Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Obraz cloveka v umeleckej literatúre (genéza) #miesto_oblast_28#

MATURITNÁ OTÁZKA č.1

Obraz človeka v umeleckej literátúre od najstarších dôb po sučastnosť. Porovnanie jednotlivých literárnych období.

 

Staroveká literatúra

 

Orientálna literatúra:

 

Za najstaršie literatúry pokladáme sumerskú, akkadskú a staroegypskú.

Sumerského, babylonského a asýrskeho pôvodu je Epos o Gilgamešovi. Kráľ Gilgameš je väčšej časti boh a z menšej človek.

Tento epos má dve časti:            O priateľstve Gilgameša s Enkiduom

O Gilgamešovom úsilí byť nesmrteľný

Ďalej sem patrí Hebrejká literatúra. Predstavuje ju Biblia, ktorá sa delí na dve časti : Starý zákon - svätá kniha židovského náboženstva.

Nový zákon - kresťanská zbierka biblických kníh.

Z Indickej literatúry sú známe spevy Mahábhárata a Rámájana.

 

Antická literatúra:

 

Zahŕňa starovekú grécku a rímsku literatúru.

Grécka literatúra: V 7.stor.p.n.l. vznikajú epiky Hoérove a Hesiodove básne, z ktorých sú známe eposy Ilias a Odysea.

V 6.stor.p.n.l. sú obľúbené Ezopove bájky, ktorých dej sa odohráva vo svete zvierat.

Lyrika: Alkaios, Anakreon a Sapfo.

Tragédia:  Euripides, Sofokles (Antigona,Kráľ Oidipus),                                

          Aristofanes (Oblaky).

Rímska literatúra: Prevzala hotové formy z gréckeho písomníctva. Do rímskych hier sa začali zavádzať dramatické predstavenia.

                   Dramatici:Maccius Plautus(Pseudolus, Chrastavý   

                              vojak)

                              Juvenalis, Martialis - rozkvet satiry

Epika: rečníci- M.T.Cicero a G.J.Ceasar.

Poézia: Horácius, Ovídius, Vergílius.

 

 

Stredoveká literatúra

 

Európske stredoveké literatúry:

 

Stredoveká literatúra odrážala spôsob života a náboženský sveto-názor. Literárnou autoritou sa stala Biblia.

Delí sa na:

      1. Feudálnu náboženskú literatúru (kresťanské cnosti)

      2. Feudálnu svetskú literatúru (hlav.hrdina zidealizovaný              rytier)

      3. Mestskú svetskú literatúru (zobrazovala každodenný život,

         kritiku spoločnosti, zábavná funcia - francúzska humoristická

         a satirická veršovaná poviedka)

 

Slovenská stredoveká literatúra:

 

Delí sa na 2 vývinové obdobia: 1.literat. písaná v staroslovienčine            

                               2.literat. písaná v latinčine a češtine

 

Kniežatá museli bojovať proti franskím kňazom, ktorí šírili kresťanestvo, preto Rastislav požiadal cisára Michala III o vyslanie vierozvestcov Konštantína a Metoda, ktorí zostavili písmo Hlaholika a založili prvý slovanský jazyk Staroslovienčinu. Z literatúry písanej po latinsky si zasluhujú zmienku exemplá, legendy a kroniky.

Z literatúry písanej po česky sa zachovala pieseň Vítaj, milý Spasiteľu.

 

Humanis. a Renesanč. literatúra

 

(14.-17.stor.)

  Humanizmus - ľudskosť - od konca l3.stor. a začiatku l4.storočia

Návrat k antickej literatúre, obrodenie človeka v duchu antických ideálov. Dôraz na pozemský život, právo človeka na plný život na zemi.

  Rozvoj výroby a rozmach mestianstva.

 

Predstavitelia svetovej literatúry:

Taliansko: F.Petrarca

Dante Alighieri (Božská komédia)

G.Boccacio (Dekameron)

Anglicko: W.Shakespeare- komédie (Skrotenie zlej ženy,Sen noci svät.)

- tragédie (Rómeo a Júlia,Hamlet,Othelo)

- histor.hry (Henrich VI,Richard III)

Španielsko: M.Cervantes S.- Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha

 

Predstavitelia slovenskej literatúry:

Ján Jesenius (Prvá pitva)

 

Baroková literatúra

 

(16.-17.stor.)

Do popredia sa dostáva náboženstvo, viera v záhrobný život, literatúra protikladov (túžba po živote - strach zo smrti, myšlienka na večnosť - svetská radosť.)

Vznik baroka bol podnietený hlavne z negatívnej spoločenskej situácie (vojny, útlaky).

 

Predstavitelia:

Anglicko: Johan John Milton

Taliansko: Torqato Tasso

Slovensko: Hugolin Gaulovič (Valaská škola mravov stodola)

Juraj Tranovský

Matej Bel

František Kollár

Česko: J.A.Komenský (Labirint světa)

 

Klasicistická literatúra

 

(17.-18.stor.)

Do popredia sa dostáva ľudský rozum racionalizmus a návrat k prírode. Súlad pravdy,krásy a dobra. Rozlišovanie žánrov na vysoké a nízke, ktoré sa nemohli miešať. Vysoké boli ódy a tragédie a nízke boli komédie satiry a bájky.

Klasicizmus sa utváral pod vplyvom racionalizmu /ratio - rozum/.

Tento smer mal mravný cieľ - pravdu.

Zakladateľ - René Descartes

 

Predstavitelia:

Francúzko:      Corneile (tragédia CID)

Moliére (Tarttufe,Lakomec)

Lafontaine (Bájky)

Slovensko: Osvietenecká lit. - autori sa snažili:

                  1. pozdvihnúť (poučiť slov.národ)

                  2. vytvoriť spisovný jazyk

            Bajza (prvý slov.román)

            Bernolák (pokus o uzák.jazyka)

            Fándly (Pilný domajší a poľný hospodár)

Idea slovans.vzájomn.:      J.Kollár (Slávy dcéra)

                        J.Hollý (Svätopluk)

                        P.J.Šafárik

        Ján Chalupka - dramatik - div.hry Kocúrkovo

 

Osvietenstvo

 

  Príčinou vzniku osvietenstva bol silný odpor proti feudalizmu a proti absolutistickému zriadeniu - cirkvi. Osvitenstvo nadväzuje na humanizmus.

Predstavitelia: Francois Marie Arouet /Voltaire/

                Denis Diderot - radikálnejší

 

Preromantizmus a Romantizmus

 

(komiec 18.- polovica 19.stor.)

  Proti rozumu sa zdôrazňuje cit. Vzniká nová filozofia idealizmus, iracionalizmus, sentimentalizmus a pesimizmus.

Silnejúci vplyv buržoázie. Kladie sa väčší dôraz na cit.

Romantizmus

- Veľká francúzka revolúcia - sloboda, rovnosť, bratstvo

- Vytvorenie nového hrdinu, ktorý bol stále v rozpore s vládnucou  

  triedou. Zostal nepochopený a osamelý, túži po ideáloch. Túto

  postavu tvorí obyčajne pútnik, zbojník.

Je to literatúra plná protikladov, na jednej strane je krása proti škaredosti, láska a nenávisť atď.

 

Predstavitelia:

Francúzko:V.Hugo (Bedári, Chrám matky božej v Paríži)

Nemecko: J.W.Goethe (Faust)

         F.Shiller (Viliam Tell)

         H.Heine

Anglicko: Biron (Don Juan)

Rusko: Puškin (Kapitánová dcéra)

Česko: Mácha (Máj)

       B.Nemcová (Babička)

Slovenko: Štúrovci-majú politické a jazykové požiadavky.

Ľ.Štúr, Hurban a Hodža - uzákonenie spis.jazyka 1843

Ľ.Štúr (Slovenskje národňje novini, Nauka reči slovenskej,        Spevy a piesne)

Samo Chalupka (Turčín Poničan, Mor Ho!)

J.Kráľ (Duma bratislavská, Orol vták)

A.Sládkovič (Marína, Detvan)

J.Botto (Žltá ľalia, Smrť Jánošíkova)

J.M.Hurban (Olejkár, Gottšalk)

J.Kalinčiak (Púť lásky, Reštavrácia)

Realizmus

 

(druhá pol.19.- začiatok 20.stor.)

Rozvoj prírodných vied.

Pozitivizmus - vyzdvihuje ludské poznanie proti špekuláciám.

Zobrazuje život taký aký je. uznáva skutočné hodnoty

 

Predstavitelia:

Francúzko: H.Balzac (Otec Goriot, Ľudská komédia)

           Stendhal (Červený a čierny)

Anglicko: Ch.Dickens (Oliver Twist, David Copperfield)

 

Rusko:       I.S.Turgenev (Šafár, Otcovia a deti)

            A.P.Čechov (Čajka, Višňový sad)

            N.V.Gogoľ (Revízor, Ženba)

            L.N.Tolstoj (Vojna a mier, Živá mŕtvola)

            F.M.Dostojevskij (Dvojník, Idiot)

 

Slovensko:       S.Hurban - Vajanský (Herodes, Spod jarma)

            M.Kukučín (Dom v stráni, Keď báčik z Chochoľova umrie)

            P.O.Hviezdoslav (Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský)

            B.S.Timrava (Ťapákovci, Hrdinovia)

            J.G.Tajovský (Žliebky, Na chlieb)

Česko: J.Neruda (Povídky malostranské, Písne kosmické)

       A.Jirásek (Staré pověsti české, Proti všem)

 


Špeciálne poďakovanie pre:

subory pochadzaju od Pala Grosa
(http://members.xoom.com/palino/ - gpalino@usa.net),
OA Hrobakova Blava, resp. súkr. OA Liberta BA.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka