Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Ján Masaryk

14.september 1886 – narodil sa ako druhý syn profesora filozofie na Karlovej univerzite T. G. Masaryka a jeho americkej ľeny Charlotty v Prahe.

1898 – 1906 – študoval na akademickom gymnáziu v Prahe
1907 – 1913 – pobyt v USA
1915 – 1918 – pridelený k tylovej práci v uhorskom pluku na poµskom fronte
1919 – 1920 – chargé d´affaires na československom veµvyslanectve vo Washingtone
1920 – 1925 – osobný tajomník ministra zahraničných vecí ČSR dr. Edvarda Beneša
13.máj 1923 – zomrela mu matka Charlotta, po ktorej zdedil hlboký vz»ah k hudbe
1925 – bol menovaný za vyslanca v Londýne
1936 – predniesol prejav v britskej Dolnej snemovni, v ktorom varoval pred nacistickým reľimom v Nemecku a apeloval na princípy kolektívnej bezpečnosti
14. september 1937 – zomrel mu otec T. G. Masaryk  
14. október 1938 – rezignoval na funkciu vyslanca v Londýne potom, čo britská vláda prinútila Francúzsko, aby porušilo svoje zmluvné záväzky voči Československu, ktoré bolo donútené vyda» svoje pohraničné územia fašistickému Nemecku
1939 – prednášková činnos» v USA o problematike medzinárodného postavenia Československa vo vojne a po nej, Spojeným štátom predpovedal vedúce postavenie vo svete
8. september 1939 – zahájenie rozhlasového vysielania z Londýna pod charakteristickým názvom – Volá Londýn.
1940 – menovaný za ministra zahraničných vecí Dočasnej československej exilovej vlády
1941 – stretnutie v New Yorku s Marcii Davenportovou, ktorá mu bola aľ do konca ľivota dôvernou priateµkou
12.november 1942 – menovaný za ministra zahraničných vecí druhej československej exilovej vlády
4. apríl 1945 – menovaný za ministra zahraničných vecí povojnového Československa
26. jún 1945 – podpis Charty Organizácie spojených národov v mene československej vlády v San Francisku (Masaryk sa aktívne podieµal na formulácii Medzinárodnej dohody o µudských právach)
30.júl 1945 – po rokoch emigrácie sa vracia do Prahy ako nesmierne populárna osobnos»
júl -október 1946 – bol vedúcim československej delegácie na Paríľskej mierovej konferencii
august 1946 – zvolený za prvého povojnového prezidenta Svetovej federácie zdruľení pre Spojené národy (WFUNA)
júl 1947 – ako člen československej delegácie vedenej komunistom Klementom Gottwaldom sa zúčastní moskovského stretnutia so Stalinom o Marshallovom pláne a ako jediný z československej delegácie oponuje Stalinovým názorom
20. január 1948 – promovaný za čestného doktora Masarykovej univerzity v Brne
25. február 1948 – vyvrcholenie vládnej krízy prijatím demisie demokratických ministrov prezidentom Edvardom Benešom a prevzatie moci Komunistickou stranou Československa, Masaryk bol opä» menovaný za ministra zahraničných vecí
10. marec 1948 – skoro ráno je Ján Masaryk nájdený mŕtvy pod oknom svojho bytu v praľýskom Černínskom paláci, bezprostredná príčina jeho smrti nebola doteraz objasnena.

Z prednášky Jána Masaryka 20. marca 1947 v Ústavodárnom národnom zhromaľdení líce medaily udeµovanej Nadáciou Jána Masaryka pri stredisku medzinárodných štúdií Jána Masaryka na Fakulte medzinárodných vz»ahov V©E v Prahe.

FOTOALBUM
     

so sestrou Oľgou           v 1.svet. vojne      udelený titul Dr.H.c.   r. 1928     

čs. minister zahr. vecí

                    ,

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka