Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Irregular werbs

be                                

was,were                             

been

do robiť                

did              

done

go ísť

went            

gone(gon) 

have mať         

had(haed)    

had(haed)

make robiť          

made            

made

read čítať            

read (red)     

read(red)

sit sedieť            

sat (saet)     

sat(saet)

speak hovoriť       

spoke           

spoken

tell povedať         

told             

told

write písať         

wrote(rout)  

written(ritn)

say povedať         

said (sed)          

said (sed)

swim plávať        

swam(swaem)  

swum(swam)        

take vziať           

took (tuk)          

taken(teikn)

think myslieť            

thought (Oo:t)    

thought(Oo:t)

understand rozumieť      

understood(andrstud)

understood(andrstud)

fly lietať                  

flew (flu)             

flown (flon)

run bežať             

ran (raen)           

run (run)

buy kúpiť             

bought (bo:t)        

bought(bo:t)

come prísť              

came (keim)       

come(kam)

drink piť            

drank(draeng)   

drunk(drank)

know poznať       

knew(nju:)       

known(naun)

put položiť           

put (put)        

put(put)

meet stretnúť sa   

met (met)       

met(met)

get dostať              

got (got)        

got (got)

give dať               

gave (geiv)    

given(givn)

learn učiť sa

learnt (lernt)

learnt (learnt)

let nechať,dovoliť      

let (let)       

let (let)                        

hear počuť

heard (he:d)

heard(he:d)

break zlomiť

broke (brouk)

broken (broken)

hurt zraniť

hurt (he:d)

hurd (he:d)

teach učiť

taught (to:t)

taught (to:t)

forget zabudnúť

forgot (fe:got)

forgotten (fe´goten)

hit udrieť

hit (hit)

hit (hit)

forgive odpustiť

forgave (fe´geiv)

forgiven (fe´givn)

draw kresliť

drew

drawn

see vidieť

saw

seen

cut

cut(kat)

cut(kat)

fall

fell(fel)

fallen(fo:ln)

shut

shut

shut

eat

ate(et)

eaten(i:tn)

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka