Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Sparta

Autor: Wepman

-         oblasť Lakónie na juhu Peloponézu, v údolí rieky Eurot

-         nerastné boharstvo – Fe, Mramor

-         poľnohospodárstvo, chov dobytka

-         obyvateľstvo – dóry

-         na čele Sparty stáli 2 králi, ktorým při správe pomáhala rada starších – Gerúzia, ktorá sa skladala z 30 viac jako 60 –ročných mužov a 5 eforov – úradníkov kolégia

-         raz za mesiac sa achádzalo zhromaždenie ľudu

-         Sparťania nikdy nepracovali, boli vojakmi

-         Perioikovia – platili dane, pracovali, živili Spartu

-         Sparťania a Perioikovia sa nazývali Lakedaimoni

-         otroci – Helóti, boli bezprávni, vlastníctvo štátu, často sa búrili. Ich vzburi boli potáčané Kriptiami

-         Spartská výchova – lakoničná, jasná, zrozumiteľná, smerujúca k jednému cieľu. Častá usmrcovanie malých, chorých detí z milosti. Chlapcov vychovával štát od 7 rokov, dievčatá od 13 r.

-         Spartské vojsko – základ tvorili ťažkoodenci – hopliti

-         v 8 st. PrKr. sa Sparta snažila o územné zisky a robila výboje, ktorými zjednotila peloponézke štáty do Peloponézkeho spolku

Kultúra v Archaickom období

-         Gr. Vzdelanosť = základ európskej kultúry

-         písmo – hláskové, prevzaté od Fenície

-         zakladanie súkromných škôl

-         deti sa učili čítať, písať, počítať, hudbu, tanec, spev, ..

-         chlapci navštevovali Gymnasion, kde sa uččili rečníctvo, voj. výcvik, výtv. vých.

-         cieľom výchovi bol dokonalý člověk – kalokagatia

    (kalos – krásny, agatos – dobrý ), telesne krásny, vzdatný,

    mravný a vzdelaný

-         rozvoj fylozofie ; Fylozofia – súhrn názorov človeka na

obklopujúci svet tj. na prírodu a spoločnosť. Rozdeľujeme ju na idealistickú a materialistickú. Idea = myšlienka ; Matertiál = hmota. Idealisti tvrdia, že prvotná bola myšlienka, druhotná hmota, materialisti naopak.

-         Milétska škola : Tales

-         Efezká škola : Herakleitos

-         Literatúra Grécka : Homér – Illias a Odysea

                                   - básne sa spievali za sprievodu líry

                                   - báje ( Tézeus, Achylus )

-         Divadlo Grécka : div. Hry (drámy, komédie, satiry) sa hrali 

    v kruhových priestoroch – Amfiteátroch

-         Architektúra Grécka : stavali sa chrámy ( najznámejší chrám = bohyne Atény v Akropole, v Efeze, ďalej Hérin chrám v Sonu, Apolónov chrám v Delfách

-         v architektúre sa použivali slohy – dórsky, iónsky, korintský

-         vázové umenie v Korinte a v Aténach

-         Sochárstvo : Kuros – zobrazenie ml. muža

                         Koré – zobrazenie oblečeného dievčaťa

                         - zobrazovanie dokonalých ľudských tvarov

-         Náboženstvo : Gréci verili v riadenie ich životov bohmi sídliacimi   na  Olympe

-         Bohovia :

    Zeus – najvyšší boh, boh jasného neba, prírodných síl,                               

               dažďa  a blesku

   Héra – manželka Dia (Zeusa), vládkyňa neba,                                 

               ochrankyňa rodiny a žien

   Poseidon – Diov brat, boh mora a vôd

   Hádes – boh podsvetia

   Diké – bohyňa spravodlivosti

   Helios – boh slnka

   Palas Aténa – bohyňa múdrosti, vied, remesiel a výťazných vojen

   Apolón – boh svetla

   Hefaistos – boh ohňa a kováčstva, Hérin syn

   Afrodita – bohyňa krásy a lásky

   Áres – boh vojny

   Demeter – ochraňkyňa poľnohospodárstva

   Dionýz – boh vynohradníctva a vinnej révy

   Hermes – boch obchodu, ochranca obcodu, posol bohov

   Artenis – bohyňa plodnosti, zvery, mesiaca, prírody

   Gaia – bohyňa Zeme a jej plodnosti

   Hestia – bohyňa domáceho krbu

   Okeános – boh oceánov

-         bohov si Gréci predstavovali v podobe ľudí = Antropomorfizmus

-         bohovia boli všemohúci, nesmrteľní, ale neuchránení od nešťastia. Vládol nad nimi osud – Moirov

-         každý štvrtý rok sa v gréckej Olympii usporadúvali Olympíske hry s tromi druhmi pretekov :

                    1.Gymnické (telocvičné)

               - beh, skok do diaľky, hod diskom, kopiou, zápasenie

            2. Hippické – dostihy

            3. Múzické – tanec, hudba, básnictvo, rečníctvo

-         víťaz v olympiáde získal vavrínový veniec

-         v čase olympiád boli prerušené vojny a trvalo posvetné prímerie

-         mená víťazov boli prvý krát zpísané v roku 776 PrKr. a od toho rokuzačína grécky letopočet. 

Klasické grécke dejiny (500 – 338)

-         vojny gréckych štátov s perzkou ríšou

-         príčiny : nedanie znakov poddanstva od Atén a Sparty perzkým satrapom. V roku 500 PrKr. Daeros vyslal poslov pre znak poddanstva ( zem a vodu ). Tí ho nedoniesli, na čo vypukli vojny. Okolo r. 500 PrKr. zaútočili na Miletos, tí požiadali o pomoc Atény, ktoré však prišli neskoro – Miletos bolo vypálené. Pomoc Atén bola použitá ako zámienka pre gr. perzké vojny, ktoré trvali od r. 492 PrKr do r. 448 PrKr.

-         I. výprava – Daeros vyslal vojsko pod vedením Mardónia. Táto výprava bola zničená trátskymi kmeňmi a námorná pechota zlyhala v búrke pri Mis Attos (Chalkidiké)

-         II. výprava – Peržania sa vylodili pri Maratóne v r. 490 PrKr. Aténčania nemali priprabenú armádu. Sparta svoje vojsko nestalčila poslať. Pomohlo im malé mesto – Miltiades. Vytvorili disciplinovanú armádu, ktorej nápor gr. armáda nevydržala a odyšla z Gr. Správu o výťaztve doniesol do Atén Diadeon.

-         III. výprava – Aténčania posiľnili námorné lodstvo. Perz. Kráľ Xerxes I. v roku 480 PrKr, prekročil Hespont tým, že urobil most z lodí pre pechotu. Tým dosiahol termopilský priesmyk za pomoci zrady. Gréci, ktrorí ho chránili padli. Viedol ich Leonidas.

Dodnes tam stojí pomník s nápisom : „Pútnik oznám Sparťanom, že sme tu čestne zomreli jako nám kázali zákony - Leonidas “.

-         Perzké vojsko došlo do Atiky a vyplienilo Atény

-         Ďaľšie boje boli pri Salamíne, kde sa v r. 480 PrKr. rozhodlo o víťaztve Grékov nad námorníctvom Perzie, lebo mali ľahšie lode

-         Xerxes odchádza a v boji pokračuje Mardónius. Posledné boje boli pri Platai, kde bolo zničené pozemné vojsko Perzie. Boje skončili na Cypre, kde Gréci vyhrali a Peržania sa zriekli hegemónie (nadvlády) nad Gréckom a uznali nezávislosť gr. osád. Tieto vojny opísal vo svojom diele Herodotos.

Vyvrcholenie otrokárskej demokracie

-         demokracia – št. Zriadenie, udeľujúce ľudu práva spravovať štát

-         Otrokárska demokracia – Atény

-         Vojenská demokracia – Sparta

-         Po viťaztve nad Perziou vzrástol vplyv Atén a jej námorn. loďstva. V r. 478 PrKr. vznikol Aténsky námorn. spolok. Vďaka tomu vzrastá vplyv remesiel a obchodníkov. Ich oporou boli aj Théti, ktorí slúžili na lodiach. Počas vojen vzrastá právomoc stratégov. Perikles sa v r. 443 – 429 dostal k moci. Za jeho vlády demokracia a námorníctvo dosiahlo svoj vrchol. Vyvinul sa Aténsky štát, ktorý ovládol Egejské more a grécke obce v Malej Ázií. Urobil úpravy v aténskej ústave. Súdnu moc mal porotný súd. Posilnil vplyv Thétov a otrokárskej demokracie, oslabil moc aristokracie. Zabespečil skutočné právo ľudu zastávať úrady –

Diety – zaplatenie toho, že jeho úradovaním stojí úradníkovi práca

-         súperenie Atén ( Aténskeho námorn. spolku ) a Sparty ( Peloponézkeho spolku) o vplyv nad celým Gréckom. Vypukla Peloponézka vojna ( 431 – 404 PrKr.)

-         vypukla pre obchod – obsadenie obchodných ciest Atén

-         bojovalo sa o presadenie svojho zriadenia ( otrokárskej – vojenskej demokracie )

-         Atény nemohli vo vojne bojovať, lebo tam vypukol mor a tak Sparta túto vojnu vyhrala. Vojnou sa však Sparta oslabila a nedokázala ovládnuť svoje kolónie ; nedokázala čeliť nepokojom, čo využila Perzká ríša a získala nad Gréckom nadvládu až do

    4 st. PrKr. Potom vzrastá vplyv Macedónie.

Vzdelanosť Grécka

-         klasické obdobie – Atény

-         Fylozofia :

-         Demokritos – tvrdí, že svet je zložený z atómov pohybujúcich sa v prázdnom priestore

-         Sofisti – učitelia múdrosti ; obsahom ich učenia je rečníctvo ; zhromažďovanie dôkazov o pravdivosti tvrdení ; riešili otázku ľudského poznania

-         Sokratos – riešil otázku mravnosti ; otázku dosiahnutia správnosti vedomostí – „ Viem, že nič neviem

-         Platón – riešil otázku poznania ; ľudí rozdelil do 3 tried :

        Vládcovia – duše rozumné, sídliace v hlave

        Vojaci – duše sídliace v srdci

        Otroci – duše žiadostivé, sídliace v tele

         -  založil fylozofickú školu Akadémiu

-         Aristoteles – Platónov žiak v Akadémií. Základ múdrosti videl vo vnímaní zmyslov prírody a spoločnosti. Je zakladateľom logiky a štátovedy. V Aténach založil Peripatetickú školu

-         Tukidydes – dejepisec, pokračovateľ Herodota ; tvrdil, že v histórií existuje zákonitosť

-         Sofokles, Euripides, Aischiles, Aristopanes – div. Autori

-         rozvoj architektúry a výtv. umenia : Feidias – Partemon (Atény)

                                                              Mirón – Diskobolos

                                                               Praxiteles

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka