Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


ŠKOLSTVO V RAKÚSKU


Rakúska republika je vnútrozemský štát nachádzajúci sa v južnej časti strednej Európy. Rozkladá sa na ploche 83856 km a hraničí s ôsmimi krajinami, Spolkovou republikou nemeckou, Lichtenštajnskom. Českou a Slovenskou republikou, Maďarskom, Slovinskom, Talianskom a Švajčiarskom. Počet obyvateľov Rakúska je 7975000, pričom väčšinu tvoria Rakúšania, zvyšok tvoria jednotlivé národnostné menšiny, k najpočetnejším patria slovinská a maďarská menšina, ďalej menšiny chorvátska, česká a slovenská. Úradným jazykom je nemčina. Značná časť obyvateľstva 78,5% sa hlási k rímsko-katolíckemu náboženstvu, 5% tvoria protestanti.
Rakúska republika je neutrálnou, demokratickou spolkovou republikou, tvorenou deviatimi samostatnými spolkovými krajinami. Hlavným mestom Rakúska je Viedeň, ktorá je hospodárskym, administratívnym, politickým aj kultúrnym centrom krajiny. Každá spolková krajina má vlastnú krajinskú vládu, hlavou štátu je spolkový prezident volený občanmi na 6ročné obdobie. Výkonná moc je v rukách spolkovej vlády na ktorej čele stojí spolkový kancelár menovaný prezidentom. Zákonodarným zborom je spolkový parlament.
Vyše 3/4 územia rakúska pokrývajú alpské pohoria a predhoria. Najväčšou nížinou je viedenská panva. Zalesnených je 38% povrchu štátu.
Rakúsko je vysoko rozvinutou priemyselnou krajinou. Na čele ťažkého priemyslu stojí hutníctvo a strojárenský priemysel. Rozvinuté sú aj ďalšie odvetvia ako textilný, elektrotechnický, chemický, drevársky, papierenský priemysel. Významné postavenie má však aj poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel. Najdôležitejším nepriemyselným odvetvím je oblasť cestovného ruchu, ktorý sa stal najväčším devízovým zdrojom krajiny. Rakúsko je členom Európskej únie.

Za školstvo v rakúsku sa v plnej zodpovednosti hlási štát v spolupráci s obcami a samotnými školami. Ide teda o verejne spravované školstvo. Školstvo v rakúsku sa riadi zákonom z roku 1962 všetky zmeny v školstve sa realizujú tzv. postupnou reformou tz. Postupne sa zákon podľa potreby novelizuje. Na každú zásadnú zmenu v školskom zákone je potrebná 2/3 väčšina hlasov v národnej rade rakúska, čím je zabespčené, že pri zmene politickej moci nedôjde v školstve k výkyvom.
Škola je v Rakúsku chápaná ako sociálna inštitúcia, kde učiteľ koná prácu a žiak, resp. Rodič je zákazník, ktorý berie jej výsledky. Pre všetky deti bez rozdielu platí rovnosť šancí bezplatná návšteva všetkých verejných škôl, bezplatné učebnice, cestovné do školy, poistenie, školský príspevok pre chudobnejšie nadané deti. štartovacia čiara je teda rovnaká, avšak jednotlivé typy škôl zabespečujú absolventom istý sociálny status a zo všetkých typov škôl nemožno postúpiť na vyššiu, či vysokú školu. Prevaha všetkého rakúskeho školstva je štátna. Existujú však aj školy cirkevné -Kirchliche schulen, súkromné Privat schulen a alternatívne, štát však platí platy učiteľov vo všetkých typoch škôl. Neštátne školy sú rovnocenné so štátnymi len ak dosiahnu právo verejnosti, takéto školy môžu vydávať rovnocenné koncoročné, resp. maturitné vysvedčenia.
V rakúsku je 9-ročná povinná školská dochádzka, vyučovanie začína prvý pondelok v septembri a trvá desať mesiacov. Riadi sa podľa centrálne stanovených učebných plánov Schulwesen, ktoré však obsahujú veľké množstvo voliteľných predmetov. Učebné osnovy sú postavené len všeobecne, učiteľ má teda veľkú voľnosť pri ich napĺňaní (viac učebníc). Rakúske školy majú značnú autonómiu, právnu, hospodársku, ale i autonómiu v oblasti personálnej politiky na školách.
Predškolská výchova v Rakúsku nie je súčasťou školského systému. Na predškolskú výchovu sú určené Kindergarten pre deti od 3-6 rokov.

Základná resp. Ľudová škola (Volksschule)
V šiestich rokoch začínajú deti navštevovať štvorročnú ľudovú školu. Pre deti, ktoré v tomto veku nie sú ešte dostatočne zrelé pre základné vzdelávanie je určený predškolský ročník (Vorschulstufe). Ľudová škola má za úlohu poskytnúť deťom elementárne vzdelanie. Maximálny počet detí v triede je 30, triedu vedie po celé štyri roky jeden triedny učiteľ. V ľudovej škole sa učia predmety: nemecký jazyk, čítanie, písanie, matematika, vecné učivo, náboženstvo, hudobná, telesná, výtvarná výchova a pracovné vyučovanie, od tretieho ročníka je povinný jeden cudzí jazyk a to len jedna hodina týždenne len komunikatívnou formou. V prvom ročníku sa deti učia písať len tlačenými, v druhom písanými písmenami. Vo väčšine škôl sa začína klasifikovať známkami až v treťom ročníku, dovtedy je hodnotenie slovné. Známka z nemeckého jazyka a z matematiky vo 4. Ročníku ľudovej školy je dôležitá pre ďalšiu budúcnosť dieťaťa, do gymnázia môže postúpiť len žiak ktorý nemal horšiu ako dvojku.

Hauptschule hlavná škola
Trvá 4 roky a poskytuje základné všeobecné vzdelanie. Deti sú v nemeckom jazyku, matematike a cudzom jazyku rozdelené do výkonnostných skupín ABC v ktorých sa uplatňujú A - maximálne, B - štandardné a C - minimálne učebné osnovy. V určených termínoch raz za polrok je možný prechod žiaka do inej výkonnostnej skupiny.
Na hlavnú školu nadväzuje politechnický ročník Politechnischer lehrgang, je určený na ukončenie povinnej školskej dochádzky, pre tých, ktorý nebudú ďalej študovať, alebo pôjdu do robotníckych povolaní.

Allgemeinbildende hôhere schule (vyššia všeobecnovzdelávacia škola gymnázium)
Gymnázium je osemročné a delí sa na dva stupne po 4 roky. Na nižšom stupni majú prvé dva ročníky rovnaký učebný plán ako výkonnostná skupina A na hlavnej škole, druhé dva ročníky si žiak volí niektoré predmety podľa toho na ktorú vetvu bude postupovať vo vyššom stupni. Tu sa táto škola delí na gymnázium - Klasisches zweig ( jazyky, latinčina, gréčtina), na reálne gymnázium - Technisches zweig ( matematika, fyzika, rysovanie ) a na hospodársko vedné gymnázium Wirtschaftskundliche realgymnazium ( chémia, ekonomika, pracovné vyučovanie). Gymnázium je ukončené skúškou zrelosti Reifeprufung, ktorá oprávňuje k štúdiu na vysokej škole alebo na akadémii, existuje aj typ gesamtschule jednotná škola, v ktorej sú súbežne popri sebe triedy hlavnej školy, gymnázia a reálneho gymnázia.

Odborné školy Fachschulen
Technische schulen, Handelsakademien...

Učňovská škola Berufsschule
-2-3 roky 20% teoretického, 80% praktického vzdelania
Odborné školy Fachschulen
-4 ročná odborno vzdelávacia stredná škola zameraná na umelecké, priemyselné, dievčenské odvetvia, sociálne odbory bez skúšok zrelosti.
Hôhere technische lehranstalt
n 5 ročná odborno vzdelávacia vyššia škola zameraná na ekonomiku, zahraničný obchod, technické, poľnohospodárske, lesnícke odvetvia, cestovný ruch ale aj učiteľstvo v materských školách. Skúška zrelosti- oprávnenie na vysokú školu.

Uniwersität, Hochschule

Skúška zrelosti maturita oprávňuje na štúdium na vysokej škole. Na väčšinu VŠ sa nastupuje bez príjimacích pohovorov. V Rakúsku je 5 univerzít- Linz, Salzburg, Graz, Innsbruck, Wien- najstaršia (1365).

Príprava učiteľov

Učitelia pre gymnáziá sa pripravujú na univerzitách. Štúdium prevažne teoretického charakteru trvá najmenej 9 semestrov. Po štátnych záverečných skúškach musia absolventi stráviť 1 rok v praxi- potom diplom.
Učitelia ľudových a hlavných škôl - pedagogické akadémie v 6 semestrálnom štúdiu, na prijatie na akadémiu je potrebná maturita z nemeckého jazyka matematiky a talentové prijímacie pohovory z hudobnej, telesnej výchovy a komunikatívne zručnosti. Obsah štúdia je rozdelený na tri časti- 1/3 humanitné vedy (PG, PS, Soc. vedy, školské právo, náboženská pedagogika), 1/3 odborné didaktiky predmetov, 1/3 školské praxe. Polovicu súvislej praxe musia študenti absolvovať v meste, polovicu na dedine. Ukončenie záverečnými ústnymi skúškami z dvoch humanitných predmetov a 4 didaktík. Učiteľ ľudovej školy má úväzok 24 h, uč. Hl. školy 23h týždenne.
V rakúsku je umožnené experimentovať v školách , súčasne môže experimentovať max. 10% škôl a dobré výsledky sa zavádzajú do školského systému.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka