Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


1

Realizmus - ťahák

1.vlna slovenského realizmu1875-90-bol to klasický realizmus, národný spol.pod.-obdobie existencie Matice slovenskej-matičné roky1863-75po zrušenieMSzatvorenie3slov.gym.-Martin,Revúca,Kl.pod Znievom. 1867Rak-maď. Vyrovnanie- stupňovaniemaďariz.,len liter. Vytvára program boja za nár. Slobodu.Predstavit-S.H.Vajanský,P.O.Hviez., M.Kukuč.—S.H.Vajans.-otec slov. Realizmu a prízvuč. Prozodie—básnik Spisobateľ, redaktor: vniesol do lit. Tzv. Zemiansky problém . Tvor.-zbierka-Tatry a moreSoc.Bal.- Herodes – protest proti odnárodnovaniu slov. Detí.,Spod jarma-sociálno ladenáVerše.Proza Besednice-zbierka besed., Obrázky z ľudu, Letiace tiene,romány: Suchá rato- Lesť, Kotlín,Koreň a výhonky. Public tvor redaktor Slovenských pohľadov, Nár. Nov.,Denníce, písal cestopisy.Suchá ratolesť Zem. Prob.- snaha hľadať živú nár. Silu, podariloSa mu to v silnom type zemanov/Ľudopoľský/- musí byť podnikavý všestranne vzdelaný,Národne uvedomelý.V jeho tvorbe je každý zeman podnikavý a snaží sa zveľadiť svojMajetok. Aj Ľudopoľský prichádza s týmto zámerom, ale nakoniec sa venuje národ. Probl.Riešenie u Vajanského- zemianstvo apája s národne uvedomelou slov. Inteligenc.Dej.lín.Návrat Rudopoľského do Rudohoria DEJ je postavený na vzťahu Stana Rudop. K 3 žen.Anne Belinskej,Márii Vanovskej a Adele Rybáričke Dejový konfl Slov. Tábor v spore protiMaďaronom odrodilcom slov. Táb.-Kar.Vanovský-statkár,slovák,kandidat vo voľbáchAlbert Tichý- učiteľ, priateľ rodiny Vynovských a neskôr aj Stana Rudopoľ.Stano Rudopoľský –bol ovplyvnený názormyTichého a Vanovského RDK Voľby boli zmanipul.Preto vyhráva maďarský tábor, Vanovský prehráva. Vajanský vytvára silný typ,veríMu ale jeho národné povedomie a aktivitu chce znásobiť silou národného povedomiaSlov. Intel.

P.O.Hviezdoslav predstaviteľ kritického aj klasického realizmu.Básnik, dramaturg Prekladateľ del. Tvor lyrika- lyrické cykli /8/ epika-veľká,stredná,malá,byblická,Sociálne bal. Dráma-tragédia Herodes a Herodias- nábož. Problematika Preklady Lyrika.podľa um. Prúdov: 1.sentimentálno romantické cykli: Oblaky, Krv a vatra,piesne- patrý ešte do romantizmu prechádza od osob. K národným problémom2 realistická tvorba: prírodná tematika: príroda je pre neho inšpirácia, miesto oddychuregenerácie duš síl, mravne očisťujúca sila--- Prviesenky Jozefa Zbranského, Prechádzky jarom , letom, Dosluchy, Stesky, Sonety VRCHOL 3 cykli letorosty 1,2,3, 3.kritickorealistická tvorba-Krvavé sonety TéMY-Príroda:spomína Oravu, choč,Bab.horu , Hájovňuna podvrší—miesto poznania,kolobehu prírodných zákonitostí,opakovanie procesov,vyzdvihuje ju ako mravnú očisťujúcu silu. Fyloz.-národná téma hľadá nár. Silu, ktorá by bolavedúcou silou v národe a našiel ju v Oravskom roľníkovi—nár. Silou je ľud.:::ľudu venujebáseň-K ľudu,, Práci venuje:::O práci všetka česť , česť práci všetka, Mládeži venuje:o mládež naša. Osobno národná téme Letorosty1,2,3,prebúdza sa v nich národne povedom.Básnika—Mňa kedys zvádzal svet Let 2,::uzatvára sa do seba, je nešťastný je to čiernyRok v jeho živote Let3:: od osobných smútkov sa vracia k nár. Prob.-rozkvet jeho tvor.Háj. Žena patý do veľkej epiky a skladá sa zo spevov vznik (genéza) a, časové hľ.Prvých7spevov napísal v Dol.Kub. ostatné po15spev v Námestove b, Hviezd. Sa akoPrávnik s takýmto príbehom stretol viaže sa na hájovňu na podvrší c, Tento príbehSpája s oslavou ľudu, ľud vidí ako mravný základ , silu národa

Dej. Línia podľa jednot. Fáz rozpráv. 1. Prepuknutie-Miško čajka žiada miesto v hájovniU pána villániho, miesto dostal a oženil sa s hankou a spolu prichádzajú do hájovne2.zauzľovanie deja hanka sa zapáči mlademu artušovi villánimu, potom ju sleduje, aby zistil kto to je. Navštívy ju v hájovni (udalosť s krčahom vody) 3. Vyvrcholenie- hanka zabije artuša villániho 4, obrat v deji michal berie vinu na seba, odsúdia ho, hanka sa pometiea nakoniec prizná svoju vinu. 5, rozuzlenie-čajkovci sa vracajú do hájovne , hanke sa vráti zdravie, keď sa jej narodí syn janko..Miško zachráni život starému villánimu a jeho dcére, a vtedy mu villáni odpustí---Dej sa teda končí zmierením panstva s ľudom.Dej. konfl.je postavenýna protiklade dvoch morálok panská morálka a morálka ľudu. Villániovci-povýšeneckosť,egoizmus, pýcha,pokrytectvo, bezpracný lacný život Morálka ľudu skromnosť,pracovitosťsvedomitosť, vernosťv cite a až prehnaná uctivosť k panstvu.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka