Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hžadaj aj na .sk .cz webe


Helsinki

(1973-1975)

- medzinárodná konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe

- zúčastnilo sa 33 európskych štátov, USA a Kanada, pozostáva z 3. častí:

1) (3 - 7 júl 1973, Helsinky) - zídenie sa ministrov zahraničných vecí a prednesenie stanovísk krajín

2) (18 september 1973 - 21 júl 1975, Ženeva) - príprava záväzného dokumentu

3) (30  júl - 1 august 1975, Helsinky) - podpis záverečného dokumentu :

1) Politická spolupráca (vzťahy medzi štátmi), obsahuje 10 bodov

- zvrchovaná rovnosť, zdržiavanie sa hrozby silou, neporušiteľnosť hraníc, územná celistvosť štátov,

mierové urovnanie sporov, nezasahovanie do vnútorných záležitostí, rešpektovanie ľudských práv, rovnoprávnosť a sebaurčenie národov, spolupráca medzi národmi, svedomité plnenie si záväzkov medzinárodného práva

2) Spolupráca v humanitných a iných oblastiach

- zúčastnené štáty 1) chrániť a upevňovať mier, porozumenie, 2) styky v kultúre,vzdelaní,informáciách

                                 3) spolupráca nezávisle od vlastných systémov (pol., eko., soc.)

prijali:

Kontakty medzi ľudmi - rozvoj kontaktov a dôvery medzi národmi s cieľom voľnejších kontaktov

a) Spajanie rodín  b) Uľahčiť svadby uzatvorené medzi občanmi rôznych štátov

c) Uľahčiť cestovanie z osobných a formálnych dôvodov, d) Zlepšovanie podmienok pre turizmus

e) Uľahčiť stretávanie mladých ľudí,                                      f)  Podporovanie športu

Informácie - pre pochopenie štýlu života

a) Podpora tlače, rozhlasu, televízie, filmu a tlačových agentúr, b) Zlepšenie pomienok pre novinárov

c) Novinári nemôžu byť vyhostení ani potrestaní za svoju prácu, d) Poskytovanie informácií

Spolupráca v oblasti kultúry

- by mala viesť k trvalým zhodám medzi štátmi, podporovať prístup a rozširovať informácie o kultúre

a) Rozširovanie stykov -dohody o spolupráci

b) Vzájomné spoznávanie, možnosť založenia ústavu v Európe, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt

c) Výmena mladých umelcov, koprodukcia filmov

Spolupráca v oblasti vzdelania -podpora štúdia cudzích jazykov

a) Výmeny v rámci školy (podávanie dostatočných informácií o štúdiách v zahraničí, štipendií)

b) Spolupráca v oblasti vedy (medzinárodné programy pre vedcov a výskumníkov)

c) Cudzie jazyky a civilizácie ( zlepšovať kvalitu výučby, vzdelávať učiteľou)

d) Spolupráca v oblasti vyučovacích metód (výmena informácií, skúseností)

3) Spolupráca v oblasti hospodárstva

a) Obchod - predstavuje jednu zo základných oblastí spolupráce

- podpora hospodárskej spolupráce, rozvoj obchodu, služieb

- konštatovanie významu menových a finančných otázok pre rozvoj obchodu

- zaviazanie sa znižovať prekážky na ceste rozvoja obchodu

- podpora organizácií , podnikov a firiem zaoberajúcich sa zahraničným obchodom

- zlepšovanie kvality, množstva a širenia hospodárskych informácií

b) Priemyselná spolupráca - podpora medzi organizáciami, podnikmi a firmami, všetkých krajín

- uskutočnuje prostredníctvom zmluv uzavretých medzi organizáciami

- podpora opatrení pre rozvoj, formy opatrení : medzinárodné trhy

- výstavba a modernizácia priemyselných podnikov

- zlepšovanie kvality a množstva informácií

4) Spolupráca v oblasti vedy a techniky

- oblasti spolupráce - plnohospodárstvo, energia, nová technológia, racionálne využívanie strojov, technológia dopravy, fyzika, chémia, kozmický výskum, lekárstvo a zdravotníctvo

formy a metódy práce :

- výmeny a obehy kníh, výmeny a návštevy seminárov, kurzov, atď

- konanie medzinárodných a národných konferencií, spoločné prípravy a uskutočnenie programu

- využívanie obchodných kanálov

5) Spolupráca v oblasti životného prostredia

- boj proti znečisťovaniu ovzdušia, vody a využitie sladkej vody

- ochrana morského prostredia, prírody a prírodných rezerv, vyuźitie zeme a pôdy

- zlepšovanie životných podmienok v oblastiach s ľudským osídlením

6) Spolupráca v iných oblastiach

- rozvoj dopravy, podporovanie cestovného ruchu, ekonomické a sociálne aspekty

Záverečný dokument Viedenskej následnej schôdzky(4.II.1986-11.I.1989)

- 35 štátov, spolupráca : obchod a priemysel, veda a technika, životné prostredie, doprava, turizmus,

otázlka zahraničnýh robotníkov, humanitných a iných oblastiach (viď. Helsinky)

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka