Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Druhy energie a ich vzájomné premeny

Všeobecne existuje viacero druhov energie. Rozoberme teda najprv energiu v mechanike.

Je to mechanická práca definovaná ako

W=F.s

za predpokladu, že sila je stála. Ďalším typom energie je kinetická energia, je definovaná ako

a na ňu nadväzuje potenciálna energia

Celková energia izolovanej sústavy sa zachováva a je stála (zákon zachovania energie), čiže

Veličina energia charakterizuje istý stav sústavy. Veličina práca charakterizuje dej, pri ktorom nastáva premena alebo prenos energie. A preto celková energia izolovanej sústavy je stála, nech v nej porebiehajú akékoľvek deje.

Z toho vyplýva, že aj pri tepelných dejoch sa energia vo forme tepla nestráca, teda pri prechode jednej látky z jedného stavu do druhého je energia, ktorú teleso prijalo rovna s eneriou, ktorú teleso spotrebovalo na svoje oteplenie

z čoho by sme mohli odvodiť kalorimetrickú rovnice, pre dve telesá, ktoré si medzi sebou vymieňajú teplo

Elektrika. Keď sa z jednej svorky premiestnia častice s celkovým nábojom Q vonkajšej časti obvodu na druhú svorku zdroja, vykonajú elektrické sily prácu

W=Q.U

Práca spojená s prenosom častíc vo vonkajšej časti obvodu sa prejaví zohriatim vodiča, jeho pohybom alebo inou zmenou. Za predpokladu, že vodič je v pokoji, pozorujeme iba teplotné zmeny. Kinetická energia usmerneného pohybu častíc s nábojom sa p ri prekážkach odovzdáva kmitajúcim časticiam kryštalickej mriežky, preto sa vnútorná energia vodiča zväčšuje. Mierou zmeny tejto vnútornej energie je Joulovo teplo, ktoré vypočítame zo vzťahu

Q= W

Pri jadrových procesoch existuje nový druh energie, volá sa väzbová energia. Táto energia spôsobuje aj hmotnostný úbytok, keď sa dve častice spoja do seba je hmotnosť vytvoreného celku menšia ako súčet hmotností oboch častí, pretože sa časť hmotnosti premenila na väzbovú energiu. Pri štiepení jadier ťažkých kovov sa práve táto energia uvoľnuje vo forme tepla.

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka