črty

Alfonz BEDNÁR
  - prekladal anglosaskú literatúru
  - Tvorba: - Sklený vrch (román)
       - Hodiny a minúty (novela)
       - Cudzí (novela)
       - Hromový zub (rozsiahly román)
  - Tématika: - 2SV; spätosť minulosti a prítomnosti; zobrazuje 
   jednotlivých ľudí
  - SKLENÝ VRCH
    - nemá klasickú kompozíciu
    - v 50-tych rokoch mu vytýkali izolovanosť postáv; že nedodržal 
     soc. real. schému; intímny pohľad nadradený nad spoločenský; 
     pesimizus
    - odmietal schematizmus; spracoval historickú témum, ale + 
     psychologizácia postáv; nie jednoznačne (+) postavy
    - písané formou denníka (odzrkadľuje vútorný svet hrdinky; nemusí 
     sa pretvarovať)
    - hl. hrdinka: Ema Klasová
    - tri časové obdobia: - 1943-44 -+ rozprávané hrdikou, prelínanie
               - 1947 ¦ jednotlivých období technika
               - 1951-52 -+ strihu (ako vo filme)
    - vzťahy k trom mužom: Milan Kališ; Zolo Balla; Jožo Solan
    - Miesto: Tichá dolina(spomienky);
         budovanie veľkej priehrady (5é-te roky)
    - Budovanie veľkej priehrady očami ženy - zachytáva občné 
     problémy a spory medzi obyč. ľudmi - nie jednoznačný súhlas so 
     stavbou a bezhlavou budovateľskou aktivitou
    - Dej: - Zložitá situácia v rodine; otec je Nemec; nakoniec udá 
        svoju ženu
       - Ema uteká do tichej doliny nájsť pokoj; zoznamuje sa s 
        Kališom - vrátil jej chuť do života; obostretý 
        tajomstvom; partizán
       - tajomný koniec partiznána ==> skok do 50-tych rokov - 
        návrat do tichej doliny - spoznáva Solana, budúceho 
        manžela (stavbyvedúci na priehrade)
       - osudy partizána Kališa sa dozvedáme od Tretinu - 
        stavbára na priehrade
       - končí sa smrťou hlavnej hrdinky (práve vo chvíli, keď sa 
        jej rozpory s manželom a minulosťou končia)

ladislav ŤAŽKÝ


Anton Hykish


Ján JOHANIDES


Navrat do maturitnych otazok

Skonvertovane pomocou TXm2HTML 1.0 (c)ajo 1996

Text nepresiel ziadnymi upravami, vratane jazykovych ! Autor textu : neznamy

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka