Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Dielo: Máj

Dielo:    Máj

Autor:   Karel Hynek Mácha

Téma:    Láska, ktorá vedie k vražde vlastného otca.

Idea:      Kontrast doby májovej prírody proti rozdielnej dobe ľudského života.

Hlavné postavy:  Vilém, Jarmila

 

Dej:

         1.spev:

Neskorý májový večer. Jarmila sedí na brehu jazera a čaká svojho milého. No na člne nevidí Viléma a plavec jej hovorí, že Vilém zavraždil jej zvodcu, pričom netušil, že zabil svojho otca. Odsúdený na smrť sedí vo veži na druhom konci jazera. Jarmila končí svoj život v jazere postihnutá žialom a hanbou.

 

         2.spev:

Vilém sedí vo väzení a prežíva posledné chvíle svojho života a v desivej situácii konca sa mu vynárajú základné otázky života. Prečo sa jeho osud odvíjal práve tak, kto zavinil celú tragédiu a nemôže pochopiť, že jeho otec bol sokom a on vrah svojho otca.

 

         Intermezzo 1:

Nočná príroda sa chystá prijať svojho odsúdenca do svojho lona.

 

         3.spev:  

Oslava krásnej májovej prírody. Je ráno a z mesta vychádza vojenský pluk, ktorý vedie odsúdenca. Ľud kričí: „To je on - strašný lesov pán!“.

Zástup prichádza na kopec, kde je kaplnka a dlhý kôl.

Vilém sa naposledy rozhliada po okolí, v ktorom prežil chvíle slobody. O chvíľu prichádzajú vojaci s katom. Vilém sklopil zrak a pokľakol pred katom. Ten mu usekol hlavu, ktorú nastokli na kôl.

 

Intermezzo 2:

Družina zbojníkov, ktorým zahynul vodca smúti za svojim pánom. Tak isto smútia aj lesy.

 

4.spev:

Načrtáva pôvod príbehu Viléma a Jarmily. Autor spoznáva sám seba v krajine Vilémovho života a smrti a v pocite zániku mladosti. Určite najtragickejšie v štvrtom speve pôsobí zistenie, že budúcnosť je veľmi neistá.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Téma : PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTI

              (  Príspevok do diskusie )

 

Vážení  prítomí !

  

    So záujmom som si vypočul prednášku - úvodnú reč - referát

zameraný k problematike prevencie drogových závislostí.

Stotožňujem sa s názorom  lektora o veľmi vážnej situácii v raste

drogovej závislosti na Slovensku, osobitne medzi mládežou.

    Strojnásobnenie počtu mladých ľudí, ktorí za posledné štyri

roky vyskúšali drogu, je varujúcim signálom už pre najbližšiu budúcnosť. Rovnako varujúci je aj znižujúci sa vek detí, ktorí mali

prvý kontakt s drogou ( 14 rokov ).

Oficiálne štatistiky dokazujú, že problém drog a drogovej závislosti

je v našej krajine veľmi vážny.

O to väčší význam treba pripisovať všetkým aktívnym krokom smerujúcim k preventívnej ochrane našich občanov, najmä mladých

ľudí pred drogovým nebezpečenstvom , ako bolo prednesené

v úvodnej reči - referáte.

    Som presavedčený že dôraz je treba položiť najmä na oblasť primárnej prevencie

Ide tu predovšetkým o posilňovanie pocitu vlastnej hodnoty

a samostatnosti  a o podporu kompetencie konania.

    Boj proti drogovej závislosti, podobne ako prevencia iných socialno - patologických javov ( alkohol, tabak ... ), musí byť spojený najmä s ponukou náhradných aktivít.

Motivovanie detí a mládeže k aktívnemu a zmysluplnému tráveniu volného času je účinným prostriedkom prevencie drogových závislostí Mladí ľudia, ktorí majú primerané kultúrne a športové vyžitie nepotrebujú unikať pred realitou k drogám, hrám alebo násiliu.

Vyjadrením toho bola aj nedávna akcia KAMAWARD, na ktorej organizátori úspešne spojili dve rozdielne aktivity - protidrogovú

a hudobnú.

Podobné aktivity môžu byť hlavným krokom k vytváraniu alternatívy pre trávenie volného času..

Vieme, že mnohé vynikajúce nápady dnes stroskotávajú na finančnej stránke veci.

Preto je treba podporiť názor, že sily v protidrogovej prevencii je nám treba spájať, zapojiť všetky dôležité organizácie, čelných vládnych a politických predstaviteľov, významných obchodných spoločností a liečebných pracovísk do boja s drogou.

Len tak môžeme zachrániť budúcnosť tejto krajiny - našu budúcnosť..

 

Ďakujem za pozornosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 oblasti prevencie drogovcej závislosti :

 

 

( primárna prevencia - má za úlohu podporovať ľudí v ich vedení 

                          života a pomáhať im pri prekonávaní vzniknu-

                          tých problémov,

 sekundárna prevencia - nastupuje pri ohrození závislosťou,

                             keď už človek má kontakt s prostriedkami

                             závislosti,

terciárna prevencia -  sa vykonáva prevažne pri liečebnom postupe

                          medzi terapiou a samotným životom závislého

                          človeka s cieľom potláčať recidívy ).

 

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka