Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Hospodárske, sociálne, kultúrne práva

Právo na zamestnanie

- každy ma právo na slobodnú voľbu zamestnania a podnikania

- zákon móže obmedziť a ustanoviť podmienky pre určié činnosti

- občnia majú právo na prácu ak nie z vlastnej viny nie sú schopný byť zárobkovo činný, štát ich

  hmotne podporuje

-pre cudzincov sú podmienky upravené

Práva na pracovisku

- zamestnanci majú právo na uspokujujúce podmienky na pracovisku

- právo na odmenu za vykonanú prácu

- obrana proti svojvolnému prepúšťaniu a diskriminácii

- bezpećnosť a zdravie na pracovisku

- vymedzený pracovný čas (najdlhšia a najkratšia vymedzená pracovná doba)

- odpočinok pri práci

- platená dovolenka na zotavenie

- právo na kolektívne vyjednávanie

Právo na zvýšenú ochranu

- majú ženy a mladiství a osoby zdravotne postihnuté

- právo na osobitné pracovné podmienky

Odborné organizácie

- každý sa má právo slobodne zdužovať

- vznikajú nezávisle od štátu

- zabezpečujú  ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov

- zaručuje právo na śtrajk(nemajú ho sudcovia, prokurátori)

Právo na hmotné zabezpečenie

- majú obćania v starobe, pri nespôsobilosti na prácu, pri strate živiteľa

- každý má právo na mzdu ,ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných živiteľských  podmienok

Právo na ochranu zdravia

- má xxx na základe xxx na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, lekársku pomoc a ošetrenie

Právo na rodinnú starostlivosť

- osobitná ochrana detí a mladistvých

- osobitná starostlivosť tehotnej žene -> primerané podmienky na pracovisku

- rovnaké práva detí narodených v manželstve aj mimo neho

- deti majú právo na rodičovskú starostlivosť, deti možno odlúčiť od rodičov len rozhodnutím súdu

- rodičia majú právo na pomoc od štátu

Právo na vzdelanie

- školská dochádzka je povinná -> určená zákonom, každý má právo na vzdelanie

- právo na bezplatné štúdium na základných, stredných a na základe schopnosti občana aj na

  vysokých školách

- súkromné školy môžu poskytovať vzelanie za úhradu

- právo na pomoc štátu -> stanoví zákon

Právo na ochranu životného prostredia

- právo na priaznivé životné prostredie

- povinnosť chrániť životné prostredie

- nikto nesmie nad mieru ohrozovať životné prostredie, prírodné zdroje, kultúrne pamiatky

- štát dbá o ekologickú rovnváhu

- každý má právo na informácie o stave životného prostredia a o následkoch tohto stavu

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka