Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Eufónia verša - zvukosled

Eufónia verša - zvukosled

Zvuková výstavba literárneho diela je dôležitou súčasťou spisovateľovej estetickej aktivity.

Patrí sem napríklad opakovanie hlások.

 

onomatopoja - napodobňovanie zvukov

                                   

                                                šu - šu - šu - ....

 

paranomáza - hromadenie pomenovaní vo verši alebo vo vete, ktoré majú rovnaký             slovný základ.

 

                                    slávne slávne slávu Slávův slavných

 

kalambúr - zvukovo podobné, ale významovo rozdielne i protikladné pomenovania.

 

                                    Čo asimiluje - asi miluje

 

epizeuxa - bezprostredné opakovanie slova vo verši alebo vo vete

 

symploké - tými istými slovami sa aj začína aj končí verš, strofa i celá báseň

 

anafora - opakovanie slov na začiatku veršov

 

epifora - opakovanie slov na konci veršov

 

epanastrofa - tým istým slovom, ktorým sa končí predchádzajúci verš, sa začína             následujúci riadok.

 

inverzia - neobvyklí slovosled vo vete

 

apoziopéza - nedokončená výpoveď

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka