Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


           Fakulta managementu Univerzity Komenského
 Bakalárske štúdium , Fučíkova 200,  925  21 Sládkovičovo

MOTIVATION

     Ďurinová Margita
     Vorosová Ildiko                 Letný semester
     Izsófová Beata                   I.ročník

MOTIVATION

Performance of employees and successful fulfilling of all objectives of the company depends on many factors.One of this factors is motivation.But what does it mean motivation ? It is difficult enough to define it because it is something that can`t be seen and exactly measured.We can just observe it in the changes of human behavior.

There are many definitions of motivation but all have common fact that motivation is psychological process influenting internal motives which direct behaviour of a person and force him to activity with intention to reach some objectives.

An Employee with motivation works better than one without it.  It is also known that people are ready to work hard if they see that their work is rewarded.Managers therefore must know how to motivate their employees in order to complete task and achieve goals of the company.

         Approaches to motivation

 

Most psychologists belive that all motivation is ultimately derived from a tension that results when one or more of our important needs are unsatisfied. Thus:

-         a person who is hungry is motivated to find food,

-           a person who needs security is motivated to find it,

-           a person with a compelling need to accomplish challenging task might try to conquer a mountain.

        

                  The work of three psychologists – Abraham Maslow,John Atkinson and Frederick Herzberg – is closely associated with human needs and motivation.

 

Abraham Maslow identified five basic categories of human needs: psychological, safety, social, ego, and selfactualization. Each need becomes active only after the need below is satisfied.

 

John Atkinson explained that everyone has a need for :

-         Achievement                                

-         Power

-         Affiliation (to associate, be taken as a member).

 

Frederick Herzberg belived that the best way to motivate

someone is to satisfy higher ego needs, such as for recognition and sense of achievement.

There are six groups of theories motivation :

         1, Maslow`s Need Hierarchy Theory                

         2, Alderfer`s ERG theory

3, Frederick Herzberg`s Motivator – Hygiene Theory

         4, Equity – Adam`s theory

         5, Expectancy – Vroom`s theory of motivation

         6, Attribution theory

 

 

                       

         Maslow`s Need Hierarchy Theory

 

This theory is based on two significant facts :

         a, An unsatisfied needs causes psychological discomfort.

b, Motivation is a function of the operation of five basic needs.These

             are arranged hierarchically :      

-         psychological needs ( food, water, air )

-         safety needs ( security, protection from harm )

-         social needs ( acceptance, friendship, love needs )

-         ego needs (recognition, feeling of self – worth )

-         self – actualization needs ( becoming the person you know you are capable of becoming )

 

 

Alderfer`s ERG theory

 

This theory is very similar to the Maslow`s theory.It was elaborated by Clayton Alderfer and is also know as a theory of three factors. Alderfer`s model consists of three hierarchically arranged needs :

-         E – existence needs – there are all types of material and psychological nedds, which in Maslow`s Hierarchy of Needs rank among physiological and safety needs.

-         R – relatedness needs ­– that means to have good relations with other people.In the Maslow`s Hierarchy of Needs we can find them as social or love needs and self-esteem needs.

-         G – growth needs – in Maslow`s theory they are called self-actualization needs.

 

Frederick Herzberg`s Motivator – Hygiene Theory

 

Basic assumptions of this theory are that job satisfaction leads to motivation which leads to performance.Herzberg says that job content or motivator factors can motivate employees,because they appeal to employee`s higherlevel needs for achievement and self-esteem.

The method Herzberg recommends for applying his theory is called job enrichment.Job enrichment is method for building „motivators“ into the job by making work interesting and challenging.

Research about Herzberg theory says that in order to preserve or promote healthy working conditions,both hygiene and motivator factours should be present.

Equity – Adam`s theory

 

Theory that assumes that people have a strong need to balance their inputs of labour and their rewards.Equity theory states that if a person perceives an inequity, a tension or drive will develop in his mind, and the person will be motivated to reduce or eliminate the tension and perceived inequity.

                  There are two types of inequity :

-         Positive inequity ( if lazy person is underpaid – makes positive motivation )

-         Negative inequity ( good workers are underpaid – makes negative motivation )

 

Expectancy – Vroom`s theory of motivation

 

It is a theory that an employee`s motivation increases when he values a particular outcome highly and when he feels a reasonably good chance of achieving the desired goal. This definition says that : Any individual acts in a way to reach a maximal effect with a minimal effort.

Expectancy theory was formulated by psychologist Victor Vroom. It assumes that to motivate someone, it is not enough to offer the person something to satisfy his important needs. The reason for that is that in order for the person to be motiveted, he must also be reasonably sure that he has the ability to obtain the reward.

According to Vroom for motivation to take place, two conditions have to occur :

-         The value of the particular outcome ( such as becoming personnel manager ) must be high for the person.

-         The person must feel he has a reasonably good chance of accomplishing the task and obtaining the outcome. That is, the person must be convicted that effort will be instrumental ( or helpful ) in obtaing the reward.

Attribution theory

 

This theory is characterized by so – called  gender – bias.That is the tendency to allow individual differences such as age, race, and sex affect personel decisions regarding employees.

For example we havw to decide between two person for promotion to a managerial position. One of them has high ability and the second one high performance. In such case we have  promote the person with high ability.

                   Motivačný program v    a.s. Duslo Šaľa

 

Prostredníctvom súboru systémových opatrení sme vytýčili cieľ- navodiť účinnú stimuláciu zamestnancov k vysokej výkonnosti, tvorivosti,kooperatívnosti, disciplinovanosti,obetavosti a k ďalším požadovaným charakteristikám pracovného správania.

 Nové vedenie podniku prialo viacero opatrení na zlepšenie situácie v účinnom využití a rozvoji ľudských zdrojov.Požiadavka na vytvorenie a realizáciu motivačného programu logicky zapadá do štruktúry aktivít v oblasti personálneho riadenia.

 

Projekt analýzy motivačných faktorov zamestnancov

         a.s. Duslo Šaľa

 

         Obsah :

-         Voľba problému

-         Cieľ

-         Zdôvodnenie,očakávaný prínos,účel.

-         Predmet šetrenia a výber respondentov

-         Určenie hlavných všeobecných sledovaných skutočností.

-         Východiská a informačné zdroje.

-         Analýza povahu problému,určenie reprezentatívnej skupiny,návrh použitých metód.

-         Spôsob pracovania a interpretácia údajov,ukončenie šetrenia.

Voľba problému

Predmetom šetrenia je problematika motivačných faktorov a

hodnotovej orientácie zamestnancov firmy.

                  Cieľ

                  Cieľom šetrenia je zistenie nasledujúcich skutočností:

-         Zistiť potreby,ktoré zamestnanci firmy považujú z hľadiska optimálneho priebehu a efektivity svojej pracovnej činnosti za dôležité (zistenie hodnotovej orientácie zamestnancov)

-         Zistiť mieru saturácie týchto potrieb,resp.potrieb,ktoré zamestnanci považujú za najdôležitejšie a tým vymedziť okruh motivačných faktorov zamestnancov (možných v oblasti ich motivovania)

-         V súlade s vyššie uvedenými zisteniami navrhnúť adekvátne prostriedky stimulácie, ako východisko pre tvorbu „Motivačného programu zamestnancov firmy na rok 2000 „.

 

Zdôvodnenie, očakávaný prínos, účel

Tento projekt vychádza zo zistenia,že k rozhodujúcim aspektom ovplyvňujúcim priebeh a výsledok pracovnej činnosti (kvalitu práce) patria :

-         kvalifikácia zamestnancov ( pripravenosť k práci )

-         motivácia zamestnancov ( ochota k práci )

Výstupy budú vodidlom pri tvorbe „ motivačného programu“ a ďalšieho zamerania práce firmy v personálnej oblasti.

 

                  Predmet šetrenia a výber respondentov

         Predmetom šetrenia budú v prvej fáze realizácie tohoto projektu všetci zamestnanci firmy.Po vyhodnotení výsledkov bude posúdená reálnosť splnenia očakávaných cieľov šetrenia.

 

                  Určenie hlavných všeobecných sledovaných skutočností

                  K meritórnym skutočnostiam budú patriť zistenia týkajúce sa :

-         charakteru práce

-         podmienok práce(fyzických,zdravotnohygienických,ekonomických,

     existenčných,technicko-organizačných)

-         sociálnych vzťahov pri práci

 

K všeobecným javom budú patriť :

-         vek zamestnancov

-         pracovné zaradenie zamestnancov ( úroveň riadenia )

-         dlžka zamestnania vo firme

-         príslušnosť k odbornému útvaru,resp.závodu.

 

Východiskové a informačné zdroje

Východiskom šetrenia je McGregorova a Herzbergova teória motivačných faktorov.K informačným zdrojom patria poznatky z praktickej realizácie dvoch najvýraznejšíchspôsobov riadenia firiem a ľudí :

„Manažérskej motivačnej stratégie“-čo je riadenie prostredníctvom cieľov,kedy cieľ je formulovaný riadiacim zamestnancom jako žiaduci stav, a postup je ponechávaný na zamestnancovi,

 „MBO – Management By Objectivs „ – je vedenie prostredníctvom spoločnej tvorby a určovania cieľov, kedy vedúci zamestnanec spolu s podriadeným prejednáva, ktorým smerom zamerajú svoju aktivitu a aké si vytýčia ciele.

 

Analýza povahy problému,určenie reprezentatívnej skupiny,

návrh použitých metód        

Svojou povahou ide o problém sociálno-psychologického charakteru, teda o zistenie hodnotovej orientácie.V rámci šetrenia je zvolený metodický postup,ktorý umožňuje viesť obidve vyššie spomínané zistenia do vzájomného vzťahu a umožňuje kvantifikovať mieru napätia (resp.spokojnosť ) medzi potrebami,ktoré sú zamestnancami považované za veľmi významné a stupňom naplňovania týchto potrieb.Nosnou technikou je technika dotazníka,obsahujúceho 45 kritérií.

 

Spôsob spracovania interpretácie údajov a forma ukončenia šetrenia

Spracovanie údajov je podriadené snahe získať štatistický prehľad o nasledujúcich problémoch :

-         Stanoviť v kvantifikovateľnej forme hodnotovú orientáciu respondentov, tj. hodnotu veličiny „A“

-         Stanoviť v kvantifikovateľnej forme u veľmi významných potrieb mieru ich saturácie(spokojnosť) tj.hodnotu „A-B“(B-miera uspokojenia potreby)

Z pohľadu hodnoty parametra „A“ budú údaje rozdelené do troch skupín:

-         veľmi významná hodnota (hodnota pod 1,75 )

-         významná hodnota ( hraničná hodnota 1,75 )

-         málo významná hodnota ( hodnota nad 1,75 )

Zistenia týkajúce sa hodnôt parametra „A“, informujú o motivačných faktoroch.V tejto súvislosti bude venovaná pozornosť tým potrebám,ktoré respondenti označili za málo významné,lebo celý interval spolahlivosti leží pod hodnotu 1,75. Prípady,keďpráve u týchto veľmi významných potrieb bola zistená miera napätia menšia než 1 (značná nespokojnosť),budú tvoriť východiská návrhu nápravných opatrení.

Výsledky šetrenia budú spracované formou „záverečnej správy“ ktorej súčasťou bude návrh nápravných opatrení.

 

Použitá literatúra :

 

-         Rudy , J. –  Bajzíková , Ľ. : Introduction to personnel management. Bratislava : Vydavateľstvo UK , 1997

-         Sedlák , M. : Manažment. Bratislava : Elita , 1997

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka