Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Slovosled - slová vo vete sú usporiadané z hľadiska poradia usporiadané podľa istých pravidiel, ktoré nazývame slovosledovými

Slovosled - slová vo vete sú usporiadané z hľadiska poradia usporiadané podľa istých pravidiel, ktoré nazývame slovosledovými princípmi. Základným slovosledovým princípom v slovenčine je významová výstavba výpovede čiže aktuálne členenie vety. Podľa tohto princípu vychádzame zo širšieho textu, do ktorého je výpoveď začlenená, alebo zo situácie, v ktorej výpoveď vznikla, preto aktuálne členenie patrí k javom textovej syntaxe. Aktuálne členenie výpovede je však často zložitejšie, najmä ak sa nezachováva objektívne poradie (V-T-J), ale zo štylistických dôvodov sa používa okrem objektívneho poradia aj subjektívne poradie (J-V-T). Objektívne poradie majú obyčajne pokojné oznamovacie vety. Vety, ktoré prednášame vzrušene, majú subjektívne poradie, podobne ako opytovacie a rozkazovacie vety. Ďaľším činiteľom, ktorý v slovenskom jazyku určuje poradie slov vo vete, je gramatický činiteľ. Uplatňuje sa najmä pri polohe prívlastku a prístavku.

 

Slobvotvorné postupy - slová sa tvoria -

            1. odvodzovaním -tvoria sa od základových slov pomocou produktívnych prípon alebo predpôn. A; slovotvorný základ : mur - ár, učit - eľ

                            B; slovotvorný formát : písať - pisa - teľ, kúpiť - kup - ec .....

            2. skladanie slov - zložené slová sú slová, ktoré obsahujú aspoň dve koreňové morfémy a spravidla spájajúcu morfému. V súčasnej spisovnej slovenčine je viac zložených prídavných mien než podstatných mien, veľmi málo je zložených slovies.

                            A; nepravé zložené slová - vznikajú spojením dvoch tvarov - vlastizrada, kníhkupec, duchaplný,....

                                   B; pravé zložené slová - 2 slovotvorné základy + morféma - celoživotný, kosoštvorec, ....

                                    C; hybridné zloženiny - jedna časť je cudzieho pôvodu - elektromagnet, autodoprava, ....

                                    D; zložené slová sú aj prídavné mená so spojovníkom - vedecko - technický, bielo - modro - červený, ....

            3. skracovanie slov - používa sa na úsporné vyjadrovanie

                        - skratky, ktoré sa používajú v písomnom prejave - atď., napr., ...

                        - pri výslovnosti sa čítajú ako celé slová - Ing., doc., ul., ....

                        - značky - PNS, VSŽ, ...

                        - značkové slová - Tesla, Satur

                        - značky veličín - m (meter), sin, ...

           

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka