Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Pravidlá hry šach


Pravidlá - ŠACH

 • Počet hráčov: 2
 • Ciel hry: Cieľom každého hráča je postaviť súperovho kráľa „pod útok" takým spôsobom, že súper nemá možný ťah, ktorým by sa vyhol „braniu" kráľa v nasledujúcom ťahu. O hráčovi, ktorý to dosiahol, sa hovorí, že súperovi „dal mat" a vyhral partiu. Súper, ktorý dostal mat, prehral partiu.
 • 3. Počiatočné postavenie figúrok na šachovnici a začiatok hry: Šachovnicu vytvára 8x8 štvorcov zo 64 rovnakých polí striedavo svetlých (biele polia) a tmavých (čierne polia).
  Šachové figúrky. Na začiatku partie má jeden hráč 16 figúrok svetlej farby (biele figúrky), druhý má 16 figúrok tmavej farby (čierne figúrky). Každá sada šachových figúrok obsahuje: 8 pešiakov, 2 veže, 2 jazdcov, 2 strelcov, 1 dámu, 1 kráľa, všetky sú príslušnej farby, t.j. tmavej a svetlej.
  Bieli pešiaci sú rozostavení v druhom rade polí, ostatní sú rozostavení v prvom rade zlieva takto: veža, jazdec, strelec, dáma, kráľ, strelec, jazdec, veža. Čierne kamene sú rozmiestnené v rovnakom poradí v predposledné rade (7.) (ako v 2. rade), a v poslednej rade (8.) v rovnakom poradí ako v rade 1.
  Šachovnica je umiestnená medzi hráčmi takým spôsobom, že rohové pole blízke k pravici hráča je biele.
  Hru začína vždy biely, potom je na rade čierny a ďalej sa obaja hráči pravidelne striedajú. Hráč, ktorý je na ťahu, prenesie jednu zo svojich figúrok na iné pole, ktoré môže byť voľné, alebo obsadené súperovou figúrkou. V prípade, že bolo políčko obsadené súperom, je figúrka, ktorá tam stála, odstránená z hracej plochy. Výnimku tvorí len špeciálny ťah nazvaný rocháda (rošáda - viď ďalej). Pri presune figúrky na voľné pole je "ťah" ukončený, ak hráč postaví figúrku na nové políčko a pustí ju. Pri rošáde je ťah ukončený, ak hráč pustí Vežu na políčko, cez ktoré už prešiel kráľ. Ak hráč pustí z ruky kráľa, ťah ešte nie je dokončený, ale rošáda nesmie byť vykonaná na druhú stranu.
 • 4. Ťahy figúrok:
  • Len Jazdec sa smie pri svojom pohybe presúvať cez políčko, na ktorom stojí iná figúrka (či už je tá figúrka vlastnej, alebo súperovej farby). Ostatné figúrky sa môžu pohybovať len cez voľné polia. Jediná výnimka je udelená veži pri rošáde.
  • Pohyb pešiakov:
   • Pešiak ťahá len dopredu na neobsadené pole bezprostredne pred ním na tom istom stĺpci vždy o jedno pole vpred.
   • Pešiak pri svojom prvom ťahu môže postúpiť o dve polia po tom istom stĺpci za predpokladu, že obe polia sú neobsadené.
   • Pešiak ťahá na pole obsadené súperovou figúrkou, ktorá je diagonálne pred ním na susednom stĺpci, pričom berie túto figúrku.
   • Keď pešiak dosiahne rad, ktorý je najvzdialenejší od jeho základného postavenia, musí byť zamenený ako súčasť toho istého ťahu za dámu, vežu, strelca alebo jazdca tej istej farby. Hráčov výber nie je obmedzený na figúry, ktoré boli predtým brané. Táto zámena pešiaka za inú figúru sa nazýva "premena " a pôsobnosť novej figúry je okamžitá.
  • Pohyb veží:
   • Veža sa môže pohybovať buď vodorovne, alebo zvislo, cez ľubovoľný počet políčok (teda v rade, alebo v stĺpci, v ktorom stojí). V žiadnom prípade sa nesmie pohybovať po uhlopriečke.
  • Pohyb jazdcov:
   • Jazdca zvyčajne voláme "Kôň", ale oficiálne je označovaný ako Jazdecm aby sa v záznamoch dal odlíšiť od Kráľa (pri označovaní používame len začiatočné písmená pomenovaní figúrok). Pri hre sa premiestňuje zvláštnym spôsobom: posunie sa o jedno políčko v tom rade (alebo stĺpci), v ktorom sa práve nachádza, a potom plynule pokračuje v pohybe o jedno políčko uhlopriečnym smerom ďalej. V druhej časti ťahu (uhlopriečny presun) sa však musí od svojho pôvodného stanoviska vzďaľovať, nesmie sa k nemu uhlopriečne vrátiť.
  • Pohyb strelca:
   • Strelec ťahá na ktorékoľvek pole po diagonále, na ktorej stojí. Smie postúpiť jedným smerom cez ľubovoľný počet voľných políčok. Strelci, umiestnení na začiatku hry na svetlom políčku šachovnice sa smú pohybovať len po svetlých políčkach, tí na začiatku umiestnení na tmavom políčku, zasa len po tmavých políčkach.
  • Pohyb dámy :
   • Dáma sa smie presúvať cez ľubovoľný počet políčok, a to ľubovoľným smerom (teda vodorovne, zvisle, aj uhlopriečne). V priebehu jedného ťahu sa však tieto smery nesmú kombinovať.
  • Pohyb kráľa :
   • Král ťahá na ktorékoľvek susedné pole, ktoré nie je pod útokom jednej alebo viacerých súperových figúriek. Jediná výnimka platí pri rošáde.
  • Rošáda :
   • Rošáda je ťah kráľa a jednej z veží tej istej farby na tom istom rade, ktorý sa počíta ako jediný ťah kráľa. Vykoná sa nasledovne: kráľ sa presunie zo svojho pôvodného poľa o dve polia smerom k veži, potom sa veža presunie cez kráľa na pole, ktorým kráľ práve prešiel.
   • Rošáda môže byť vykonaná len za týchto podmienok:
    • Kráľ, ani Veža, ktorými chceme vykonať rošádu, ete nesmeli začať hru (t.j., nebol nimi vykonaný žiaden ťah).
    • Pole, na ktorom stojí kráľ, alebo pole, ktoré musí prekročiť, alebo pole, ktoré má obsadiť, je pod útokom jednej alebo viacerých súperových figúriek.
    • Všetky polia medzi Kráľom a Vežou, ktorými budeme robiť rošádu, musia byť voľné.
    • Ak sú tieto podmienky splnené, musí sa najprv presunúť Kráľ a až potom Veža. Hráč, ktorý zamýšľa vykonať rošádu sa nesmie dotknúť Veže skôr, než presunie Kráľa. Ak sa hráč dotkne najprv Veže, nemá už na rošádu právo a musí vykonať ťah len touto Vežou.
 • Boj figúriek:
  • Šachy sú vojnová hra, v ktorej biele figúrky bojujú s čiernymi. Ak niektorá figúrka vkročí na pole obsadené figúrkou inej farby, je súperova figúrka zajatá a odstránená z hracej plochy. Z tohoto pravidla platí jediná výnimka, a to tzv. "branie mimochodom". Pešiak, ktorý ohrozuje pole, cez ktoré prešiel súperov pešiak zo svojho základného postavenia bez zastávky (tj. pešiakom bolo po prvý raz ťahané o 2 políčka vpred), smie tohoto súperovho pešiaka vziať, ako by postúpil len o jedno políčko. Toto "branie mimochodom" je považované za samostatný ťah a aby bolo uznané, musí byť vykonané ihneď, ako odpoveď na súperov postup o dve polia.
 • Výmena figúriek:
  • Pešiak, ktorý dorazí do posledného radu na opačnej strane stola je ihneď vymenený za inú, silnejšiu figúrku, teda za Vežu, Jazdca, Strelca, alebo dámu, bez ohľadu na to, aké figúrky má hráč ešte na hracej ploche. Výmena je nevyhnutnou súčasťou ťahu, pri ktorom Pešiak dorazil, do posledného radu. Od tohoto momentu má vymenená figúrka pohybové možnosti Dámy, Strelca, Jazdca, alebo Veže, podľa toho, za čo bol Pešiak vymenený (alebo na čo sa premenil).
 • Šach :
  • Kráľ je v ŠACHu, ak políčko, na ktorom stojí, je ohrozované minmálne jednou súperovou figúrkou. To znamená, že minimálne jedna súperova figúrka by mohla v následujúcom ťahu vstúpiť na Kráľovo políčko. O týchto figúrkach, ktoré ohrozujú Kráľa, vravíme, že mu dávajú šach.
  • Kráľ, ktorý sa ocitol v šachu, musí tejto hrozbe uniknúť bezprostredne v následujúcom ťahu. Môže sa buď presunúť na iné, bezpečné políčko, alebo zajať súperovu figúrku, ktorá mu dáva šach, alebo medzi Kráľa a šachujúcu figúrku postaviť inú vlastnú figúrku.
  • Ak hráč nedokáže zlikvidovať ohrozenie Kráľa v najbližšom ťahu, Kráľ ostáva v šachu a hra sa končí jeho porážkou. Podľa ustálenej zvyklosti vravíme, že dostal MAT.
  • Hráč ohrozujúci svojou figúrkou súperovho Kráľa zvyčajne hlási "šach". Toto hlásenie ale nie je povinné!
 • Zakončení hry :
  • Partiu vyhral hráč, ktorý dal mat možným ťahom súperovmu kráľovi mat. Mat okamžite končí partiu.
  • Partiu vyhral hráč, ktorého súper vyhlási, že sa vzdáva. Vzdaním sa okamžite končí partia. Hráč, ktorý považuje svoju situáciu za beznádejnú a nechce %dalej strácať čas, zvyčajne vyhlási, že sa vzdáva. Víťazom sa potom stáva jeho súper, bez toho, aby musel dať Kráľovi MAT.
  • Nerozhodná hra (REMÍZA):
   • Hráči, ktorí nevidia možnosť dosiahnuť víťazstvo sa môžu dohodnúť na nerozhodnom výsledku - remíze. Partiu už ďalej nedohrávajú. Remízu môže ponúknuť hráč len vo chvíli, keď práve vykonal ťah.
   • Ak hráč, ktorý je práve na ťahu, nemôže vykoať žiaden ťah, a jeho Kráľ pri tom nie je v šachu, končí sa hra nerozhodne. Tomu vravíme PAT.
   • Partia je vyhlásená za nerozhodnú, ak o to požiada hráč, ktorý je na ťahu a v hre sa má objaviť už tretí raz rovnaká pozícia. Alebo ak sa už táto pozícia tri razy vyskytla a na ťahu bol vždy rovnaký hráč. Podľa oficiálnych pravidiel šachu "pozícia sa považuje za totožnú, ak sú rovnaké figúrky rovnakej farby na tých istých poliach a ak možné ťahy všetkých figúriek sú rovnaké, vrátane práva vykonať rošádu, alebo vziať Pešiaka en passant (branie mimochodom)".
   • Hra je nerozhodná, ak ostali v hre také figúrky, ktoré neumožňujú dosiahnuť víťazstvo ani jednému z hráčov:
    • Dvaja osamelí Králi.
    • Kráľ so Strelcom stojí proti Kráľovi a Strelcovi a obaja Strelci sú buď na bielej, alebo čiernej uhlopriečke.
    • Kráľ stojí proti Kráľovi a Jazdcovi, alebo proti Kráľovi a Strelcovi.
    • Hra je tiež nerozhodná, ak obaja hráči vykonali aspoň 50 ťahov, a pritom nebola zajatá žiadna figúrka, alebo nebolo ťahané žiadnym Pešiakom. Počet týchto ťahov sa zvyšuje z 50 na 100, ak na šachovnici bojujú proti sebe Kráľ s Vežou proti Kráľovi, Veži a Strelcovi; Kráľ, Veža a Pešiak, proti Kráľovi, Strelcovi a Pešiakovi. Pravidlá šachu uvádzajú ešte ďalšie dve vymoženosti, keď je počet ťahov zvýšený na 100, kým je vyhlásený nerozhodný výsledok, tie však nemajú pre nesúťažné zápasy význam.
   • Hráč, ktorý v stanovenej lehote nevykonal určitý počet ťahov, prehráva.
 • Bodovanie hry :
   Za výhru sú 2 body, za prehru 1 bod. Pri remíze získavajú obaja hráči po 1 bode.   Ovládanie - ŠACH

   Najprv si na stránke http://hry.atlas.sk nájdite hru, ktorú chcete hrať. V pravom menu sa dostanete na výber stolov, ku ktorým si môžete prisadnúť (akoby herných miestností). Vyberte si stôl a kliknite na tlačidlo "Prisadnúť". Po úspešnom natiahnutí stránky (keď na stránke vidíte číslo stola väčšie než nula) môže hráč kliknúť na tlačidlo "Buď hráč" (ak práve neprebieha hra, alebo ak ešte pri stole nesedia dvaja hráči) a začať hrať. Ak neklikne na tlačidlo "Buď hráč", môže na partiu sledovať. Ak už pri hracom pláne sedia dvaj hráči, nie je už možné stať sa ďalším hráčom - v takom prípade je ale možné prejsť k inému stolu. Po kliknutí na tlačidlo "Iný stôl" sa zobrazí ponuka stolov, ko ktorým je možné sa presunúť. Ak pri stole sedia dvaja hráči, môže ktorýkoľvek z nich spustiť hru kliknutím na tlačidlo "Poďme".

   Na komunikáciu medzi hráčmi a divákmi je určené okienko umiestnené v pravej časti obrazovky. Správu napíšete do riadku pod okienkom a odošlete ju stlačením klávesy Enter.

   Farby figúriek si zvoľte pred začatím hry (než kliknete na tlačidlo "Poďme"). Ak si žiaden hráč farbu figúrok nezvolí, alebo chcú obaja rovnakú farbu, je systéom vybraná farba náhodne. Výber Vášho partnera môžete vidieť napravo od jeho mena.

   Šachovou figúrkou sa ťahá jednoduchým spôsobom, a to tak, že figúrka sa uchopí stlačením ľavého tlačítka myši a na poli kam chceme figúrku presunúť tlačítko myši opäť uvoľníme. Ak chcete „brať" súperovu šachovú figúrku, uvolníte tlačítko myši na mieste, kde stojí figúrka, ktorú chcete „brať". T.j. klasicky, ako ste zvyknutí pri normálnej partii. „Rošáda" a „branie mimochodom" sa robí podľa platných pravidiel šachu. V prípade, že pešiak príde až do poslednej súperovej rady, má hráč možnosť zvoliť si ľubovoľný typ figúrky, spraví tzv. „premenu". Šachová partia je časovo obmedzená (30 min.).

   Aby ste začali novú hru, musí niektorý z hráčov znova kliknúť na tlačidlo "Poďme". Kým sa tak nestane, môžu si k stolu prisadať ďalší hráči, ak je aspoň jedno miesto voľné. Ak chcete odísť od stola (odsadnúť si), kliknite na tlačidlo "Dívať sa".
   Ak ste divák, zavriete okno s hrou kliknutím na tlačidlo "Koniec".

  1. Projekt hostuje Slovaknet.
   Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka