Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


1. PODNIK A PODNIKANIE

- NAH (pojem, funkcie, činitele)

- štruktúra NH

- podnik, podnikanie, živnosť

- založenie a vznik, zrušenie a zánik p.

- obchodný register

- členenie podnikov podľa právnych foriem podnikania a ich charakter

- konanie v mene podniku, prokúra

- zákon o konkurze a vyrovnaní

2. MAJETOK

- pojem, členenie majetku

- druhy vlastníctva

- pojem a členenie kapitálu

- vlastné imanie účtovnej jednotky

- základné imanie a jeho tvorba

- členenie fondov

- súvaha (obsah, formy a druhy)

- súpis m. a využitie VYT pri jeho spracovaní

3. INVESTIČNÝ MAJETOK

- pojem, členenie, char. jednotlivých zložiek

- oceňovanie IM

- obstaranie a evidencia IM

- opotrebovanie IM

- daňové a účtovné odpisy

- opravy, údržba HIM

- vyraďovanie IM

- využívanie IM

- investičná výstavba a jej financovanie

- prepočty eko. efektívnosti investícií

4. MATERIÁLOVÉ HOSPODÁRSTVO

- pojem, členenie, štruktúra zásob

- úlohy materiálového hospodárstva

- organizácia MAT hospodárstva, zásob. čin., druhy obstar.

- normy spotreby MAT a ich tvorba

- plán zásobovania, nákupu

- určenie veľkosti zásob - od čoho závisí

- oceňovanie zásob

- spôsoby účtovania zásob

- štatistické ukazovatele zásob a využitie VYT pri ich spracovaní

5. OBSTARANIE A SKLADOVANIE MAT.

-prieskum trhu, voľba dod.(nákupný marketing)

- písomnosti pri obstaraní MAT, kúpna zmluva

- písomnosti pri neplnení KZ

- príjem, skladovanie, výdaj MAT

- evidencia a riadenie zásob

- metódy oceňovania zásob vydaných do spotr.

-inventúra, inventarizácia, hmotná zodpovedn.

-reklamácie, nevyfakturované dodávky, mat. na ceste, mat. prijatý dočasne do úschovy

6. PERSONÁLNY MANAŽMENT

- podstata a náplň personálneho manažmentu

- personálne plánovanie

- získavanie a výber zamestnancov

- vznik, zmena a zánik pracovného pomeru

- zákon o zamestnanosti, nezamestnanosť, úrady práce, rekvalifikácia

- režim pracovného času, pracovné podmienky, sociálna starostlivosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- vzdelávanie a hodnotenie zamestnancov

- štat. ukazovatele evidencie zamestnancov

7. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV

- podstata a funkcie mzdy

- určenie výšky mzdových prostriedkov, kolektívne vyjednávanie

- zásahy štátu v mzdovej oblasti

- tvorba individuálnych miezd (mzdová sústava a jej zložky)

- normovanie spotreby živej prác

- produktivita práce

- mzdové doklady, ich spätosť a nadväznosť

- hrubá a čistá mzda, Daň z P zamestnancov

- zrážky z miezd

- automatizované spracovanie miezd

8. VÝROBNÉ PODNIKY A ICH ČINNOSŤ

- podstata a ciele výrobnej činnosti

- členenie výroby

- zákonitosti organizácie výrobného procesu

- výrobné faktory národohospodárske, podnikové

- výrobok ako výstup výrobnej činnosti, životnosť

- právna ochrana výrobkov

- výrobný program, plán výroby

- výrobná kapacita a jej využitie

- výskum, vývoj, príprava výroby

- vnútropodnikové účtovníctvo (ciele, vzťah medzi VPÚ a finančným

 účtovníctvom, organizácia VPÚ, metódy evidencie)

- zásoby vlastnej výroby (spôsoby ich účtovania)

9. MARKETING

- podstata a vývoj marketingu

- organizácia marketingu v podniku

- marketingové stratégie

- prieskum trhu (pojem, členenie, metódy)

- nástroje marketingu (výrobková politika, komunikačná politika, distribučná politika)

- plán odbytu, operatívne odbytové činnosti

- oceňovanie výrobkov, predaj výrobkov

10. NÁKLADY A KALKULÁCIE

- pojem nákladov a význam ich sledovania

- členenie nákladov z rôznych hľadísk

- členenie nákladov podľa vzťahu k objemu výroby

- pojem a členenie kalkulácií

- kalkulácie úplných N a neúplných N

- metódy predbežných a výsledných kalkulácií

- plánovanie nákladov

- evidencia a zásady účtovania nákladov

- časové rozlíšenie nákladov

- znižovanie nákladov

- prevod nákladov na konci roku na účet 710

- zúčtovanie nákladu - dane z príjmov

- spôsoby rozpočtovania priamych a nepriamych nákladov

11. CENY A VÝNOSY

- cena ako nástroj marketingu (pojem, štruktúra, druhy, význam)

- metódy tvorby cien

- úprava cien a politika obchodných podmienok

- cenová regulácia

- pojem, význam, členenie výnosov

- evidencia a zásady účtovania výnosov

- doplnkové výnosy (zmena vnútropodnikových zásob - spôsoby A, B)

- aktivácia výnosov

- časové rozlíšenie výnosov

- prevod výnosov pri účtovnej uzávierke

- spôsob rozpočtovania výnosov

12. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

- pojem a význam ukazovateľa

- štruktúra HV

- zisťovanie HV (účtovné a daňové hľadisko)

- HV v schvaľovacom období

- rozdelenie HV

- ziskové fondy a sociálny fond

- ostatné použitie HV

- DzP fyzických osôb a právnických osôb

- účtovná uzávierka a závierka (účtovné výkazy)

- účtovanie na 491 - účet individ. podn.

13. PLATOBNÝ STYK

- peniaze a ich vývoj, funkcia peňazí

- pojem a formy platobného styku

- hotovostný platobný styk, doklady

- pokladňa (i valutová)

- bezhotovostný platobný styk, doklady

- bankové účty

- platobný styk so zahraničím

- ukazovatele likvidity, cash flow

- ABIS, SWIFT

14. MANAŽMENT

- podstata a vývoj manažmentu

- funkcie manažmentu - plánovanie, organizovanie, regulovanie,  vedenie ľudí

- kontrola účtovných dokladov

- inventúra a inventarizácia

- audítorstvo

15. FINANČNÝ TRH

- CP (pojem, členenie, charakteristika)

-fin. trh(funkcie, charakteristika, členenie)

- burzy a ich činnosť

- BCPB, RM-S Slovakia, SCP

- investičné spoločnosti a investičné fondy

- oceňovanie investícií na finančnom trhu

- účtovanie finančných investícií (fin. majetok dlhodobý)

- účtovanie krátkodobého fin. majetku

16. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE PODNIKU

- podstata a úlohy finančného hospodárstva

- získavanie fin. zdrojov (vlastné a cudzie)

- investovanie finančných zdrojov

- pohyb peňazí v podniku (príjmy a výdavky)

- finančná analýza (podstata, ciele, základné inf. zdroje)

- ukazovatele FA - likvidita, zadĺženosť, obratovosť, rentabilita

- ďalšie ukazovatele FA -ukazov. trhovej hodnoty, FA z hľadiska CF

- finančné plánovanie (štruktúra, obsah, charakteristika jednotlivých  častí

17. BANKOVÝ SYSTÉM SR

- miesto a úloha bánk v ekonomike

- banková sústava SR

- zákon o bankách

- NBS (funkcie, činnosť, nástroje)

- menová politika NBS

- vzťah medzi emisnou a obchodnou bankou

- sporiteľne a ich činnosť (aktívne a pasívne operácie)

- medzinárodné finančné inštitúcie

- účtová osnova bánk a účtovanie

18. OPERÁCIE OBCHODNÝCH BÁNK

- obchodné banky a ich právna forma

- aktívne operácie obchodných bánk

- pasívne operácie obchodných bánk

- podnik a získavanie úveru

- ďalšie bankové operácie

- bankové riziká

- hospodárenie bánk

- účtovanie úverov

19. ROZPOČTOVÁ SÚSTAVA

- pojem

- členenie podnikov podľa vzťahu k rozpočtu

- štátny rozpočet (pojem, zásady tvorby, postup tvorby, príjmy a výdavky)

- daňové príjmy ŠR

- daňová sústava (základné pojmy, členenie daní a ich  charakteristika)

- účtová osnova rozpočtových organizácií a osobitosti účtovania v rozpočt. organizáciách

20. POISŤOVNE

- poistenie, poisťovníctvo, význam, subjekty, formy poistenia

- základné právne predpisy

- poistné riziká

- členenie poistení a ich charakteristika

- zaistenie

- ekonomická činnosť poisťovní

- zdravotné, nemocenské, dôchodkové poistenie

- účtová osnova v poisťovniach

21. INFORMÁCIE V SYSTÉME RIADENIA

- podstata, význam, vlastnosti, členenie inf.

- rozhodovací proces

- komunikácia (pojem, formy)

- osobnosť manažéra

- miesto účtovníctva v systéme riadenia

- štruktúra účtovného systému, charakteristika jeho zložiek

- funkcie účtovného informačného systému

- zákon o účtovníctve

- počítač (Hw, Sw, základná schéma, princíp práce počítača)

- databázový systém spracovania údajov

22. OBCHODNÉ PODNIKY

- pojem, funkcie, členenie obchodu

- veľkoobchod (faktory, činnosť)

- maloobchod (faktory, činnosť, spôsoby predaja, formy mo. činnosti, reklama a ceny)

- hospodárenie obchodných podnikov

- tendencie vývoja obchodu

- zákon na ochranu spotrebiteľa

- účť. tovaru (obstaranie, predaj, tovar na ceste, nevyfakturovaný tovar, inventarizačné rozdiely, ocenenie tovaru)

23. ZAHRANIČNÝ OBCHOD A CLÁ

- pojem, podmienky vzniku, riziká ZO

- organizácia zahr. obchodu (subjekty)

- druhy obchodov v ZO

- zmluvy v ZO

- dodacie a platobné podmienky

- clá (pojem, druhy, colný zákon)

- colné konanie pri exporte, importe, v turistickom ruchu

- colná únia

- účtovanie nákupu materiálu a tovaru od zahr. dodávateľa

- majetkovo-devízový účet

- kurzové rozdiely v priebehu roka pri účt. uzávierke

- DPH pri dovoze

- dovozná prirážka

24. TRHOVÝ MECHANIZMUS A JEHO ÚČTOVNÉ SYSTÉMY

- typy ekonomík (tri základné)

- trh, členenie trhu, subjekty trhu

- dopyt, ponuka, trhová rovnováha

- konkurencia na trhu

- meranie výstupov trhovej ekonomiky (HNP, ČNP, HDP, ČDP)

- jednoduché účt. (účť. knihy, členenie majetku, tvorba rezerv, peň. denník, výkaz)

- podvojné účtovníctvo (účtová osnova, ciele a zásady vedenia podv. účtovníctva, oceňovacie veličiny, opravné položky, výkazy, vybrané okruhy účtovania)

25. SVETOVÉ HOSPODÁRSTVO

- národné hospodárstvo, svetové hospodárstvo, medzinárodné ekonomické vzťahy

- protekcionizmus, liberalizmus

- medzinárodné eko. a finančné organizácie

- stupne ekonomickej integrácie

- ekonomické integračné zoskupenia v Európe a ich vzťahy

- globálne celosvetové problémy spoločnosti

- aktuálne problémy a úlohy slovenskej ekonomiky vo vzťahu k svetovému hospodárstvu

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka