Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Klasické otrokárske štáty

Autor: Wepman

Grécko – na balkánskom polostrove

Obyvateľstvo – achájci, ióny, aioly, dóry

Dejiny – Obdobia :

1.   Mykénske obdobie (1600 – 1100 PrKr)

-   obyvateľstvo - achájci

    vplyv mesta Mykén

-         stavanie kyklopských stavieb

-         zmarenie vývoja – dóry

-         gr. socháry – Mirón, Praxiteles, Teidias

2.   Homérske obdobie (1200 – 800 PrKr)

-         temné storočie gr. dejín

-         ničenie kykl. Stávb

-         tvorba Homéra – Illias a Odysea, potvredené Schliemanom

-         na čele gr. kmeňov – Bazileus

-         koniec rodového zriadenia

-         rozvoj poľnohospodárastva a remesiel

-         prvá gr. kolonizácia v dôsledku preľudnenia  – 1000 PrKr – Malá

Ázia. Gréci tu vytvárajú mestá ( Miletos Efezos, Smyrna ), obch. stanice – emporie

-         preberanie skúseností od pôvodného obyv. Grécka

-         v Grécku nastáva nerovnomerný vývoj, čím nastáva uprednostňovanie niektorých osád, čo znamená nerovnomerný vývoj.

-         v Grécku vznikajú mestá – sídla Bazileusa a aristokracie

-         pestovanie olív, viniča, obilia

-         remeslá : kováčstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo

3.   Archaické obdobie (800 – 300 PrKr)

-         dovŕšenie sociálnej diferenciácie obyvateľstva

-         triedne rozvrstvenie súvisí so vznikom gr. mestkých štátov -                      

Poleis – štáty s vlastnou ekonomikou, vládou, zákonmi a kultúrou. Na ich riadení sa zúčastňujú plnoprávni občania –

dospelí muži. Moc Poleis je v rukách aristokracie

-         kráľovstvo v Grécku zaniká v roku 800 PrKr, potom nastáva  

    prudký rozvoj kultúry – razenie peňazí

-         v roku 800 PrKr prebieha druhá gr. Kolonizácia do

    juhovýchodnej časti Itálie – na Sicíliu, kde vzniklo Malé Grécko. 

   Vytvárali sa tu samostatné kolónie, hosp., kult., ekonom.

    nezávislé. Dovoz obilia z týchto kolónií do Grécka.

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka