Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Pohyb hmotného bodu z hľadiska dynamiky

Vďaka silovému pôsobeniu telies na seba môže nastať deformácia alebo pri pohybe zmena pohybového stavu. Sústavy, v ktorých izolované hmotné body alebo telesá zostávajú v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, nazývajú sa inerciálne vzťažné sústavy. Všetky telesá v izolovaných sústavách majú snahu zotrvať v danom srave, táto vlastnosť sa volá zotrvačnosť. Všetky telesá menia svoj stav iba vďaka nejakému pôsobeniu sily.

Každý hmotný bod v inerciálnej sústave zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe , kým nie je nútený vonkajšími silami tento svoj stav zmeniť. (1. Newtonov zákon)

Hybnosť je vlastnosť všetkých telies. Je priamo závislá od hmotnosti telesa a rýchlosti, ktorou sa pohybuje. Hybnosť je v izolovanej sústave konštantná, to znamená, že napríklad, keď narazia dva oproti sebe idúce vozíky a narazia do seba, jeden odovzdá druhému svoju hybnosť a jej smer a preto sa prvý pohne v smere, v ktorom sa približoval druhý a naopak.

p=m.v

Pomer zmeny hybnosti hmotného bodu a doby, za ktorú táto zmena nastala, je priamo úmerný výslednej pôsobiacej sile. (2. Newtonov zákon)

Ak sa daný časový úsek hmotnosti telesa nezmení, mohli by sme vzťah upraviť takto

z čoho vyplýva, že podiel zmeny rýchlosti za čas je vlastne zrýchlenie a teda výsledný vzťah bude vyzerať takto

Rozoznávame štyri druhy silových pôsobení: gravitačné, elektromagnetické, silnú a slabú interakciu. Pri gravitačnom pôsobení pôsobí na všetky telesá tiaž. Táto tiež alebo tiažová sila je určitou zložkou gravitačnej sily, keďže spôsobuje voľný pád telies so zrýchlením g platí pre ňu

Kážda sila má na svoju akciu odpoveď, tzv. reakciu. Táto reakcia je sila rovnako veľká avšak opačne orientovaná. (3. Newtonov zákon) Čiže ako mi pôsobíme na nejaký predmet, tak daný predmet pôsobí na nás. Reakcia vzniká a zároveň aj zaniká spolu s akciou.

Vzťažné sústavy, ktoré sa na vzhľadom na niektorú inerciálnu sústavu pohybujú so zrýchlením sa nazývajú neinerciálne. V týchto sústavách zohráva dôležitú rolu tzv. zotrvačná sila, ktorá posobi presne opačne proti pohybu a je definovaná

pričom -a je rovnako veľké ale opačne orientované zrýchlenie sústavy. V neinerciálnej sústave neplatia Newtonové pohybové zákona. (Ako príklad môžme uviesť rozbiehajúci sa vlak, v ktorom gulička na podlahe sa začne pohybovať presne opačným smerom ako sa pohybuje vlak.

Všetky tieto zákony mechaniky, čo sme doteraz povedali sú vo rovnaké vo všetkých inerciálných vzťažných sústavách.

Pri pohybe po kružnici pôsobia na teleso dve rôzne sily: jedna je dostredivá, je to sila, ktorá ťahá teleso do stredu kružnice, čiže napr. pri točení kamienká zaveseného na špagátiku je to sila špagátiku. Druhá sila je odstredivá, tá zas naopak pôsobí smerom od stredu kružnice.

m

[kg]

v

[]

p

[]

F

[]

a,g

[]

t

[s]

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka