Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Rozdielny postoj k životu a jeho hodnotám v slovenskej poézii medzi dvoma svetovými vojnami

 

Spoločensko - politická situácia:

- vznik Československej republiky (1918)

- obnovenie činnosti Matice slovenskej (1919)

- teória čechoslovakizmu - popierala slov. národ

- SNP (1944)

 

Smery:

- symbolizmus - nadväzujú na I. Krasku

- predstavitelia: J. Smrek, E. B. Lukáč, V. Beniak

- davisti- DAV - L. Novomeský /poetizmus/

- nadrealizmus - 30.-te roky - R. Fábry, V. Reisel, Žáry

- prechodná generácia (realizmus) - M. Rázus, Š. Krčméry

- katolícka moderna - R. Dilong, P. G. Hlbina, J. Haranta, P. Oliva, J.  Silan, S. Veigl

Štefan Krčméry (1892 Mošovce - 1855 BA)

- nadväzoval na štúrovcov a Hviezdoslava, príroda, vlastenectvo

- jeho poézia sa formovala v dotyku s liter. modernou a európskou symbolistickou poéziou

- venoval sa nadosobným problémom, inšpiruje ho oravská príroda - útecha, ideál. Príroda ho púta schopnosťou obnovy, rytmom vzniku a zániku.

- priblížil sa skôr k typu „vzdelaného“ (poeta doctus) ako „rodeného“ (poeta natus) básnika. Vlastenecké ladenie a humanistické myšlienkové posolstvo zakotvené v odkaze štúrovcov, to bola jeho ideovo-estetická a mravná náplň.

Keď sa sloboda rodila

- vyslovil radosť z národného oslobodenia a tiež aj túžbu po príchode nových čias. - básnický dokument o dobe i autorovi.

Piesne a balady

Prostá pieseň hôrna - v prírode vidí svojich predkov, cíti sa v nej mladý, chce sa sem vrátiť aj po smrti, sníva o lepšom usporiadaní sveta.

-

Na fraštáckom poli - motívy protitureckých a hurbanovských bojov (1848/49), boli tu popravení štúrovci - Holuby, Šulek - venované im.

preklady Z cudzích sadov

Martin Rázus (1888 - 1937)

- patril do prechodnej generácie. Vplýval na neho symbolizmus a literárna moderna.

Z tichých a búrnych chvíľ

- témou je túžba po aktivite, Prométeovská túžba - túžba urobiť niečo pre ľudí.

Prometeus - stotožňuje sa s antickým hrdinom, snaží sa vniesť svetlo do života ľudí svojou poéziou, ale za to sa nedočká odmeny, ale iba závisti, a preto autor nie je spokojný.

To je vojna

- reaguje na 1. sv. vojen, vyjadruje bolesť, utrpenie

Matka - matka zomiera v noci na stanici, keď márne vyčkávala na syna vracajúceho sa z vojny.

poéma Stretnutie - básnická skladba bola napísaná krátko pred smrťou. Bilancuje svoj život, je rozhovor s matkou. Básnik si uvedomuje, že sa dostal tam, kde nepat­ril, cítil sa ako kameň v panskej záhrade, v závere verí v lepšiu budúcnosť.

Ahasver, Stretnutie - uvedomil si vlastné ideové omyly

Emil Boleslav Lukáč (1900 Hodruša - 1979 BA)

- teológia v BA, Paríži, Lipsku

- učiteľ SLJ v BA

- Národné noviny, tajomník spolku slov. spisovateľov

- vychádzal zo symbolizmu

 

Dunaj a Seina

- Dunaj mu symbolizuje domov, Seina - symbolizuje cudzinu (Paríž)

- vychádzal z francúzskeho aj z domáceho symbolizmu.

- protiklad domova a sveta, mesta a dediny, pričom dedina ako symbol rodného kraja splývala v jeho predstave s kladnými mravnými hodnotami, a na druhej strane mesto je mu symbolom nerestí a záporných spoločenských javov:

b. Taedium urbis (Hnus z mesta) - báseň symbolistická, nachádzame tu eufóniu - za sebou nasledujúce slová začínajú na rovnakú spoluhlásku „sláva, sprzna, slasť". - zovretá forma sonetu, veľa metafor, symbolov, ozdobných prívlastkov, medzi ktorými pôsobí kontrastne „mam a jed“ veľkomesta s predstavou čarokrásneho domova

O láske neláskavej

- intímna ľúbostná lyrika

- láska v sebe skrýva aj nenávisť, očarenie i sklamanie, sladkosť i trpkosť.

Oxymoron - spojenie dvoch pomenovaní, ktoré sa navzájom vylučujú.

zb. Križovatky

- odklon od intímnej lyriky, viac problematika všenárodná, objavujú sa aj motívy smútku, bezvýchodiskovosti, ktoré pramenia z jeho predtuchy vypuknutia ďalšej svetovej vojny - založená na symboloch a alegórii

zb. Elixír - záujem o verejné problémy, básnik zvádzal zápas v sebe, napätie medzi potrebami tela a ducha, rozumu a citu, večného blúdenia svetom bez istôt a istotami domova: je to boj o vnútornú rovnováhu vo svete plnom rozporov.

zb. Moloch, Bábel - protifašistické

Valentín Beniak

- spolu s Lukáčom bol predstaviteľom symbolizmu.

Tiahnime ďalej oblaky

- prevládajú dedinské motívy, svet, život v 30.tych rokoch, tvoril aj poéziu platnú k vtedajším časom.

Ján Smrek (1898 Zemianske Lieskové - 1982 / MT)

(Ján Čietek)

- tovariš v Maďarsku, I. vojna v maďarskej armáde (Turecko, Palestína) - malária

- založil Edíciu mladých slov. autorov v Prahe

- patrí k najvýznamnejším básnikom symbolizmu, predstaviteľ vitalizmu. Venoval sa prekladaniu (z maďarčiny), tvorba pre deti.

- do slov. literatúry vniesol motív mesta, lásky, vitalizmu, protivojnový tón

 

1. zb. Odsúdený k večitej žízni

- ešte pochmúrny charakter - symbolizmus (b. Dnes milujem svoj deň)

1. poézia mladosti založená na wolkerovskej chlapčenskej úprimnosti zo  života, ťažbe žiť

Cválajúce dni - manifest vitalizmu - netradične opisuje život a lásku, krásu ženy, rytmický plynulý verš

Zrno (krásy Slovenska)

2. tvorba z II. sv. vojny Hostina, Studňa

- alegórie, symboly, nepodľahol pesimizmu

- tragická lyrika, ale aj lyrika nádeje a vzdoru

3. vrátil sa k poézií mladosti zmocnenej životnými skúsenosťami a  istotami.

Básnik a žena

- pozostáva z kapitol. Je to dialóg medzi básnikom a ženou, ktorí sa stretávajú v každom ročnom období a každé obdobie symbolizuje stupeň ľudského života.

- témou je „veľká a večná téma umenia - láska"

Kapitoly: 1. V zasneženom parku, 2. Pokračovanie jarné, 3. Letná noc na vode, 4. Padajú listy, 5. Po desiatich rokoch

 - vyjadruje svoj obdiv k žene, ale aj náhľady na umenie, ľútosť za krásou, ktorú odvial čas.

Iba oči - senzualizmus

Božské uzly - (aj Iba oči) - inšpirovaný českým poetizmom, zmyslové očarenie, stupňuje sa túžba po krásach sveta v poetisticky hravých veršoch z potuliek cudzinou, o láske a milovaní. Aj verše o tragickom osude vysťahovalcov.

pre deti: Maľovaná abeceda, Machule

Nadrealisti (ešte Vladimír Reisel, Pavel Bunčák, Július Lenko)

Rudolf Fábry

- predstaviteľ nadrealizmu. Nadrealizmus vzniká v polovici 30.-tych rokov vo Francúzsku. Má byť prostriedkom a výrazom vnútorného oslobodenia človeka, uvoľ­nenia jeho síl skrytých v podvedomí. Na Slov. nastupuje nadrealizmus v r. 1935 zbierkou Uťaté ruky. Prináša voľný verš, odstraňuje interpunkciu.

Uťaté ruky

- odmietavé stanovisko k literárnej tradícii, aj k symbolizmu. Zbierka sa považovala za „čiastočnú provokáciu“, ktorú básnik zdôraznil aj podtitulom časti zbierky: „Za cenu umenia / vzdávame sa umenia.“  

b. Pokazený písací stroj - patrí k automatickým textom. Odmietavo sa postavil k literárnej tradícií, symbolizmu. Snažil sa vytvárať nové poetično, ktoré holduje detskej hre predstáv.

zb. Ja je niekto iný

- vyjadruje vnútorný pocitový svet básnika. Protestuje proti vojne, vláde smrti. Je vyjadrením viery a nádeje v ľudskejšiu budúcnosť. Základ zbierky tvoria dve pásma: Prvé a Druhé stretnutie s Féneom. Féneo nie je nik iný ako samotný bás­nik. - kladné riešenie dobových protirečení

Štefan Žáry

Srdcia v mozaike - tradičná poézia

Zvieratník, Stigmatizovaný vek, Pavúk pútnik

katolíckA modernA

- korene siahajú do prvej polovice 20.tych rokov. Začala sa formovať v časopise Vatra. Prvé kolektívne vystúpenie - Antológia mladej poézie slovenskej (vydaná v r. 1933 Rudolfom Dilongom).

- Centrom ich tvorby boli časopisy Postup, Prameň, Rozvoj.

- inšpirovala sa podstatou bytia, úvahami o zmysle života, rodinnou intimitou, napätím medzi časovosťou a večnosťou, objavujú sa v nej aj city vlastenectva, lásky k národu, ale aj motív lásky a ženy. Je to v podstate poézia zápasu človeka o smerovanie k najväčšej poézii - k Bohu.

Rudolf Dilong (1905 Trstená - 1986 Pittsburgh)

- v lete 1945 emigroval

- hlavným zdrojom boli úzke citové vzťahy k blízkym, k domovu, k národu. Trpké a smutné veci vie premeniť na oslavu života a krásy.

Mladý svadobník - vplyv surrealizmu

Mesto s ružou - inšpirovaný návštevou Paríža

b. Čo som chcel v Paríži - medituje na miestach, kde žili surrealistickí básnici, ktorým chce vzdať hold

Stretával som ľudí a svet - memoáre, hodnotí svoj život básnika, kňaza, emigranta

Pavol Gašparovič Hlbina

- autor manifestu katolíckej moderny

- bol to básnik so sklonom nielen k náboženskej meditácií, ale aj so zmyslom pre pozemšťansky chápanú radosť a krásu. Objavil aj motív ženy ako zdroj sil­ného citového zážitku.

Začarovaný kruh - vplyv symbolizmu

Cesta do raja - náboženskej meditácie, láska k domovine

Pavol Ušák Oliva

Oblaky - poznačila ju jeho choroba (TBC), silne subjektívne básne. Motív bezmocnosti, smrti, samoty. Básne sú naplnené predtuchou smrti, ale aj kresťanskou láskou a pokorou.

Ján Silan

- panteista, jeho poézia hľadajúca ideál krásy a dobra je plná prírodných motívov. Prevláda spirituálna zložka, len okrajovo do nej prenikajú spoločenské postupy sveta. Bol očarený tatranskou prírodou.

Piesne zo Ždiaru - regionálny kolorit - všeľudské problémy

Ladislav Novomeský

- člen skupiny DAV (1924). Bol predstaviteľom poetizmu.

- novinár, politik

- 1950 - 10 rokov väzenia

Nedeľa - nadviazal na odkaz J. Wolkera. Je to pieseň chlapca čo miluje veci i vecička sveta. Zbierka je sociálne ladená. Zaoberá sa sociálnymi problémami chudobných vrstiev „básnik slovenskej chudoby"

- appolinairské pásmo

Romboid - je venovaná J. Kráľovi. Práve v tejto zbierke sa naplno prejavil poetizmus.

- sociálnosť, baladickosť, predstavivosť, bezstarostnosť.

Otvorené okná

- chcel otvoriť okná do sveta veľkého i malého, do diaľok a domova, priblížiť slov. poéziu hlavne do Európy.

- avantgarda, sociálna lyrika

Svätý za dedinou

- básnik sa cíti ako svätý za dedinou, človek bezmocný proti vojne, napísal v období keď bolo vo vzduchu cítiť "čas pušiek, dýk a náreku".

Slovenská jar - viera víťazstva rozumu nad vojnovým šialenstvom.

PETER JILEMNICKÝ (1901 - 1949 Moskva/BA)

- hospodárska škola, učiteľský ústav

- Pravda

Víťazný pád - Kysuce - soc. problematika

- príroda očarúva človeka, no zároveň je jeho protivníkom

Kompas v nás

- vnútorná premena človeka

- ľudské šťastie vyplývajúce z pocitu vnútornej slobody

- oslobodenie sa od majetku, láska

Kronika - vedúca úloha strany

Vladimír Clementis

- ďalší predstaviteľ skupiny DAV. Zaoberal sa národnostnou otázkou. Písal publicistickú prózu - reportáže.

 

16c) - obdobie zrady, kapitulácia, 1. krok k vojne

16d)

citácia - doslovné opakovanie

voľná citácia - voľné prerozprávanie citátu

interpretácia - vlastné prerozprávanie, vysvetlenie

funkcia citátu v OŠ - spresní význam, dá vážnosť, oprieť sa o odborníka, spresnenie, čo hovorím

funkcia v úvahe - hlbšie vysvetlenie myšlienky, vysvetlenie a objasnenie celku

 

Autor: Tomáš Bella (tomas@bella.as)
URL: http://kvas.cdtip.sk/maturita.htm
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka