Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Orientálne literatúry        - Epos o Gilgamešovi

Hebrejská literatúra         - Biblia

Antická literatúra              - Grécka - Homér - Ilias, Odysea

                                                               - Ezop (bájky)

                                                               - Aristofanes (komédia)

                                                               - Sofokles - Kráľ Oidipus, Antigona

                                                               - Aischytos           (tragédia)

                                                               - Euripida

                                               - Rímska - Ovidius - Metamorfózy

                                                               - Horatius - Ódy, Satiry, Listy

                                                               - Vergilius - Bucolica, Georgica, Eneis

Náboženská literatúra      - Piesne- František z Assisi - Spievanka

                                               - Feudálna svetská literatúra - Pieseň o Rolandovi, Pieseň o Nibelungoch, Slovo o pluku                                                                                                         Igorovom, Tristan a Izolda

Slovenská stredoveká lit. - Staroslovienska lit. - Konštantín - Proglas

                                                                                      - Moravsko panónske legendy

                                               - Literatúra po rozpade VM

Nové konštit. stred. lit.      - Legendy - Legenda o Svoradovi a Benediktovi, Legendy o sv. Štefanovi

                                               - Šľachtická lit. - Anonymova kronika, Kronika Šimona z Kézy

Humanizmus a renesancia

- Taliansko          - Dante Alighieri - Božská komédia

                               - Giovanni Boccaccio - Dekameron

                               - Francesco Petrarca - Spevník

- Francúzsko       - Francois Villon - Malý testament, Veľký testament

- Španielsko         - Cervantes - Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha

- Anglicko            - William Shakespeare - Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej, Mnoho kriku pre nič, Veselé                                                                                               panie z Windsoru (komédie)

                                                                        - Romeo a Júlia, Hamlet, Othello, Macbeth, Kráľ Lear (tragédie)

                                                                        - Henrich VI., Richard III. (historické hry)

Humanizmus a renesancia na Slovensku

- Latinská hum. poézia     - Martin Rakovský - Knižka o spoločenských vrstvách v štáte, Filozofia strednej cesty,

                                                                                               O svetskej vrchnosti

                                               - Jakub Jakobeus - Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa

- Odborná próza                 - Ján Jesenius

                                               - Vavrinec Benedikt Nedožerský - Dve knihy... českej gramatiky

- Hist. piesne (spevy)          - Pieseň o zámku muránském, Píseň o sigetském zámku, Píseň o Modrom Kameni, Divíne a                                           Zvolene

- Duchovná lyrika              - Ján Silván - Písně nové na sedm žalmů kajících i jiné žalmy

- Renesančná dráma         - Pavel Kyrmezer - Komedia česká o bohatci a Lazarovi, Komedia nová o vdově

- Ústna ľudová slovesnosť - Balady             - Ten turecký mýtnik sedí vo väzení, Rabovali Turci až po Biele hory, Naša                                                                        pani kňahne

                                                 - Regrútske        - Utekajte chlapci, hore dedinami, Na bystrickej stráne visia dolománe,                                                voj. piesne          Hory, hory, čierne hory

Barok

- Barok v Čechách - Jan Amos Komenský - Didactica magna (Veľká didaktika), Brána jazykov otvorená, Svet                                                                                    v obrazoch, Informatorium školy mateřské

- Anglická bar. lit. - John Milton - Stratený raj, Raj znovu nájdený

Barok v slovenskej literatúre

- Duchovná poézia - Juraj Tranovský - Cithara sanctorum (Citara svätých)

                                  - Benedikt Szöllösi - Cantus catholici (Piesne katolícke)

- Did. - ref. poézia  - Hugolín Gavlovič - Valaská škola mravúv stodola

- Memoáre a cestopisy - Štefan Pilárik - Sors Pilarikiana (Osud Pilarikovský)

                                          - Daniel Kyrmezer - Cestovný denník

- Národné a jazykové obrany a chvály

                - Matej Bel - Historicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku

                - Ján Baltazár Magin - Ostne... alebo Obrana

Klasicizmus

- René Descartes - zakladateľ klasicizmu („Cogito, ergo sum“)

- Nicolas Boileau - L’art poetique (Umenie básnické)

- Osvietenstvo - Voltaire - predstaviteľ protifeud. a protiklerikálneho hnutia

                           - Pierre Corneille - Cid (Sid)

- Osvietenstvo na Slovensku

                - Jozef II. - osvietený panovník

                - Jozef Ignác Bajza - René mládenca príhody a skúsenosti, Slovenské dvojnásobné epigrammata

                - Anton Bernolák - Jazykovedno-kritická rozprava o slovenský písmenách, Gramaticae slavicae (Slovenská                                            gramatika), Slovár slovenský česko-latinsko-nemecko-uherský

               

                Juraj Fándly - Dúverná zmlúva medzi mníchom a diablom, Pilný domajší a poľný hospodár, O úhoroch aj                                         včelách, Slovenský včelár, Zelinkár

Klasicizmus v slov. literatúre

- Jozef Kollár       - idea slovenskej vzájomnosti

                               - O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými, Hlasové o potřebě jednoty spisovného                              jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky, Slávy dcera, Národnie spievanky

- Johann Gottfried Herder - Myšlienky k filozofií dejín ľudstva, Hlasy národov v piesňach

- Ján Hollý           - Eposy - Svatopluk, Cyrilo-Metodiada, Sláv

                               - Ódy - Na slovenský národ

                               - Selanky - Vyvolávaní jara

                               - Elégie - Plač Matky Slávy nad synmi odrodilými, Plač Matky Slávy nad synmi Svatoplukovými

- Ján Chalupka - Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe nezostali

Romantizmus

- Anglicko            - lord Byron - Childe Haroldova púť

- Francúzsko       - Victor Hugo - Chrám Matky Božej v Paríži, Bedári

- Nemecko            - Heinrich Heine - Kniha piesní, Nemecko-Zimná rozprávka

                               - Friedrich Schiller - Zbojníci, Úklady a láska

                               - Johann Wolfgang Goethe - Faust, Utrpenie mladého Werthera

- Švajčiarsko - Viliam Tell

- Francúzsko - Panna Orleánska

- Poľsko               - Adam Mickiewicz - Pán Tadeáš

- Rusko                 - Alexander Sergejevič Puškin - Kapitánova dcéra, Eugen Onegin

- Maďarsko         - Šándor Petöfi - Verše

- Česko                  - Karel Hynek Mácha - Máj

Romantizmus na Slovensku

- Ľudovít Štúr      - Nárečia slovenskuo alebo potreba písania v tomto nárečí, Náuka reči slovenskej, Slovenskie                                    národnie noviny, O národných piesňach a povestiach plemien slovanských, Spevy a piesne,

                                  Slovanstvo a svet budúcnosti

- Janko Matúška- Nad Tatrou sa blýska

- Samo Chalupka - Mor ho!, Kráľohoľská

- Andrej Sládkovič - Marína, Detvan

- Janko Kráľ        - Duma bratislavská, Jarná pieseň, Šahy, Orol vták, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

- Ján Botto           - Žltá ľalia, Margita a Besná, Smrť Jánošíkova

Štúrovská próza

- Jozef Miloslav Hurban    - Olejkár, Od Silvestra do Troch Kráľov

- Ján Kalinčiak                   - Historické povesti, Mládenec slovenský, Bozkovci, Bratova ruka, Púť lásky, Milkov hrob,                                           Svätý Duch, Orava, Knieža Liptovské, Reštavrácia

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka