Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


14 Obraz prvej svetovej vojny v tvorbe svetovej literatúry; H Barbusse, R Rolland, E M Remarque, E Hemingway

#miesto_oblast_28#

14  Obraz prvej svetovej vojny v tvorbe svetovej literatúry; H  Barbusse, R  Rolland, E  M  Remarque, E  Hemingway

       R. Rolland: Peter a Lucia (úryvok)

           Peter si položil hlavu Lucii na kolená, do priehybov
       jej šiat, ako dieťa, spiace s tvárou pritúlenou k teplému
       matkinmu lonu. A lucia bez slova rukami hladkala uši, oči,
       nos, pery milého. Drahé zduchovnelé ruky, ktoré ako v
       rozprávke sťaby mali ústočká na konci prstov! A Peter,
       vnímavá klaviatúra, vytušoval podľa vlniek, čo sa šírili
       prstami, všetky tie vzrušenia, prechádzajúce dušou
       milenkinou. Počul ju vzdychať prv, než vskutku vzdychla.
       Lucia si sadla, telo trochu preklonila a stiesnene tíško
       zastenala:
         - Ó, Peter!
       Peter sa na ňu vzrušene díval.
         - Ó, Peter! Čo sme to? Čo sa od nás chce?... Čo my
         chceme?... Čo sa v nás deje?... Ten kanón, tie vtáky, tá
         vojna, tá láska... tieto ruky, toto telo, tieto oči...
         Kde som to vlastne? A čo vlastne som?...

   a)  Analyzujte a porovnajte východiská zobrazovania prvej
       svetovej vojny v tvorbe uvedených autorov.
   b)  Vyložte základné ideové princípy obrazu prvej svetovej
       vojny v diele Peter a Lucia a porovnajte ich s románom Na
       západe nič nového; vyjadrite odlišnosti.
   c)  Vysvetlite odlišné spôsoby vyjadrovania v ukážke (zreteľne
       sa podľa nich delí na dve časti). Ako súvisia s obshom
       a situáciou?
   d)  Nájdite v texte rozličné polovetné konštrukcie (väzby) a
       vysvetlite ich.


  Na prelome 19. a 20. storočia vstúpil kapitalizmus do svojho
najvyššieho štádia imperializmu. Jeho vnútorné protirečenia vyústili do
prvej svetovej vojny (1914-1918) a neskôr do druhej svetovej vojny
(1939 - 1945). Obe vojny priniesli nesmierne materiálne a kultúrne
škody, milióny ľudí ich zaplatili životom a zdravím. Vojna bola vždy
pokladaná za najväčšiu pohromu ľudského pokolenia. Vojnové besnenie
najťažšie prežívali ľudové vrstvy, a preto ich prirodzenou túžbou bolo
jej prirodzené odmietanie. Ni- čivosť dvoch svetových vojen tohto
storočia podnietila nebývalí rozmach protivojnovej literatúry. Vojna
bola otrasom,ktorý nútil uvažovať každého mysliaceho človeka a jej
príčinách a o spôsobe zabrániť jej opakovaniu. Obraz vojny v diele nie
je ani tak na to aby zastrašoval citlivé vedomie človeka, ale skôr na
to, aby totoo vedomie sformoval a upevnil v zápase za vznesenie
skutočnej ľudskosti do medziľudských vzťahov.


Francúzski autori:

HENRY BARBUSSE
  - priekopník vojnového románu
  - Do jeho života prevratne zasiahla vojna. Prihlásil sa do nej ako
    dobrovoľník, hoci mal už vyše 40 rokov. Ilúzie o spravodlivosti
    vojny stratil veľmi rýchlo.
  - Román OHEŇ
     - podáva drsné bojové scény a ukazuje ľudské utrpenie
     - Téma: Otrasné skutočnosti vojny (autor často vychádza z vlastných
             skúseností) zobrazené v dvoch líniách:
          1. bojové udalosti, ovzdušie zákopov, reakcie ľudí tvárou
             v tvár smrti
          2. všedné dni, prestávky medzi bojmi, nálady a rozhovory medzi
             vojakmi, pocity sklamania, rozhorčenia na dovolenke pri
             stretnutiach s obdivovateľmi vojny, aj v zákopoch pri
             návštevách vojnových "tu- ristov ".
     - Vrchol románu: drsné bojové scény, odpudzujúce obrazy ľudského
       utrpenia a smrti, fyzické vyčerpanie a duševný rozklad, vášnivá
       túžba najvyspelejších bojovníkov odstrániť vojnu.

ROMAIN ROLLAND
  - písal drámy (nie veľmi úspešne), životopisy, romány
  - novela PETER A LUCIA
     - prejav jeho odporu voči vojne
     - Dej;  odohráva sa v Paríži od 30.1. - 29.3. 1918. Ľúbostný príbeh
       dvojice Petra a Lucie, ktorí sa zoznámili v metre, počas zúrenia
       1. svetovej vojny. Peter je povolaný o pol roka na vojnu.
       Pochádza z meštiackej rodiny, matka je nábožensky založená. Má
       brata Filipa, ktorý už je na vojne. Filip stratil vo vojne svoje
       ideály. Zlomil sa v ňom nevinný mladý človek, ktorý sa naučil
       zabíjať. Peter, keď sa zamilloval do Lucie, pokúšal sa zabudnúť
       na vojnu, prišiel na jej nezmyselnosť a nenávidel ju. Jeho
       rovestníci boli však ešte pre vojnu oduševnení. Ich rozvíjajúci
       sa vzťah bol popretkávaný a ovplyvnený vojnou. Ich mladé životy
       vyhasli pod ruinami chrámu. Čitateľ cíti od prvých riadkov, že na
       ich lásku číha smrť. Nenaplnená láska mladých a jej tragický
       koniec slúžili autorovi ako jedna zo zbraní, ktorými bojuje proti
       vojne. Mier láske žičí, vojna ju zabíja a to je hlavná myšlienka
       novely. Protikladom nežného citu je surovosť a nezmyselnosť
       vojny, ktorej sa nedá uniknúť.

Nemeckí autori:

ERICH MARIA REMARQUE
   - vlastným menom Erich Paul Kramer.
   - štúdium na gymnáziu ==> 2. roky v zákopoch ==> účtovník, obchodný
     cestujúci, učiteľ organista, redaktor
   - 1931 ==> pred fašizmom do švajčiarska ==> 1934 USA
   - Vo svojom prozaickom diele kriticky reagoval na 1. svetovú vojnu
     a na povojnovú situáciu. Typické črty jeho tvorby:
     - hrdinovia sú vždy nejakým spôsobom postihnutí vojnou; mladí
       ľudia, ktorí si nevedia nájsť miesto v živote
     - napínavý dej, účinná charakteristika postáv
     - dve dejové línie: 1. politická (hodnotená zo spoločenského
                               hľadiska)
                            2. ľúbostného charakteru (vždy náhodné
                               stretnutia ON a ONA, z priateľstva vzniká
                               vášnivá láska, ktorá sa končí tragicky)
     - prvky expresionizmu
     - detailné zachytenie záporných javov vojny, ktoré spôsobia odpor
       voči vojne
     - nadpisy sú metaforické a sarkastické
   - román NA ZÁPADE NIČ NOVÉHO
     - Téma:  spoveď dieťaťa 20. storočia Paula Baumera, ktoré sa ešte
       nenaučilo žiť a už sa muselo naučiť zomierať.
     - Hlavé postavy: Paul Baumer a jeho spolužiaci z gymnázia
     - Dej: - Paul a spolužiaci na vojnu.
            - P. na dovolenku domov: čuduje sa ľahostajnosti ľudí voči
              vojne a ich názorom; cíti sa byť doma cudzí
            - uvažuje nad tým, čo spôsobí tým, že niekoho zabije
            - na koniec všetci zomrú - aj Paul - dej dorozpráva autor
            - P. je vlastne rád že zomrel - východisko zo situácie
      - Citáty: Paul: "Prvý granát čo vybuchol, trafil naše srdcia"
                      "Sme opustení ako deti a opustení ako starí ľudia,
                       sme suroví a smutní a povrchní - muslím že sme
                       stratený"
                      "Nie sme viac mládež, nechceme už dobyť svet, sme
                       utečenci. Sme odrezaní od aktivity, od snaženia
                       od pokroku. Už neveríme."
       - Umel. prostriedky:
             - Kontrast front - zázemie (dialóg s knihami)
               "Prijmi ma späť ty niekdajší život ....
                .... nenachádzam cestu späť - som vydedený."
             - slovník: jemné nežné až poetické slová
                        realita, vojna ==> surové slová, výrazy
             - naturalisticky popisuje scény na fronte
             - vety často začínajú na želacie častice; jednočlenné vety;
               nedokončené vety
   - román TRAJA KAMARÁTI
     - Téma: život po 1. sv. vojne (stratená generácia), kde sa do po
       predia dostávajú prosté ľudské hodnoty ako priateľstvo, láska
       medzi mužom a ženou. Kontrast : láska - vojna - tragika
   - Iné romány: Cesta späť (voľné pokr. Na Z. nič nového)
                 Čierny obelisk, Víťazný oblúk, Čas žitia a čas
                 umierania, Noc v Lisabone, Tiene v raji


Americkí autori:

ERNEST HEMINGWAY
   - písal romány, novely, drámu.
   - spis a novinár
   - láska k športu, lovu, prírode
   - Významné sú jeho romány s protivojnovou tematikou.
   - 3 poviedky a 10 básní: V našom čase
   - román Jarné riavy
           Slnko aj vychádza (Fiesta)
   - zb. poviedok Muži bez žien
   - román ZBOMOM ZBRANIAM
     - Téma: Vojna v Španielsku. Román Zbohom zbraniam má výrazne
       protivojnové stanovisko. Na osudoch mladých zaľúbencov Fredericha
       Henryho a Catherine Berkleyovej dokumentuje hrozné účinky vojny.
       Láska mladých bola úprimná a krásna. Pre vojnové udalosti bola
       však plná utrpenia a skončila sa nešťastne. Catherine zomiera pri
       pôrode. Román má symbolický názov. Mladý Frederich zbehne
       z vojny. Ako zbehovi mu hrozí, že ho chytia a popravia, ale
       Frederich má už dosť vojny, preto i napriek nebezpečenstvu dal
       navždy zbohom zbraniam (separátny mier).
   - román KOMU ZVONIA DO HROBU
     - Téma: občianska vojna v španielsku
     - Dej: odohráva sa v skupine partizánov ku ktorej prišiel vyplniť
       svoju úlohu am. vojak Robert Jorgano. Úloha: vyhodiť do vzduchu
       most. Robert do konfliktu s Pablom-videl v akcii záhubu celej
       skupiny-chce vojnu prežiť. Pilar - veľmi múdra a skúsená žena -
       ovplyvňuje názory v skupine. Ujala sa Marie ako dcéry - dobre si
       rozumejú. Maria+Robert-sympatie==>láska. Maria - vplyv na
       Roberta. R. plánuje si v mysli svoj vzťah k životu po vojne:
         "Nikto nie je ostrovom samým pre seba, koždý je kusom pevniny,
         kusom súše a ak more obmyje hrudu, Európa sa zmenší akoby sa
         stratil výbežok zeme alebo sídlo tvojich priateľov či tvoje
         vlastné, smrť každého človeka umenší mňa, lebo ja som súčasťou
         človečenstva a preto sa nikdy nepýtaj komu zvonia do hrobu -
         zvonia tebe."
       R. ide obhliadnuť miesto aby akcia bola čo najbezpečnejšia. Akcia
       sa vydarí, ale pri úteku na R. padne kôň a zlomí mu nohu. Aby
       zachránil ostatných nechá ich ísť ďalej a sám zostáva, aby zdržal
       Nemcov (zmena myslenia)
     - Slovník: hovorové, hrubé a expresívne slová; španielske slová
                dôraz na detail - ťažiskové je slovo
                vecnosť, stručnosť, strohosť a jednoduchosť vo
                vyjadrovaní ("skúška knihy je v tom, klko dobrého
                materiálu z nej možno vyhodiť.")
   - zb poviedok Víťaz nič nezíska
   - cestopis. romány z Afriky: Zelené pahorky africké
                                      Snehy Kilimandžára
   - romány Krátky šťastný život Francisa Macombera (cestopis)
            Mať a nemať (oblieh. Madridu)
            Cez rieku pod stromy
   - vrcholné dielo STAREC A MORE (1952) - 1954 nobelova cena
   - E.H.: "V o j n a   j e   d i v a d l o m   s m r t i."


Zdroj: www.ajo.sk/student

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka