Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


SLOVENSKá MEDZIVOJNOVá LITERATúRA /1918-1945/

Autor: Sephia

Spol.podmienky: - následky I. sv. vojny,-krátka konjunktúra, hosp. kríza, následky hosp.krízi, - nástup fašizmu, II. Sv vojna. Vývoj našej spoločenskej situácie POZITiVA:rozpad Uhorska, vznik ČS republiky, Slováci sa dostávaju k vojim národným právam, celkový kultúrny rozmach. Rozvoj časopisetstva, divadelníctva, vydávanie kníh rozvoj školstva, vzniká sieť stredných škol a vznikajú aj vys. Škole 1919 Komenského v Blave. Rozvoj divadelníctva je podmienený budovaním stálych divad. Scén. V r.1919 Slovenské nár. divadlo v Blave. Obnovenie matice slovenskej. NEGATÍVA:napriek rozmachu sa do tohoto obdobia dostáva vplyv čechoslovakizmu t.z. že maďarov sme sa zbavili ale dostali sa pod vplyv českej buržoázie, ktorá presadzuje filoz. Jedného štátu, národa a jazyka.  FILOZOFIA: v tomto období ešte vo väčšej miere sú postavené proti sebe dva názory: marxizmus a idealizmus; marxizmus prerástol až do klerikalizmu:zneužívanie cirkvi na pol. Ciele. Literatúra v medziv. Období je zložitá, pestrá a konfliktná. Do lit. Aktívne vstupujú 4 gegerácie autorov. l :z predch. Lit. Obdobia /Hviezdoslav, Tajovský, Timrava/ 2 : Stredná ge. /Jége, jesenský, rázus, krčméry/ 3 : mladšia gen. /Smrek,Lukáč, Beniak/ 4 : najmladšia gen. /Fábry, Dilong/

FUTURIZMUS: popierajú tradíciu propagovali svet techniky rýchlosť a anarchyzmus, deštrukciu. DOZRIEVANIE SYMBOLIZMU: Lukáč VITALIZMUS: Smrek POETIZMUS:Beniak KATOLICKA MODERNA: Dilong NADREALIZMUS: Fábry Lenko Žáry PROLETARSKA FIL.: Novomeský 

INTERGENERáCIA: predstavitelia: Rázus , Krčméry. ULOHA: spájať lit. tradíciu v Slov. literatúre s modernými avandgardnými smermi zo svet. Lit. Spája prvky krit. realizmu s modernou avandgardou.   M.RáZUSpolitik SNS, básnik, prozaik, rozčarovaný a zklamaný z toho, čo sa dialo kolo neho v olitike matici predčasne zomiera – bol dôsledným odporcom čechoslovakizmu TVORBA:3 roviny: Osobno národná zamýšľa sa nad vlastnou úlohou v národe bas. Zbierka „Z tichých a búrnych chvíľ“ bojuje za nár. práva, neskôr pod vplivom svojich skúseností a zklamaní je pesimista uzavretý do seba. Prežíva neúspech má podlomené zdravie Sociálno národná dotýka sa položenia národa v období Ruhorska ale vyjadruje svoje obavy o Slov. národ v období čechoslovak. „Kameň na medzi“  Humána protivojnová „To je vojna“ bás. Zbierka

Z TICHICH A BURNYCH CHVIL: O MNE A O VAS– lyrický subjekt nieje národ ale je to lyrické JA ktoré sa stotožňuje s autorom resp. je to moje JA autor nás núti uvažovať nad svojím vlastným postojom k realite. –->MODERNISICKE CRTY Jeho rebelstvo považujeme za národnú aktivitu, nie vzdor. SYMBOLY: autor využíva symboli s národnou problematikou. A nimi vyjadruje obsah svojho vzťahu k národu. GUSLAR – nositeľ národného optimizmu KRIVÁŇ: symbol Slov. národa, SVITANIE: viera v lepšiu budúcnosť., SRDCE,CISTE PRAMENE: láska k vlasti       Štýl autora je založený na obraznosti s národným významom. Lyrický hrdina vyjadruje národný optimiz. Ochotu obetovať národu všetko, je aktívny. ŠTEFAN KRČMÉRY  je predstaviteľom intergenerácie, bol básnikom redaktorom pracovníkom Matice slovenskej, prekladateľom a predčasne zomiera na zložitú nervovú chorobu. TVORBA: radostná roviny: vytvorenie l ČSR /keď sa sloboda rodila/  pesimistická rovina: Herbárium   Emil Boleslav Lukáč: predstaviteľ doznievajúceho symbolizmu. Jeho tvorbu možno považovať za pesimistickú a z jeho tvorby prýšti dolorizmus, sebatrýzeň

 

LADISLAV NOVOMESKý: najvýznamnejší predstaviteľ ľavicovo orientovanej poézie ŽIVOT: v 5O rokoch ho vlastná strana obvinila z buržoázneho nationalizmu bol zatvorený, neskôr ho rehabilitovali. Organizátor SNP TVORBA: 1. etapa do r. 1960: Nedeľa, Romboid, Otvorené okná, Pašovanou ceruzkou 2 etapa po r 1960: Poémy, Vila Tereza, Stam odtiaľ a iné, Dom v ktorom žijem, Do mesta 3O minút Znaky tvorby: 1. humánosť-sociálna spravodlivosť rovnosť ľudí 2. Hlboké úvahy o zmysle života: zmysel hľadá v objavovaní pravdy, spravodlivosti a ľudskosti, pre tieto hodnoty ho nemožno z našej lit. vyhodiť napriek tomu, že patrý k marxistom. 3. Umelecká pestrosť: využíva znaky viacerých um. Smerov napr. symbolizmus, poetizmus, civilizmus, futurizmus a nadrealizmus, využíva symboli, zmyslové farebné metafory, exot. Motívy, asociácie predstáv – rýchlo plynúc metafory, ktoré zobrazujú nejaký obraz

Bás. Zbierka : nedeľa Báseň: Báseň Básnický životopis- 1. motív plynutia času: rok narodenia autora počiatky tvorby /19 ráz opadali kvety/ 2 motív sociálnej chudoby : jasavá hviezda z Betlehema/čas hojnosti osláv/, len jedna žena v bolesti chlapca porodila/vlastné narodenie / chudoba 3. motív soc. Rozdielov  bohatstvo –-chudoba   mrakodrapy, láska, pláže proti žena z Moskvy  4. motív lásky a súcitu k chudobným: lásku venuje všetkému živému i neživému okolo seba, tj. všeobímajúca láska. 5. motív vzdialených exotic. Krajín: spájanie prvkov poetizmu, nadrealizmu, civilizmu. Poetistic. Motívmi vyvoláva v čitateľovi radosť zo života. Nadrealizmus zdanlivo nelogicky plynúce za sebou metafory napr. na svete boli silní i slabí v NY stály mrakodrapy.

Bás. Zbierka: Svätý za dedinou báseň: nohami hore:  námetom na napísanie tejto básne bola obč. vojna v španielsku v r 1936 Motívy: motív vojny – nohami hore / svet narubi/ základné metafory poukazujúce na vojnu: ruža temných lupení a vyschlá Europa motív absurdnosti vojny: hudby obrátenej, prevrátených slov zvrátených myslí, prekotených snov. Využíva obraznosť zvuková stavba verša dopĺňa význam myšlienky.

Do mesta 3O minút: za svoj domov považuje Senicu preto túto poému venoval téme rodného kraja. Motívy: motív prírody, motívy návratu, motívy detstva a mladosti , motív staroby- vyzdvihuje múdreho prostého človeka. Najvýraznejšími um. Prostriedkami sú paronomázia /opak figúra/  a okiviazmus / hra so slovom/ sú to opakovacie figúry

Slúžka: soc. balada, príbeh Márie Furkovej Motívy chudoby: k buclatým deťom nedošli traja králi k tým detským slabým nôžkam do kolísky šedivé málo dali a dnes a teraz mi z toho mála nič sme nedostali. Špina ,chladnosť kuchine, z krásy v svete dostáva sami málo, šťastia som si neurvala. Motív nespravodlivosti: Mária Furková proti Ivete Gillbertovej /tanečnica/ a Helene Makovskej  /herečka/   DVE oči zviazané k hrane dreveného šafľa.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka