Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


www.studentske.miesto.sk

#miesto_oblast_28#

L. NÁDÁŠI-JÉGÉ

Adam Šangala

Historický román, označený autorom ako historický obraz 17. storočia. Na pozadí dobrodružného príbehu je v ňom zachytený krutý útlak poddaných a rozhorčené náboženské boje.
Dej: Dej románu je pomerne jednoduchý, tvorí ho vlastne nekoľko dobrodružných epizód, ktoré autor využil pre svoj umelecký a etický zámer. Hlavnými hrdinami sú Adam Šangala, Samuel Konôpka a veľmož Praskovský, ktorí reprezentujú tri hlavné typy ľudí ako ich autor vyabstrahoval zo života a teórie.
Úvod diela patrí opisu nádhernej Oravskej prírody, ktorá učarila Jégemu. Tu stretávame Adama, práve vo chvíli, keď sa dozvedá o tragickej smrti svojho otca a tým päčatí jeho rozhodnutie odísť do sveta. Cestou neďaleko Žiliny napadne a zbije zemena, ktorý bil poddaného a v Trenčíne sa dozvie, že naňho bola vypísana odmena. Aby sa zachránil dá sa naverbovať za vojaka a odchádza do hradu veľmoža Praskovského. Tu sa bližšie spriatelí so slúžkou Žošou a raz večer, keď jej pomáhal prenášať bielizeň nechtiac vystrašil tehotnú manželku syna Praskovského Brigitu, ktorá potratila. Adama na druhý deň uväznili a mali ho popraviť, ale v noci ho vyslobodil Konôpka a spolu ušli. Po niekoľkých dňoch natrafili na skupinu zbojníkov, ktorých porazili a potom zistili, že držali v zajatí Ondreja Praskovského, ktorý ich išiel lapať, ale ho prepadli zbojníci, chytili a mučili. Ondrej Praskovský bol dosť doráňaný a tak ho odviezli do prvej dediny na okolí do Rovnian, k zemanovi Rovnianskemu a ostanú u neho. Rovniasky vyšle posla k Praskovskému o tom, že Ondrej leží u neho ranený a žiada ich, aby prišli. Drsný Rovniasky má za manželku jemnú, vzdelanú a veľmi peknú pani Kláru, do ktorej sa Konôpka zaľúbi a tak isto sa pani Klára zaľubi do Konôpku. Keď k Rovnianskemu príde Brigi
ta, Rovniasky sa jej zapáči a aby ho získala začne ponižovať Kláru, čo sa však nepáči Konôpkovi a ten povie Rovniaskemu, že Ondrej je už natoľko uzdravený, že môže odísť a tiež, ako zle sa Praskovská správa k jeho manželke. Prchký Rovniansky vyhodí Praskovských, čo popudí katolíčku Praskovskú, k tomu, že dá zlapaťpôvodcu svoje potupy. To sa dozvie Adam a tak spolu s Konôpkom utečie do Trnavy. V Trnave sa Adam stáva pisárom u Pohánku, ktorého dcére Betke raz Adam pomohol a Konôpka príležitostne pracuje, lebo trávi čas so svojím dávnym priateľom kalvínskym kňazom Rátkaiom. Žijú spokojne až do chvíle, keď do Trnavy nepríde Praskovský, aby prestúpil na katolícku vieru a popri tom ešte aj zarobil. Keď sa po prestupe dozvedá, že Trnave je evanielicky farár Konôpka, chce sa odvďačiť arcibiskupovi Pázmánimu a dá ho zlapať. To sa dozvedá Adam a za pomoci Bethelemových vojakov ho zachráni. Konôpka, keď zistí, že pani Klára zomrela, pridá sa k Bethlemovi.
Adam sa ožení s Betkou a žije s ňou šťastne až, kým jej v slabej chvíli neprezradí ako zachránil Konôpku, čo sa po dvoch týždňoch sa dozvie aj arcibiskup, vtedy už kardinál Pázmán a Adama odsúdia, na jeho naliehania na, smrť. Stalo sa tak 10. marca 1628.
Charakteristika:
Adama Šangalu - mladý, úprimný, šikovný a úspešný človek. Hoci zastupuje poddanský živel,v autorom podaní nie je jeho predstaviteľom. Nie je hrdina kráčajúci neochvejne za nejakým cieľom, je len hračkou v rukách osudu, na vlastnej koži spoznáva krutosť pánov k poddaným. Po mnohých dobrodružstvách, náhodách úspechoch sa jeho šťastný život tragicky skončí vďaka jejdnej z najhorších ľudských vlastností - klebetnosti. Samuel Konôpka - povolaním kňaz, ale s výzorom vojaka a vystupovaním rozhodného človeka. Zvnútra je citlivý, vzdelaný, bystrý a príjemný človek, ktorému leží mu na duši osud cirkvi, v protestantizme vidí možnosť ako oslobodiť ľudského ducha. S Adamom ho zbližuje hlboký pocit ľudskosti v neľudskej panskej spoločnosti, čo kupčí s presvedčením a viac si váži poľovníckeho psa ako ľudský život. V celom jeho konaní sa uplatňujú šľachetné mravné princípy. V diele podľa autora predstavuje nezištne mravného jednotlivca, ktorý prekonáva svoju dobu a ťahá ju z otroctva k slobode, z polohy nevedomého k uvedomenému bytiu.
veľmoža Praskovského - typický prestaviteľ zemana, neľudský, k poddaným sa správa ako neľudským bytostiam. K ľudom sa správa priateľsky len vtedy, keď potrebuje ich pomoc. Svoje presveddčenie mení podľa situácie a toho ako sa mu to môže finančne vyplatiť. Ak môže na niečom získať zradí aj bývalého spojence či priateľa. Je to nespoľahlivý a zradný starý človek.
Ani jeho dielo " Adam Šangala " ako ani žiadne jeho dielo nemožno zredukovať len na základnú ideu, ktorú autor do diela vložil. V tomto diele ju badáme v dialógoch medzi Adamom a Konôpkom, v Konôpkových názoroch a meditáciach a nepriamo i v samom príbehu, objavuje sa v jednotlivých epizódach a stmeľuje dej do jedného organického celku. Okrem obnažovania základných ľudských vlastností, okrem hľadania odpovede na otázku, čo je človek, má autor v románe aj iné ambície. Chce nám predstaviť historické obdobie, v ktorom sa dej odohráva, a preto dej postupne prechádza všetkými sociálnymi prostrediami. Ožíva pred nami feudálny svet plný bezprávia a panskej svojvôle, svet mravne spustnutý, v ktorom je poddaný len vecou s ľudskými vlastnosťami, krivda víťazí na pravdou a spravodlivosťou. Je to realistický román, napísaný s mimoriadnou a prenikaou znalosťou politických, náboženských, myšlienkových a kultúrnych problémov vtedajšej v reálnom živote. Patrí medzi naše najlepšie historické romány, je historicky hodnoverný a má i dokumentárnu hodnotu.
Kompozičná výstavba je jednoduchá, tvoria ho kapitoly, ktoré sú sú v časovej a obsahovej následnosti. Pozoruhodný je aj jazyk a štýl, podstatou diela sú výstižné a umelecky obrazné opisy, ktorých sú umocnené používaním prvkov ľudovej reči. Pri vykresľovaní charakterov postáv používa priamu i nepriamu charakteristiku, o postaváách sa čitateľ dozvedá z opisu ich vonkajších podôb a vlastností, vnútornej motivácie, postojov a vzťahov k iným postavám. POstavy sú autorov prostriedok na zhodnotanie doby.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka