Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Geologický vývoj, stavba a nerastné bohatstvo:

veľkú časť vypľňajú Karpaty na juhu lemujú nížiny

Panónskej panvy.V staro a prvo horách sa usádzali horniny, ktoré boli zrásnené a premenené na kry

štalické bridlice-ruly,paralury.Varínske vrásnenie (koncom prvohôr) vznikli magmatické telesá,žuly,

granadiotity.Koncom prvohôr a druhohorách prišlo k poklesu Karpát a zaliatim mora v triase,jure a

kriede usadzovali silné vrstvy sedimentálnych hornín-vápence,sliene,dolomity.V kriede sa tieto hor-

niny zvrásnili.Mohutnými tlakmi Z J boli druhohorné sedimenty posunuté a na S o 50-100 km=naj-

staršia časť Západných karpát.Na S vznikla morská priehlbina Geosynklinála.Do nej sa splavoval štrk

piesok a hlina.Takto vznikli zlepence,ílovce,pieskovce=flyš.Tieto horniny boli koncom paleogénu a

začiatkom neogénu zvrásnené ďalšou fázou alpínskeho vrásnenia=flyšové pásmo.Pri vrásnení boli

vyzdvihnuté na S Karpát slieňovce.Oni podlahli erózií, vápence sa zachovali.Tak vzniklo úzke brad-

lové pásmo.Takto sa vytvorili na vnútornom okraji Karpát hlboké zlomy.Pozdlž nich vystupovala láva

a sypké materiály.Tak vznikli sopečné pohoria.Hlboké zlomy rozlámali povrch na kryhy.Niektoré z

nich sa zdvíhali=pohoria centrálnych Karpát.Tam kde kryhy poklesli vznikli neogénne pokryvy.V nich

sa v morskom jazernom prostredí usadzovali štrky,íly.V štvrťohorách sa vytvorila riečna sieť.Rieky

erodovali a v znížených dolinách sa ukladali nánosi hlín.Vo vysokých pohoriach sa utvorili ľadovce,

ktoré modelovali zemský povrch a ukladali ľadové sedimenty=morény.Počas klímy vládli silné vetry.

Z holého povrchu odnášali častice piesku a prachu, kde na iných miestach vznikli spraše=vznik štvrťo-

horných sedimentov.V Karpatách vznikla geologická pásmová stavba-v dôsledku vývoja.

Geologické pásma:1-čelná Karpatská predhlbeň,2-Flyšové,3-Bradlové,4-Jadrové pohorie a Slovenské stredohorie,5-Sopečné pohoria,6-Neogénne pohoria.

Čelná Karpatská predhlbeň obsahuje slabo spevnené usadené horniny-íly,piesky.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka