Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Európska únia

Autor: Miso Čuboň

Myšlienka zjednotenej Európy  je veľmi stará- samotný výraz Európa má svoj pôvod v gréckej mytológii. Snaha vytvoriť inštitúciu vedúcu k  „ stále užšiemu spojeniu medzi národmi Európy“ sa zrodila na ruinách druhej svetovej vojny. Prvotným cieľom bolo, rovnako, ako dnes, zaistiť mier, prosperitu a novú budúcnosť pre kontinent, ktorého politické a ekonomické fundamenty boli vážne narušené.

Európska únia v roku   2001 je výsledkom úsilia tých, ktorí od roku 1950 podporovali Európske spoločenstvo. Ale celkom prvý impulz dal  na zjednotenie vo svojom vystúpení 19. septembra 1946 Winstom Churchil, keď vyzval na založenie Spojených štátov európskych.

Európska únia predstavuje najpokrovejšiu organizáciu multisektorovej integrácie s oprávnením pôsobiť tak v hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti, ako aj v oblasti práv občanov a v oblasti zahraničných vzťahov svojich –zatiaľ – pätnástich štátov. Tvoria ich :

Belgicko,Holandsko,Luxembursko,Nemecko- od roku 1990 aj  územie bývalej NDR, Taliansko, Francúzsko, Dánsko, Írsko, Veľká Británia, Grécko, Španielsko , Portugalsko, Rakúsko,Fínsko a Švédsko.

Ústavnou základňou pre   zoskupenie týchto štátov tvoria nasledujúce zmluvy:

18.4.1951 – Parížska zmluva- založené Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ-  Zmluvu potvrdili Belgicko,Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko- tzv. Šestka.

25.3.1957          Šestka v Ríme podpisuje dve zmluvy- -tzv. Rímske zmluvy-  založenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva -  EHS a EURATOMU- Európske spoločenstvo pre jadrovú energie. Zmluva o EHS je najdôležitejšia a najrozsiahlejšie zo všetkých zmlúv, tvorí jadro európskeho integračného procesu. Prešla dvomi veľkými úpravami prostredníctvom Jednotného európskeho aktu a Zmluvy o európskej únii. Keď 1.1.1993 vstúpila do platnosti Zmluva o Európskej únii, Zmluva o EHS sa premenovala na Zmluvu o ES.

1.1.1958                Rímske zmluvy vstupujú do platnosti

Walter Halstein sa stáva prvým predsedom Komisie EHS , Luis Armand prvým prezidentom Komisie Euratomu.

7.2.1992        Podpísaná Maastrichtská zmluva o EÚ- vstupuje do platnosti 1.1.1993

17.6.1997       Medzivládna konferencia EÚ, ktorá sa začala 26.3.1996, sa slávnostne skončila v Amsterdame. Jej cieľom bolo rokovať o niektorých opatreniach doterajších zmlúv v snahe dosiahnuť ich väčšiu efektívnosť a tým  aj lepšie splnenie očakávaní občanov. Amsterdamská zmluva , podpísaná slávnostne 2.10.1997, bola teda výsledkom dlhodobých rokovaní zástupcov členských štátov , zjednotených v spoločnom európskom projekte, líšiacich sa však svojimi individuálnymi preferenciami.

Nová zmluva sa zaoberá do väčších alebo menších podrobností nasledujúcimi  problémami a cieľmi:

-         byť v čo najužšom kontakte s občanmi, ich očakávaniami a potrebami a presadzovať ich práva
-         odtstrániť prekážky voľného pohybu a vytvoriť z Európy bezpečné územie
-         zabezpečiť, aby európske požiadavky mali vo svete väčšiu váhu
-         zabezpečiť, aby boli inštutúcie únie lepšie pripravené na jej ďaľšie rozšírenie.

Nová zmluva presadzuje potrebu koordinácie a akcií, podporujúcich  zamestnanosť. Upevňuje politiku  spoločenstva v sociálnej sfére, v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia.

Pätnásť členských štátov sa v Amsterdame rozhodlo, vychádzajúc z vnútorných pomerov jednotlivých krajín, upevniť spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu,, drogám a zločinu. Rozhodli sa zosúladiť imigračnú a vízovú politiku, aby sa z Európy stalo územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

EÚ vytvára väzby medzi členskými štátmi, ktoré z právneho hľadiska siahajú za rámec vzťahov medzi suverennymi štátmi. Samotná EÚ vytvára legislatívu, ktorá sa dotýka európskych občanov a priznáva určité práva, na ktoré sa občania môžu spoľahnúť.

Zelená a Biela kniha:

Obidva tieto dokumenty majú za cieľ prezentovať mienku komisie o danom probléme a umožniť tak zainteresovaným stranám vyjadriť svoj názor ešte pred začatím nového legislatívneho procesu.

Zelená kniha publikuje prvé myšlienky, ktoré sú námetmi do diskusie o špecifickom probléme a ten bude predmetom rokovania spoločenstva.

Biela kniha predstavuje podrobnejšie objasnenie iniciatívy spoločenstva. Práve jej prostredníctvom bol zavádzaný program jednotného európskeho trhu Cieľ 2000, a práve v tomto dokumente komisia publikovala svoje návrhy o stimulovaní zdravej hospodárskej súťaže, prosperity a zamestnanaosti v Európe.

Európske symboly:

Jedným so spôsobov, ako sa môžu ľudia stotožniť s komplexom politickej identity, akým sú Európa a Európska únia, je používanie symbolov.

Od roku 1986 Európske spoločenstvá používajú vlajku, ktorú prijala Rada Európy, s kruhom 12- tich zlatých hviezd na modrom podklade. Počet hviezd nemá nič spoločné s počtom členských štátov, symbolizuje dokonalosť.

Od  Rady Európy  si EÚ vypožičala aj Ódu na radosť Beethovenovej Deviatej symfónie, ktorú používa ako svoju hymnu.Európsky deň je 9. mája.

Mierový plán, na ktorom sa zakladá ideál Spoločenstva, nadobúda kontinentálne rozmery. Vytvorila sa spoločná mena EURO/ bude platiť ako platidlo  od 1.1.2002 vo všetkých členských štátoch. Národné meny prestanú existovať.

Zmluvy, ako vstúpili do platnosti:

1. ESUO     -uhlie a oceľ  -od  23.7.1952- platí na 50 rokov, platnosť skončí v roku 2002- potom sa bude musieť pravdepodobne včleniť do Zmluvy o ES.

2. EHS  vznik-  od  1.1.1958

3. EURATOM- vznik  od  1.1.1958

4. Zlučovacia zmluva-  od 1.7.1967- zlúčila výkonné orgány troch európskych spoločenstiev – ESUO, EHS, EURATOM

Nasledovalo 20  rokov kríz a diskusií o reforme. Vyhlásenia  hláv štátov/ vlád, týkajúcich sa vytvorenia EÚ viac či menje zmenili úplné návrhy pre reformu , ktoré voli vypracované v rokoch 1975 či 1984. Napokon  medzivládna konferencia, zvolaná v júni 1985 vypracovala:

5. JEDNOTNÝ EURÓPSKY AKT-  od   1.7.1987. Obsahoval dodatky a prílohy k všetkým trom zakladajúcim zmluvám, ale sústreďoval sa predovšetkým na politický a inštitucionálny rozvoj EHS.

6. Zmluva o EÚ- známa ako Maastrichtská zmluva- 1.11.1993. Druhá a dosiaľ najúplnejšia revízia zmlúv. Nová zmluva zahrňuje cieľ dobudovať hospodársku a menovú úniu do r. 1999, opatrenia, týkajúce sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, rozšírenie  Európskej politickej spolupráce a spolprácu v oblasti justície a vnútorných záležitostí-tri piliere EÚ. Zaviedol sa princíp občianstva Únie.

Termíny, ktoré sa týkajú Slovenskej republiky:

16.12.1991v Bruseli podpísané dohohy medzi ES a Poľskom, Maďarskom a Česko- Slovenskom

4.10.1993         renegociovala sa euróska dohoda podpísaná medzi ES a nástupníckymi štátmi      Česko-Slovenska

27.6.1995        Slovenská republika žiada o vstup do EÚ

17.1.1996                Česká republika žiada o vstup do EÚ

/Maďarsko-  1.4-1994, Poľsko-8.4.1994/

  

Môj názor na vstup Slovenska do EÚ, výhody a nevýhody:

Výhody:

-         EÚ poskytuje finančné prostriedky na rozvoj jednotlivých štátov, aby sa vyrovnali rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi

-         Legislatíva je v súlade s ľudskými právami, plná podpora demokracii, / nemôže dochádzať k diktatúram/

-         Občania EÚ majú voľný pohyb po celom území EÚ

-         Vyššia možnosť zamestananosti- možnosť zamestnať sa v celej EÚ

-         Rovnaké požiadavky na vzdelávane a prístup k zahraničným školám

-         Rýchlejší  ekonomický a hospodársky rozvoj- viď Grécko, Španielsko a Portugalsko po vstupe do EÚ

-         Možnosť podpory rôznych európskych projektov- 50 % platí štát, 50% EÚ

-         Spoločný boj proti zločinu, kriminalite a boj s drogami- väčšia úspešnosť, ak štáty v tejto sfére spolupracujú a vydávajú si navzájom zločincov

-         Jednotná  mena euro  predstavuje urýchlenie  platieb,  nie sú potrebné zmenárne, zníženie strát, ktoré vznikali pri výmene národných valút

-         Podpora vedeckého rozvoja- pod heslom- nevynaliezať vynájdené- viac hláv, viac rozumu

-         Jednotná obranná, zahraničná a politická  integrácia- vplyv na obranu nášho štátu

-         Jednotná politika

-         „Európa bez hraníc“- cieľ, pri ktorom Slovensko nemôže chýbať, dostalo by sa do izolácie

-         Solidarita a vzájomná pomoc jednoltlivých štátov pri ťažkostiach, živelných pohromách a pod.- v jednote je sila-  mystické  tri prúty Svätopluka v praxi

-         Čo môže 5 mil. štát samostatne zabezpečiť?- bez pomoci iných sa nepresadí ani nezaobíde

-         Znižovanie predpokladov na vznik vojen

-         Nijaké colné a daňové  prekážky, či nariadenia, obmedzujúce aktivity jednotlivcov alebo voľný pohyb služieb a kapitálu- vplyv na rozvoj obchodu, cestovného ruchu.....

-         Prístup k širokej škále výrobkov

-         Konkurencia, ktorá pomáha znižovať ceny

-         Politika, ktorá ochraňuje spotrebiteľa a životné prostredie

-         Úžitok zo štrukturálnych fondov, z Európskeho regionálneho rozvojového fondu

-         Financovanie rôznych projektov z prostriedkov Phare, Sokrates, a pod.

-         Vojenská služba   podľa pobytu a nie podľa štátnej príslušnosti, ako aj čerpanie sociálnych dávok

-         Možnosť získavanie finančných pôžičiek z Európskej investičnej banky- dlhodobé úvery s nízkymi úrokmi na národné projekty.

Nevýhody:

-         členský štát sa musí prisposobiť zákonom a ekonomike EÚ

-         nemôže samostatne rozhodovať a v prípade, že má na riešenie niektorého problému iný názor, musí sa prispôsobiť väčšine.

Za najväčší  problém považujem nedostatok potrebných informácií a osvety v tejto oblasti, čo môže spôsobiť, že neinformovaní alebo zle informovaní občania sa v referende pre vstup do EÚ rozhodnú nesprávne a zastavia na mnohé roky rozvoj svojho vlastného štátu, z ktorého mladí ľudia utekajú do zahraničia. Kam ? Predsa  do rozvinutých štátov EÚ.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka