Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Slovenská a česká baroková literatúra #miesto_oblast_28#

Slovenská a česká baroková literatúra

 

Vznik - Taliansko, Španielsko 16. - 18. storočie

barocco - perla nepravidelných tvarov

 

BAROKOVÁ     S L O V E N S K Á     LITERATÚRA

 

Spoločné pomery:

1. reformácia (evanjelici a katolíci) a protireformácia

2. turecké výboje

3. časté vojny (30-ročná)

4. protihabsburské povstania

 

Strediská vzdelanosti:

evanjelici - Prešov, Bratislava, tlačiareň - Levoča

katolíci - Trnava (trnavská univerzita - jediná univerzita v Uhorsku)

 

Náboženská poézia

 

Cithara sanctorum - nábož. evanjelický spevník - zostavil ho Juraj Tranovský - v češtine

Cantus catholici -nábož. katolícky spevník - vydal ho Benedik Szölössi

 

Didakticko-reflexívna

 

Peter Benický - Slovenské verše - významnou črtou týchto básní je ich spločenská kritika a satira, poukazuje na rozpory medzi chudobnými a boháčmi, vyjadruje sympatie s poddanými sedliakmi, satirizuje panskú a šľachtickú zbabelosť.

 

Hugolín Gavlovic - Valašská škola mravú stodola - cieľom jeho veršov bolo dať čitateľovi bohatstvo mravných ponaučení, praktických rád o najrozmanitejších veciach a životných otázkach. V jednotlivých  básniach pranieruje opilstvo, ironizuje všemohúcnosť peňazí, vyslovuje odpor voči vojne, vyjadruje lásku k svojej vlasti, zvelebuje statočnú, užitočnú a tvorivú prácu, vysoko vyzdvihuje význam vzdelania a učenosti, ďalej vo svojich básňach vyslovuje úprimný obdiv k chudobnému ľudu, vystupuje proti okrádaniu a vykorisťovaniu poddaných označuje pánov za príčinu biedy a hriechu ľudu. V hľadaní spravodlivosti však ľud odkazuje na Boha. Skladba je napísaná slovakizovanou češtinou, obsahuje vyše 1200 básní, každá báseň má 12 veršov.

 

Cestopisná a memoárová poézia

 

Ján Simonides  - Krátke opísanie - opisuje život väzňov

 

Ján Rezník - Prešovské popravisko - podstatnú časť prózy tvoria výrazné portréty prívržencov protihabsburgského bojovníka - Imricha Tekelyho. Poprava protestantov v Prešove - skutočná udalosť.

 

Samuel Hruškovic - Život Samuela Hruškovica - autobiografia obsahuje veľa zaujímavého, životopisného a kultúrneho spoločenského materiálu. autor rozpráva o svojom biednom živote na štúdiách, ale aj o význačných ľuďoch a učiteľoch, s ktorými sa stretol, napr. Matej Bel

 

 

 

Vedecká a popularizačná

 

Matej Bel -polyhistor - Historické a zemepisné poznatky o súvekom Uhorsku (vedecký plán  pracovníkov, využíval archívne záznamy

 

Ján Baltazár Magin - Ostré námietky ............... alebo obrana - v diele odpovedá na spochybňovanie existencie Slovanov, vyzdvihuje Cyrilo-Metodskú tradíciu, starobylé občianske slobody mesta Trenčína a obhajuje rovnoprávnosť Slovákov a Slovanov v Uhorsku.

 

Daniel Sinápius Horčička - napísal latinský úvod k zbierke prísloví a dielo sa volá Nový trh latinsko – slovenský

.

Adam František Kolár - zaoberal sa právom a justíciou, kritizuje neznesiteľné postavenie poddaného ľudu - O pôvode a stálom používaní zákonodárnej moci.

 

V období baroka si vzdelanci začínajú uvedomovať existnciu slovenského národa.

 

BAROKOVÁ      Č E S K Á       LITERATÚRA

 

Ján Ámos Komenský - zásady jeho vyučovania:

- škola hrou

- vzdelanie pre všetkých

- zmiešané triedy

- vypracoval učebné plány, rozvrhy

- jazyk - latinčina + rodný jazyk

Didaktika magna, Brána jazykov otvorená, Svet v obrazoch, Informatorium školy mateřské

 

 

 


Špeciálne poďakovanie pre:

subory pochadzaju od Pala Grosa
(http://members.xoom.com/palino/ - gpalino@usa.net),
OA Hrobakova Blava, resp. súkr. OA Liberta BA.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka