Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


www.studentske.sk - Marketing

Marketingový výskum a informačné systémy

marketingový informačný systém tvoria ľudia, zariadenia a procedúry na zber, triedenie, analýzu, hodnotenie a distribúciu informácií pre marketingové rozhodovanie

určenie informačných potrieb - MIS musí sledovať marketingové prostredie a poskytovať rozhodujúce informácie

získavanie informácií:

1.       interné záznamy - napr. oddelenie evidencie

2.       marketingové spravodajstvo (informácie o vývoji marketingového prostredia) - od vlastných zamestnancov, dodávateľov, z výročných správ, prejavov, z tlače, reklamy

3.       marketingový výskum definujeme ako funkciu, ktorá spája prostredníctvom informácií spotrebiteľov, zákazníkov a verejnosť s marketérmi; informácie sa využívajú na určenie a definovanie marketingových príležitostí a problémov

4.       analýza informácií

proces marketingového výskumu:

1.       definovanie problému a cieľu výskumu - cieľ môže byť opisný, kauzálny alebo poznávací

2.       spracovanie plánu výskumu

- určenie konkrétnych informačných potrieb

- prehľad sekundárnych informácií (sekundárne údaje sú už niekde zhromaždené, primárne sa musia zhromaždiť priamo na daný účel)

- plánovanie zberu primárnych údajov

- metódy výskumu - pozorovanie, štrukturovaná alebo neštrukturovaná anketa, experimentálne metódy prieskumu, kontaktné metódy, dotazníky, telefonický rozhovor, osobný rozhovor, skupinové interview

- výber vzorky respondentov - kto bude vzorkou? koľko ľudí? ako sa majú vyberať?

- inštrumentárium výskumu

dotazník (uzatvorené a otvorené otázky, na ktoré sa čaká od respondenta odpoveď)

technické pomôcky

- predloženie plánu výskumu

3.       realizácia plánu výskumu

4.       interpretácia a spracovanie správy o získaných poznatkoch

distribúcia informácií:

1.       centralizované marketing. informačné systémy - správy o činnosti, správy o výsledkoch, aktuálne spravodajstvo

2.       decentralizované market. informačné systémy

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka