Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


2 Slovenská stredoveká literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre

#miesto_oblast_28#

2 Slovenská stredoveká literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre 

  Život Konštantína
  Obhajoba slovienskeho jazyka v bohoslužbe

    Keď bol v Benátkach, zhromaždili sa proti nemu latinskí 
  biskupi a kňazi i mnísi ako havrany proti sokolovi, a vyz 
  dvihli trojjazyčný blud hovoriac: "Človeče, povedz nám, prečo 
  si učinil teraz slovienom knihy a učíš ich, ktorých nikto iný 
  predtým nevynašiel, ani apoštolovia, ani rímsky pápež, ani 
  Gregor Bohoslovec, ani Hieroným, ani Augustín? My len tri ja 
  zyky poznáme, ktorými sa sluší v knihách sláviť boha: hebrej 
  ský, grécky a latinský."
    Odpovedal im filozof: "Či neprichádza dážď od boha na 
  všetkývh rovnako? Alebo či slnce takisto nesvieti na 
  všetkých?

  F. Kočiš: Jazyk, literatúra a spoločnosť
  Kultúra slova, ročník 13, 1979, číslo 3 (úryvok)

    S jazykom to v tejto súvislosti vyzerá asi tak ako s 
  každodenným chlebom: nevšímame si ho nijako osobitne, keď ho 
  máme na polici alebo na stole, berieme ho denne do rúk, krá 
  jame, jeme ho ako čosi samozrejmé, čo sa samo sebou rozumie, 
  čo je tu medzi nami ako vzduch. Znepokojíme sa až vtedy, keď 
  zistíme že ho nieto, že ho niekto zabudol kúpiť, alebo že ho 
  nedoviezli do obchodu. I jazyk, reč je tu medzi nami, použí 
  vame ho ako samozrejmý prostriedok každodenného dorozumieva 
  nia. Taký samozrejmý, že mnohým ľuďom je menej ako vzduch, 
  nedbajú oň, znekultúrňujú ho a ich vyjadrovanie je doslova 
  zneužívaním reči, smetiskom plytkosti a banálnosti.

  a) Vysvetlite podmienky vzniku staroslovienskej kultúry a 
    literatúry, slovienskej vzdelanosti a jej význam pre 
    kultúrny svet.
  b) Ako chápete myšlienku, že vzťah k jazyku je prejavom 
    vzťahu k národu a k vlasti.
  c) Vznik a vývin slovanských jazykov. Indoeurópske jazyky.


  a) Rozdelenie staroslovienskej literatúry:
    1. Začiatky st.slov. lit.
    2. Po latinsky a po česky písaná lit.

    1. Predstavujú nezachované náboženské texty v domácom i 
      latinskom jazyku a v staroslovienčine.
      STAROSLOVIENČINA Cyril(Konštantín) a Metod:
      - 9. st. - Veľká Morava (Založil Mojimír I.)
      - Knieža Rastislav - aby sa ubránil vplyvu - Východofranskej 
      ríše požiadal byzantského cisára Michala III. o vyslanie 
      vierozvestcov K. a M..
      - K. a M. prišli 863 a hlásali u nás kresťanstvo slovanským 
      nárečím. Zostavili prvé slov písmo - hlaholiku, zal. prvý 
      slovanský lit. jazyk - straroslovienčinu a vytvorili prvú 
      slovenskú pôvodnú a prekladovú lit.(najmä náboženské účely; 
      Zachovaná je v odpisoch z 10.-11. storočia).
      PÔVODNÁ LITERATÚTA:
       Proglas - Koštantínov veršovaný predhovor k prekladu 
             evanjelija.
       Moravsko-panónske legendy:
         Život Konštantína - jeho detstvo, štúdiá, začiatky pôs. 
         na VM
         Život Metoda - hlavne jeho činnosť na VM.
      PREKLADOVÁ LITERATÚRA - niektoré časti biblie a zákl. texty 
                  potrebné k bohoslužbe

    2. - Začína prevažovať po zániku VM;
      - latinská od 11.st;
       česká lit. od polovice 14.st
       ľud - slovanské nárečia
      - Náb. literatúra: lat.; málo česky
        Legenda o svätom Svoradovi a Benediktovi
      - Svetská - Mestská - lat.; česky
            Žilinská kronika;
            piesne(ľúbostné; žartovné; pijanské)
           - Feudálna - ústna - "Igrici"

Zdroj: www.ajo.sk/student

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka