Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


HIM

- cena vyššia ako 10000.-, doba použiteľnosti vyššia ako 1 rok, podnik. činnosti
- pozemky, budovy, stavby, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov
- samostatné hnuteľné veci, súbory hnuteľných vecí, ich ocenenie vyššie ako 10000
- pestovateľské celky trvalých porastov ? doba splatnosti dlhšia ako 3 roky
- základné stádo a ťažné zvieratá
- otvárky nových lomov, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny HIM
- DHIM

NIM
- cena vyššia ako 20000.-, doba použiteľnosti vyššia ako 1 rok,
- zriaďovacie výdavky ? všetky náklady spojené so založením nového podniku /kolky/
- nehmotné výsledky výskumnej a obdobnej činnosti, ktoré sú určené na predaj
- software
- oceniteľné práva /licencie, patenty, know-how/
- DNIM - cena menšia ako 20000.-, doba použiteľ. vyššia ako 1 rok, podnik. činnosti


FI
- cenné papiere a vklady
- pôžičky, ktoré podnik poskytol iným subjektom s lehotou vyššou ako 1 rok, - úrok
- umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov,
- finančné investície ? súbor hnuteľných a nehnuteľ. vecí, ktoré podnik dáva ako celok

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka