Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Integračný proces devíz... 

Integračný proces devíz. trhov prebiehal v 2 rovinách:

-          rozvoj voľnej zmeniteľnosti

-          postupný rozvoj eurodolárového, euromenového a svetomenového trhu

Tvorbou dolárových depozít mimo územia USA vznikajú eurodoláre.

Teritoriálne rozmiestnenie jednotlivých devízových trhov zaisťuje možnosť nepretržitého obchodovania 24 hodín denne.

Devízový obrat na svet. dev. trhoch niekoľkonásobne prevyšuje obrat zahr. obchodu všet. štátov sveta.

Rozoznávame :

1.        externe zmeniteľné meny

2.        interne zmeniteľné meny

 

Spôsob vymedzenia ústredného kurzu:

-          podľa pomeru zlatých obsahov porovnávaných mien

-          vzťahom k inej mene

-          vzťahom k skupine mien

-          na základe administratívneho vymedzenia

 

Faktory devízového kurzu:

1.        endogénne – export a import tovaru, služieb, kapitálu , dôchodkov a transférov

2.        exogénne – devíz. intervencie

Ďalšie faktory: rozdielne zdanenie, polit. a ekon. riziká, transakčné náklady, devalvácie, očakávania...

 

Prístupy:

a.)      platobne bilančný prístup

b.)     monetárny prístup – vychádza zo zmeny ponuky peňazí v rôz. krajinách

c.)      prístup modelu trhu aktív – výška kurzu je ovplyvnená očakávanou hodnou aktív v budúcnosti, očakávaným úrokom a budúcim kurzom

d.)     prístup z teórie portfolia

 

Členenie systémov devízových kurzov:

1.       NEPRUŽNÉ /rigidné/

-          nereagujú na vývoj trh. faktorov

-          základná parita nevyjadruje kúpnu silu danej národnej meny a teda nevyjadruje v určitom okamihu či období ani reálne množstvo domácich peňažných jednotiek potrebných k získaniu jednotky zahraničnej meny

2.       PRUŽNÉ /flexibilné/

-          typické pre zmeniteľné meny

-          predpokladá zmenu parity v prípade, že skutočný kurz sa podstatne odchýlil od vymedzenej oficiálnej parity

 

OSCILÁCIA

Pružné – podliehajú veľmi krátkodobo evidovateľným pohybom

Nepružné – nepodliehajú veľmi krátkodobo evidovateľným pohybom od oficiálnej parity

OVPLYVŇOVANIE  VÝVOJA KURZU

Pružné – hlavný nástroj je tu intervenovanie

Nepružné – typické je stanovenie zvláštnych vnútorných kurzov, kurzových koeficientov, zrážok a prirážok

 

1.       NEPOHYBLIVÉ  - plnili funkciu mechanického prepočítavadla na domácu menu

a.)      nekorigované

b.)      korigované

I.                     devízovými nástrojmi / zrážky, prirážky, koeficienty/

II.                   nedevízovými nástrojmi / rozdiely zahr. obchodu

2.       DEFIRENCOVANÉ – od konca 2. sv. v.

Môže tu byť určená základná parita, ale plat. transakcie so zahraničím neprebiehajú v kurze odvodenom od nej, ale môžu sa uskutočňovať podľa kurzov osobitne vymedzených z dvoch hľadísk:

a.)      podľa druhov zahr. platieb / pre jed. skupiny inkás a úhrad /

b.)     podľa menových platobných kritérií / vymedzí kurz pre jed. krajiny /

Diferencovanie teda môže ovplyvňovať zmeny v nár. hospodárstve, ak zvýhodňuje niektoré krajiny, v kt. chce zlepšiť svoju plat. bilanciu...

1.       S OBMEDZENOU OSCILÁCIOU

-          s prirodzenými limitmi oscilácie / horný zlatý a dolný zlatý bod /

-          s umelými limitmi oscilácie / horný intervenčný a dolný intervenčný bod = dolné pásmo oscilácie / tento systém je známy ako Bretton-woodsky systém

-          neskoršie zmeny:

-          rozšírenie pásma oscilácie: a.) kurzy so širším pásmom oscilácie

 b.)kurzy s užším pásmom oscilácie

-          zmeny zákl. parity

a.)      kurzy s nepravidelnou intervenciou

b.)     kurzy s pravidelnou intervenciou

2. S NEOBMEDZENOU OSCILÁCIOU – po 1. sv. v. , ide skôr o teoretický model, resp. nemá vymedzené nejaké limity či hranice oscilácie

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka