Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Slohový postup

Slohový postup

Obsah

Slohové útvary
(žánre)

1. informačný

stručné údaje (fakty) na otázky:
kto? čo? kedy? kde? ako? prečo?

správa, oznámenie - rozličné
druhy (hovorového, admini-
stratívneho a publicistického
štýlu), bežné rozhovory (ko-
munikácia

2. rozprávací

udalosti, príhody zážitky v ča-
sovej postupnosti

rozprávanie,   fejtón,   bájka,
rozprávka, povesť, poviedka,
novela, román

3. opisný

vecné (vonkajšie) vzťahy, znaky,
vlastnosti, následnosť činností
(deja)

opis, návod, životopis, posu-
dok, charakteristika, cesto-pis, reportáž

4.
a) výkladový
b) úvahový

vnútorné vzťahy (príčinné a dôsledkové)
konfrontácia subjektívneho a objektívneho hodnotenia

výklad, odborný referát, prednáška
úvaha, kritika, recenzia, diskusný príspevok, prejav, úvodník, komentár

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka