Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


OSOBNOSŤ

Názory na definíciu osobnosti, možnosti a spôsoby jej hodnotenia
sa doteraz stále líšia. Väčšinou sa pritom berie do úvahy povaha,
inteligencia, emocionálna a motivačná stránka človeka.

Osobnosťou sa obyčajne rozumie konkrétny človek, člen danej
spoločnosti. Aby sa človek stal osobnosťou, musí dosiahnuť určitú
úroveň psychického vývinu. Osobnosť je charakterizovaná určitými
názormi a vzťahmi, vlastnými morálnymi potrebami, úrovňou aktivity
a radom iných dôležitých vlastností, ktoré sa nevytvárajú naraz.
Vznikanie a formovanie osobnosti a jej zdokonaľovanie v priebehu
života, ale tiež ako dôsledok výchovy a vývoja, sa obyčajne nazýva
utváraním osobnosti.

Rozvoj osobnosti závisí predovšetkým na dvoch základných
faktoroch: zdedených, vrodených vlastnostiach a schopnostiach
a na vplyve prostredia, ktoré ovplyvňujú spôsob myslenia i
chovania. Osobnosť nie je abstrakciou, ale živou bytosťou,
ktorú pozorujeme zvonka, alebo ktorú cítime vnútri a ktorá je
u každého jednotlivca iná. Prejavuje sa charakteristickými vlast-
nosťami človeka v jeho spoločenskom prostredí. Tieto vlastnosti
vystupujú niekedy ako normálny variant, nezriedka však prekračujú
medze normy. V takých prípadoch sa osobnosť vyvíja smerom k duševnej
poruche či chorobe. Dochádza k rozpadu osobnosti. Kvalita osobnosti
sa v psychológii zisťuje tzv. testami osobnosti. Ich výsledky na
základe presne vyšpecifikovaných otázok charakterizujú vlastnosti
osobnosti človeka.

Osobnosť charakterizuje niekoľko znakov, ktorými sú najmä charak-
ter človeka, temperament a celková telesná konštitúcia, schopnosti,
pričom významnú úlohu má inteligencia. Výskumu osobnosti sa venuje
veľká pozornosť, pretože osobnosť v pravom zmysle slova reprezen-
tuje človeka, reprezentuje to, aký človek je, ako vníma sám
seba a ako ho vníma jeho okolie a najmä čím sa líši od ostatných.

Základy osobnosti sa tvoria v útlom detstve. Sú ľudia, ktorí
reagujú v konfliktnej situácii podráždene, neznesú kritiku a ani
ten najmenší nátlak na svoju osobu. Naopak, sú ľudia mimoriadne
odolní voči tlakom prostredia. Človek by mal vedieť kým a čím je,
čo chce, aby život nežil iba pasívne, ale aby ho skutočne prežíval.
Čím viac a razantnejšie ide človek za svojím cieľom, tým viac
hovorí iným, čo môžu od neho očakávať a požadovať. Človek by sa
nemal zmanipulovať proti svojej vôli do úloh, ktoré nechce robiť.
Byť sebou znamená progresívne riešiť svoju pozíciu a postavenie v
skupine. To si vyžaduje značné sebavedomie, nezávislosť a
tvorivosť. Preto je dôležité rozvíjať tieto dôležité vlastnosti
človeka. Len tak sa môže stať dobrým členom spoločenstva. To by
malo byť cieľom nielen správania skupín, ale aj výchovy a
sebaregulácie osobnosti.

Literatúra
Damián Kováč: Teória všeobecnej psychológie, 1985
P. Fraisse - J. Piaget: Inteligencia - Osobnosť, 1968
A. Okruhlicová - M. Zelina: Základy psychológie, 1997

Súbor poslal: Sephia

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka