Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Romantizmus:
zdôrazňuje cit fantáziu - individualizmus, návrat do
minulosti, vrelý vzťah k prírode,
no i pocit odcudzenie sa spoločenskej realite. Stal sa
najdôležitejším umelecký
m prejavom 19. storočia.
Literatúra
- obľúbené historické romány (Viktor Hugo,
Walter Scott, Alexander Dumas ), lyrika, básnická poviedka,
balad
a (George Byron A.S. Puškin, Ján Botto).
Maliarstvo
- Prevláda výraz nepokoja, citovosť, dynamickosť, sýtejšie a
odvážnejšie
farby.
Architektúra
- návrat ku gotike a románskemu slohu.
Hlavné znaky romantizmu
- Hudba má vyjadrovať aj celospoločenské, filozofick
é myšlienky (F. Schopin: Revolučná eduta, G.Verdi Rigoletto,
Traviata ...).
Mení sa hudobná reč, charakter a funkcia výrazových
prostriedkov: Melodika a melódia je
pestrejšia s častými melodickými ozdobami, rastie podiel
chromatiky.
Rytmus skladatelia detailnejšie a pestrejšie rozpracúvajú,
rozširujú už zavedených
rytmických hodnôt a nepravidelného delenia dôb (triola,
kvintola, septimola). Prevláda
durová a molová tónina. Harmónia vyrovnáva sa pomer
konsonantných a disonantných akordov.
Robert Schuman :
Snenie . Romanticke piesne na poéziu a drámu - Piesne R.Sch.
na poéziu
Goetheho Schillera, Heineho Symfonické básne Franz Liszt
podla diel Huga, Goetheho, Erbena
-opery G.Verdiho námet Dumas, Hugo ..
Franz Schubert:
Romantická pieseň (Nositeľ nálady - text; melodika; klavírny
sprievod - rytmus, harmónia, spôsob hry; tónina; dynamika).
Miniatúrna dráma
(podla balady Goetheho) Kráľ duchov. Melódiu piesne Pstruh
použil - v 4. časti
Klavírneho kvinteta A dur. Opera najobľúbenejší druh
romantizmu (ideálne spája básnick
é slovo s hudbou).
Carl Maria Weber
- Opera Čarostrelec (spája 3 svety: jednoduchých ľudí,
prírody,
fantázie a nadprirodzených bytostí).
Dej opery sa odohráva v tmavých horách. Je o strelcovi ktorý
si pomocou zlých
síl zaobstaráva ....
Giuseppe Verdi
- Opera: Nabucco (Zbor židov: symbol utláčaných a
pieseň bojujúcich) - Odohráva sa v Babylone a Jeruzaleme zy
biblických čias. Rigoletto
- Tragédia hrbatého dvorného šaša (podľa drámy V.Huga - Kráľ
sa zabáva). Trubadúr -
Dráma zo stredovekého Španielska o žiarlivosti a pomste.
Traviata Tragický osud ženy
. Aida Na objednávku pri príležitosti otvorenia Suezského
prieplavu (Milostný vzťah Aidy a Ramasesa)
**Bel canto*** (krásny spev) stavia na melodickej línií.
Richrard Wagner (reforma opery)
. Prínos: nekonečná melódia, výrazné vyváženie orchestra,
príznačné motívy, bohatá a moderná
harmónia. Opera Tanhäuser (Vstup hostí)
Cyklus opier Prsteň Nibelungov (4 drámy: Zlato Rýna, Valkýra,
Siegfried,
Súmrak bohov). Opera Lohengrin (O rytierovi svätográlskeho
rádu) a Tristan a Izolda
(o márnej láske dvoch milencom).
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka