Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hžadaj aj na .sk .cz webe


Prezident#miesto_oblast_28#

Prezident

- funkcia prezidenta S.R. patrí k výkonnej moci

Článok101 - hlavou SR je prez, volí ho NRSR tajným hlas. na 5 r, treba 3/5 väčšina hlasov

Článok 102 - PREZIDENT:

a) Zástupca SR navonok, dojednáva, ratifikuje medzinárodné zmluvy. Dojednávanie medz. zmluv, na

ktoré nie je potrebný súhlas NRSR, môže preniesť na vládu alebo na jej  členov (so súhlasom vlády)

b) Prijíma a poveruje vyslancov, c) Zvoláva ustanovujúcu schôdzu NRSR

d) Môže rozpustiť NRSR, ak 3x do 6. mesiacov po voľbách nedojde k schváleniu program. vyhlásenia

vlády SR. Je povinný vypočuť stanovisko predsedu NRSR. Nové voľby vyhl.predseda NRSR do 30 dní.

e) Podpisuje zákony

f) Vymenováva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády SR. Poveruje ich vedením ministerstiev

a prijíma ich demisiu.Predsedu a ostat. členov vlády odvoláva v prípadoch uvedených v čl.115,116

Článok 115

Ak NRSR vysloví vláde nedôveru, alebo ak zamietne jej návrh na vyslovenie dôvery Ak prezident prijme demisiu vlády, poverí ju vykonávaním jej funkcie až do vymenovávania novej vlády

Článok 116

Ak NRSR  vysloví nedôveru premierovi prezident ho odvolá, Ak prijme demisiu, určí náhradu

g) Vymenováva a odvoláva vedúcich ústredných org. a vyšších štát. funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon, vymenúva profesorov a rektorov vysokých škôl, gymnázií a povyšuje generálov

h) Prepožičiava vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán

i) Udeľuje amnestiu, odpúšťa a zmierňuje tresty uložené trestnými súdmi a nariaďuje, aby sa trestné

konanie nezačínalo, alebo aby sa v ňom nepokračovalo a zahládza tresty

j) Je hlavným veliteľom ozbrojených síl

k) Na návrh vlády SR vyhlási vojnový stav a na základe rozhodnutia NRSR vypovedáva vojnu, ak je SR napadnutá alebo ak tá vyplýva zo záväzkov z medzinár. zmluv o spoloč. obrane proti napadnutiu

l) Vyhlasuie výnimočný stav na základe ústavného zákona

m) Vyhlasuje referendum

n) Môže vrátiť NRSR ústavný zákon a zákon s pripomienkou a to v lehote do 15 dní po schválení

o) Podáva NRSR správy o stave SR a závažných politic. otáz., predkladá jej návrhy zák.a iných opatr.

p) Má právo byť prítomný na schôdzach NRSR

r) Má právo byť prítomný na schôdz. vlády, predsedať jej a vyžadovať si od nej alebo od jej čl. správy

Článok 103

1)  Za prezidenta môže byť zvolený každý občan SR, ktorý má právo voliť, a ktorý dosiahol vek 35 r.

2) Tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta najviac v 2. po sebe nasledujúcich obdobiach

3) Voľba prezidenta sa vykonáva v posledných 60 dňoch volebného obdobia úradujúceho prezidenta

Ak sa už prezident uvolní pred uplynutím voleb. obd., voľba nového prezidenta sa uskutoční do 30.dní

4) Ak za prezidenta bude zvolený poslanec, člen vlády, sudca, prokurátor, príslušník ozbroj. síl, alebo ozbroj.zboru,člen najvyš. kontrol. úradu, odo dňa zvolenia prestane vykonávať svoju doteraj. funkc.

5) Prezident nesmie vykonávať inú platenú funkciu, povolanie alebo podnikateľskú činnosť a nesmie

byť členom orgánu právnickej osoby,ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť.

Článok 104

1) Prezident skladá pred NRSR do rúk jej predsedu sľub

2) Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok neplatnosť voľby prezidenta

Článok 105

1) Ak nik nie je zvolený prezidentom (prezident sa uvoľní a ešte nie je zvolený nový, elebo ešte

nezložil sľub) alebo prezident nemôže funkciu vykonávať pre závažný dôvod, vykonáva jeho funkciu

vláda SR, ktorá môže poveriť svojho predsedu vykonávaním niektorých právomocí

2) Ak prezident nemôže vykonávať svoj úrad dlhšie ako jeden rok, NRSR ho z funkcie odvolá a zvolí

nového prezidenta na riadne funkčné-obdobie

Článok 106

NRSR nemôže pred koncom funkcie, ak prezident  vyvíja činnosť smerujúcu proti zvrchovanosti a

územnej celistvosti SR alebo činnosť smerujúcu k odstráneniu ústavného zriadenia SR

Návrh na odvolanie prezidenta v týchto prípadoch môže podať nadpolovičná väčšina všetkých

poslancov. Na odvolanie prezidenta je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov

Článok 107

Prezidenta SR možno stíhať len pre vlastizradu. Obžalobu na prezidenta podáva NRSR, o obžalobe

rozhoduje Ùstavný súd SR

Sľub : Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť SR. Budem dbať o blaho slovenského národa,

národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v SR. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme

občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka