Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Hromadná korešpodencia , hypertext 

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

Hromadná korešpodencia je veľmi dobrou pomäckou v prípade , že potrebujeme poslať jeden dokument na viac adries. Tak poštových ako aj e-mailových. Každý takýto dokument môže byť perzonifikovaný ; tj. Môže  mať vlastné oslovenie a adresu na danú osobu. Možno tak poslať napríklad ponukové listy alebo hromadne posielané faktúry. Hromadná korešpodencia je tak vlastne kombináciou dvoch dokumentov , z ktorých je vytváraný jeden cieľový. Ten , ktorý  je nakoniec rozposlaný. Najpoužívanejším programom , ktorý obsahuje možnosť tvorby hromadnej korešpodencie je Microsoft Word , na ktorom bude ďalej celý tento proces názorne zobrazený.

Samotná tvorba takýchto dokumentov sa skladá z nasledujúcich krokov:

1.)    vytvorenie hlavného dokumentu
2.)    sprístupnenie zdroja dát
3.)    vloženie zlučovacích polí
4.)    zlúčenie zdroja dát s hlavným dokumentom

1.)   Hlavný dokument

Tento dokument bude spoločný pre všetky kópie , obsahuje aj časti,ktoré sú prepojené so zdrojom dát. Takýmto dokumentom môže byť napríklad obálka , formulár , štítok, … V programe MS Word sa k tejto funkcii dostaneme  takto: v hlavnom paneli vyberieme Nástroje / Hromadná korešpodencia / vytvoriť

Následne sa nám zobrazia štyri možnosti:

Formulárové dopisy – na tvorbu dopisov,pozvánok,…
Adresné štítky     - na tvorbu adresných štítkov
Obálky             - na vypísanie adries na obálky
Katalóg            - na tvorbu zoznamov

Po zvolení jednej z týchto skupín sa počítač spíta,či má vytvoriť nový hlavný dokument alebo má použiť aktívny dokument.

2.)   Zdroj dát

Teraz sa hlavný dokument prepojuje so zdrojom dát. Môže to buť tabulka , databáza,…

Všetko potrebné si nastavíme v druhom odseku okna hromadnej korešpodencie. Možnosti sú prehľadne spracované a nie je problém zdroj dát vytvoriť,upraviť, alebo aj vytvoriť novú databázu,prípadne použiť už vytvorenú.

3.+4.) Vloženie zlučovacích polí a zlúčenie zdroja dát a hlavným               dokumentom

       Ako zlučovacie pole môžme použiť  meno, priezvisko ,… tj. Veci, ktoré sme nastavili v ydroji dát. Zlučovacie polia sú miesta v dokumente, kam sa po ylúčení postupne vkladajú dáta zo zdroja dát. Tieto polia sa nedajú označiť z klávesnice , musia sa vložiť z nástrojového panelu  Hromadná korešpodencia , ktorý sa aktivuje po vytvorení hlavného dokumentu. Pole sa vladá na pozíciu kurzora. Keď už máme vložené všetky zlučovacie polia ,v okne hromadnej korešpodencie  klikneme na tlačítko Zlúčiť. Zlúčiť dáta s hlavným dokumentom môžeme priamo do tlačiarne , do nového dokumentu alebo na e-mail.

Róbert Kováč , 4.E

Pokračovanie: Hypertext

Hypertext = odkazy na externé dokumenty
Hypertext je v podstate forma textu , v ktorom sa nachádza internetovský odkaz na nejakú inú internetovskú lokalitu.

Môže mať  formu textu alebo obrázku

Využíva sa v jazyku html (hypertext Markup Language – jazyk použitý k popisu webových stránok , jeho podstatné 2 zložky – hupertext + markup – využívanie značiek pre formátovanie dokumentu)

Hypertexty sú  väčšinou umiestnené na www  stránkach internetu.

Na tvorbu hypertextov slúži množstvo rôznych programov ,napríklad začiatočníkmi asi najpoužívanejší  Front Page.

Hypertextové odkazy (linky) – časť textu alebo obrázky slúžiace na prechod na iné dokumenty

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka