Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Untitled Document

Právo

·       Vzniká so vznikom štátu a je s ním úzko späté.

·       Štát si dodržiavanie právnych noriem vynucuje právnou mocou.

Funkcie práva:    a)  Je nástrojom regulovania spoločenských vzťahov.

                                b)   Vnáša istotu do spoločenských vzťahov.

                                c)   Je prostriedkom kontroly.

                                d)   Je nástrojom výchovy.

Definícia práva:  Je to systém všeobecne záväzných pravidiel spravania sa

                                 a konania, ktorý vydal štát.

Právne vedomie:Súhrn názorov na platné právo.

Právna norma:    Pravidlo správania sa a konania.

Platnosť právnej normy: Aby bola platná musí byť vydaná oprávneným orgánom.

                                               (návrh, diskusia, prejednanie, publikácia)

Právna sila normy: Je závislá od orgánu, ktorý ju vydal.

·       Ústavné zákony                              (Parlament)

·       Vyhlášky a nariadenia                 (Vláda)

·       Všeobecne záväzné pravidlá       (Ministerstvá)

·       Predpisy                                           (obecné úrady)

Odvetvia práva:   občianské, spoločenské, obchodné, trestné,

                                vojenké medzinárodné, rodinné, pracovné

Občianske právo

·       Hlavným prameňom je občiansky zákonník.

·       Upravuje majetkové vzťahy (výkon vlastníctva, poskytovanie služieb, oprava vecí).

·       Občan môže byť účastníkom občiansko-právnych vzťahov od narodanie po smrť - je spôsobilý (úplnú spôsobilosť získava od 18 r.)

      (maloletosť<15; 15<mladistvosť18)

·         Maloletý môže vstupovať do občiansko-právnych vzťahov úmerne svjim psychicko-fyzickým schopnostiam.

Zastúpenie maloletých:

·         Neplnoleté deti zastupujú zo zákona rodičia.

·         Môžu byť zastúpene na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

·         Môžu byť zastúpene na základe dohody o splnomocnení.

Pracovné právo

·       Hlavným prameňom je zákonník práce.

·       Upravuje spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú pri účasti občanov na spoločenskej práci.

·       Účastníkom môže byť občan, štát alebo organizácia.

·       Obsahuje vznik, trvanie a zánik pracovnej dohody, zmenu pracovného pomeru, pracovnú disciplínu, mzdu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovné podmienky žien a mladistvých, náhradu škody, rozhodovanie pracovných sporov, kolektívne zmluvy.

Rodinné právo

·       Hlavným prameňom je zákonník o rodine.

·       Upravuje spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú medzi manželmi; rodičmi a deťmi; príbuznými v priamom pokolení.

·       Upravuje náhradné vzťahy: neplnoleté deti-opatrovníci, pestúni, osvojitelia.

Manželstvo:

·       Vzniká medzi mužom a ženou na matrike súhlasným vyjadrením oboch snúbencov alebo v kostole.

·       Možné zastúpenie osobného vyhlásenia.

·       Snúbenci musia predložiť doklady a vyhlásiť, že nepoznajú okolnosti, ktoré by vylučovali možnosť uzavretia manželstva, musia poznať zdravotný stav.

Mladiství nad 16 rokov môžu s kladným vyjadrením rodičov a súdu uzavrieť manželstvo.

                   ®  Získávajú plnoletosť.

Manželstvo nemožno uzavrieť pre:

·       existenciu manželstva jedného zo snúbencov

·       neplnoletosť

·       príbuznosť

·       stratu psychických schopností

Manželstvo zaniká:

·       smrťou

·       rozvodom (nezanikajú rodičovské povinnosti

·       vyhlásením za mŕtvrho

Ak je dieťa zárobkovo činné je povinné prispievať na chod domácnosti.

Rodičia majú vyživovaciu povinnosť voči svojim deťom.

Osvojiť

·       možno len maloleté dieťa (cudzie)

·       -nie môže byť zrušiteľné a nezrušiteľné

·       dieťa si môže jeden z manželov len so súhlasom druhého

·       dieťa si môže aj samostatná osoba

·       -nie sa dá zrušiť zo strany osvojiteľa a osvojenca

·       nezrušiteľné - dieťa musí mať jeden rok aby sa vedelo či má chrobu

Opatrovníctvo - Ak dieťanemôže zastúpiť ani jeden z rodičv dostane opatrovníka.

Pestúnka - náhradná rodinná výchova (riadi, kontroluje, hmotne podporuje štát).

Pri neschopnosti rodičov je možnosť pestúnstva pri nezbavení rodičov ridičovských povinností (deti im patria). Pri zepšení stavu rodičov dieťa sa k nim môže vrátiť.

Trestné právo

·       Hlavným prameňom je trstný zákonník..

Úloha:  

·       ochrana spoločnosti a štátneho zriadenia alebo oprávnených práv a záujmov občanov

·       trestné stíhanie páchateľov trestných činov

Stupne porušenia zákonnosti:            a) Priestupok             b) Trestný čin

Trestný čin: Pre spoločnosť nebezpečný čin. Jeho znaky sú uvedené v trstnom zakonníku.

Trestná zodpovednosť:   u mladistvého - čistočná(polovičný trest),  u plnoletého - úplná

Príčetnosť:  schopnosť konajúceho rozpoznať a ovládnuť svoje konanie

Nepríčetnosť: stav, pri ktorom páchateľ trestného činu pre duševnú poruchu v dobe spáchania trestného činu nemôže rozpoznať alebo ovládnuť svoje konanie.

Ak sa niekto v stave nepríčetnosti dopustil trestného činu, nie je za čin zodpovedný.

Ak sa občan priviedol do nepríčetnosti je vinný(alkohol,drogy,...).

Zavinenie: je vnútorný psychický vzťah človeka k porušeniu alebo ohrozeniu záujmu chráneného zákonom.

Úmysel:        a)   Priamy (chcel spôsobiť, škodu následok)

                      b)   Nepriamy (nechcel spôsobiť škodu následok)

Nedbalosť:  a)  Vedomá (nechcel, ale vedel že môže, no spoliehal že nespôsobí)

                       b)  Nevedomá

Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť:

·         Nutná obrana (čin na odvráteniepriameho útoku)

·         Krajná núdza (odvrátenie nebezpečenstva ohrozením iného chráneného záujmu)

·         Oprávnené použitie zbrane (v medziach príslušných zákonov, predpisov)

Trestné účastníctvo:  je účasť niekoľkých páchyteľov na trestnom čine

1.spolupáchateľstvo

2.organizátor

3.návodca

4.pomocník

Trestné konanie:

Úloha: zistenie či bol spáchaný trestný čin, nájdenie páchateľa, trest

              (stupeň nebezpečnosti, možnosť nápravy, poľahčujúce okolnosti)

Účel trestu: chrániť spoločnosť, zabrániť páchateľovi v ďalšom páchaní, výchovné pôsobenie

 Tresty: odňatie slobody:  podmienečné, nepodmienečné

Druhy trestov: súdy, prokuratúry, notárstvo

prepadnutie majetku, peňažný trest,

zákaz činnosti,  pobytu, vyhostenie,

strata čestných titulov, vojenských hodností

 

Súdy

Sú nezávislé štátne orgány.

Úloha:   Rozhodujú o vine, nevine, riešia spory v trestno-právnych veciach.

Hlavné zásady súdov:

·       Nezávislosť.

·       Nestrannosť (politická).

·       Riadenie sa výlučne zákonom.

·       Ľudovosť súdov:Prítomný sú prísediaci, ľudia rôznej profesie (súd je 3 alebo 5 členný).

·       Kolektívnoť rozhodovania: Rozhodovanie v senátoch (nepárny počet členov 3,5,...).

       Na  odvolávacích pojednávaniach a najvyšších krajských súdoch nie sú prísediaci.

·       Rovnosť občanov pred zákonom a súdom.

·       Zásada ústnosti a verejnosti:Súdne pojednanie prebieha ústnym prednesom.

                                                           Verejnosť môže byť vylúčená len zo zákona.

·       Zásada objektívnej pravdy: Zisťovanie skutočných faktov.

                                                          Nerozhodovanie podľa sympatie, antipatie.

                                                          Súd je povinný zisťovať skutočný stav vecí.

Právo na obhajobu: Občan sa môže hájiť sám, alebo mať obhájcu.

 

Sudcovie: sú volení zákonodárnym orgánom.

Odvolateľnosť súdcov: Pri neriadení sa alebo porušení svojich povinnotí.

                                            Zo zdravotných dôvodov.

Prokuratúra

Je štátny orgán.

Úloha:  

·       Vykonáva dozor na dodržiavaní zákonov všetkými štátnymi orgánmi, organizáciami a občanmi.

·       Vykonáva činnosti na netrestnom úseku (nap:vstupuje do občiansko právneho konania na súde)

·       Trestne stíha občanov, ktorý sa dopustili trestných činov na súde, má funkciu štátneho žalobcu.

·       Prokurátor vykonáva dozor vo väzbe, ochrannom liečení výchove.

Notárstvo

Je súkromný sektor

Úloha:  

·       Overovanie listín.

·       Spisovanie listín

·       Úschova peňazí

·       Notári vykonávajú úlohy vyplývajúce s reštitčného zákona. Na súde vystupujú ako súdny komisári (vykonávajú úkony o dedičstve, zhromažďovanie materiálu o dedičstve).

Advokácia

Úloha:  

·       Právne rady.

·       Obhajoba.

·       Spisovanie listín.

Zákonnosť

Úloha:  

·         Tvorba zákonov a ich správne uplatňovanie v praxi.

·         Upravuje spoločenské vzťahy.

·         Určuje práva a povinnosti.

·         Zabezpečuje záujmy.

Zákony musia odrážať:

a) Požiadavky rozvoja spoločnosti.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka