Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


13. MO Staroslovienská literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre.

Autor: Štefan Vantroba


Veľká Morava vznikla na územi franskej ríše, patrila na západ. Veľkomoravské obdobie 800 -1000. Existencia Franskej ríše (Karol Veľký) - protipólna bizantská ríša (Carihrad). Snaha konštituovať. Kupec SAMO v r. 623 využil nepozornosť jak franskej ríše tak aj kmeňa Avarov (Avari chovali dobytok a potrebovali pastviny a putovali z miesta na miesto - sebazáchova). Kupec Samo založil kmeňové kniežactvo na základe rodovej príslušnosti. (Existovali štáty Rím, Atény...). Samovo kniežactvo existovalo krátko. Po smrti Sama sa Samovo kupectvo rozpadne pod vplyvom Avarov. Kupec Samo mal kmeňové kniežactvo. Znaky ríše: územie, jazyk, armáda, zákonodarstvo.

Veľká Morava
Vzniká na území franskej ríše po čase keď Karol Veľký rozšíril a upevnil franskú ríšu, istým spôsobom sa uspokojil, preto, že nikto z vonka ho územne neohrozoval, toto uspokojenie využilo moravské knieža Mojmír, ktorý pripojil k svojmu kniežactvu Nitrianske - Pribinovo kniežactvo a vytvoril prvý rannofeudálny štát. S mojmirovskou dinastiou Veľkej Moravy (830 založenie VM, 831 - Mojmír prijal kresťanstvo). Dinastia - rodová príbuznosť - striedania panovníkov.
846-870 sa dostáva na trón knieža Rastislav a po ňom 870 - 894 Svätopluk a po jeho smrti Mojmír II. 894 - 906. V roku 906 sa 1. krát používa termín Veľká Morava a použil ho bizantský cisár Konštantín Porfyrogenet a v 17. stor. ho používali historici v Uhorsku. Podkladom vzniku VM bol aj jazyk. Rastislav využijúc v r. 861 labilnejšie postavenie franskej ríše, posiela poslov najskôr do Ríma k centru západnej kultúry za pápežom Michalom I aby mu poslal vierozvezcov, ktorý by boli schopný šíriť kresťanstvo v jazyku, v ktorom by mu ľudia rozumeli. (Na území VM boli franský kňazi, ktorý šírili vzdelanosť po latinsky). Michal I buď nemohol alebo nevedel pomôcť, tak sa v r. 863 knieža Rastislav obracia na bizantského cisára Michala III. s tou istou prosbou, bizantský cisár mu vyhovuje a v roku 863 posiela Konštantína a Metoda.

Konštantín - osobný tajomník bizantského cisára. Filozofický vzdelaný, znalosť teológie, dovtedy prednáša na VŠ v Carihrade.

Metod - znalý svetských zákonov, miesto držiteľ (šéf krajského úradu) provincie, kde sa hovorilo príbuznou rečou, znalec zákonodarstva, lingiuista - znalec písma, správca svetského sveta.

Pripravení prichádzajú na VM v roku 863.

- priniesli písmo, vzdelanosť. Konštantín zostavil písmo na základe písmen malej gréckej abecedy, každej hláske dal jeden znak, pomáhal si gréckou, neskôr hebrejskou abecedou. Zostavil hlaholiku a 1. jazyk - staroslovienčinu. Prichádza s prvou prekladovou literatúrou. (Misál - omšová kniha, výňatky z evanielia, časťou Biblie - prvý preklad a druhý v Európe (1. je v 4 storočí Wulficasov preklad do gófštiny). Spevníky a modlitbová knižka. Metod prichádza s Nomokanónom - zbierka cirkevných predpisov a zo Súdnym zákonom - prvé rodinné právo v Európe.
s prvou básňou P R O G L A S
- prvá literárna pamiatka na území VM, ktorá hovorí o význame slova.

Nielen že prišli, ale vychovávajú svojích následníkov, ktorý šíria kultúru na území VM.

Slovo, čo kladné ľudské duše nakŕmi
Slovo, čo um aj srdce tvoje posilní,
Slovo, čo Boha poznať ťa pripraví.

Po Metodovej smrti pápež Štefan V zakázal slovanské bohoslužby.

Konštantín vyzdvyhuje PROGLAS ako základ ľudskej vzdelanosti.
"Ak chce byť človek duchovne živý, musí mať vzdelanie" -> Žiak Kliment.

Činnosť Konštantína a Metoda narážala na VM na dosť veľké prekážky. Neprajníctvo zo strany franských kňazov, ktorý K a M obvinili z bohorúhačstva preto obaja musia ísť v r. 847 do Ríma pred pápeža Hadriána II obhajovať svoje učenie. Hadrián II schválil bohoslužbu, Metoda vymenoval za arcibiskupa Moravskej panónie. Tým sa VM stala aj cirkevne samostatnou, čo možno pripísať Rastislavovmu úsiliu. V r. 980 po nástupe Svätopluka sa VM rozšírila o České kráľovstvo až ku lužitským Srbom (po Jenu) o Poľské kráľovstvo až po rieku Visla, na juhu o záTisie - dolnú Panóniu - územie VM za Svätopluka bolo najväčšie - pripísaný úspech a význam z hľadiska politického, vojenského. Svätopluk však nepochopil zmysel Rastislavovej politiky a nechápal zmysel a význam domáceho duchovenstva, poslania vierozvezcov a aj ich žiakov (Konštantín zostáva v Ríme prijíma meno Kyrilos - Cyril a ostáva, zomiera v Ríme, Metod sa vracia). Svätopluk podlieha intrigám Franských kňazov (Biskupa Vickynga), ktorý Metoda znovu obviňujú (3 roky väznia) aby po smrti Svätopluka boli Metodovi z územia VM vyhnaný. Keď Metod zomrel predtým v r 885. Jeho žiaci sa v malej časti usádzajú v Čechách a väčšia časť sa sťahuje do Bulharska , kde upravujú hlaholiku a utvárajú nové písmo - Cyrilika na počesť Cyrilovy (dnes sa píše v Bulharsku - s obmenami).

Tým bol prerušený celý vývoj a sľubný rozvoj Slovenskej knižnej vzdelanosti a zmarené dielo K a M. K najvýznamnejším pamiatkam VM patria:

Pochvala Cyrilovi filozofovi |
Pochvalné slovo na Cyrila a Metoda | -> Žiak Kliment

Život sv. Konštantína - Kliment |
Život sv. Metoda - Gorazd | -> Moravsko - panónske legendy
(nie legendy)


O písmenách - žiach Chabr.
Život Naumov

Staroslovienský jazyk mal vysokú gramatickú, štylistickú i syntaktickú úroveň a vyrovnal sa latinčine i gréčtine. VM tradícia sa v našej literatúra objavuje už v literárnych historických dielach. V 17. stor. 18 a v 19. st. v dielach Štúrovcov.

Život sv. Konštantína.
- datuje sa okolo r 870, je dielom Klimenta, venuje sa jeho detstvu, štúdiu, životu pred príchodom na VM, obhajobe bohosluž. jazyka a učenia o trojjedinom bohu, využívanim citácií s evanielia sv. Matúša, ktorými Kliment poukazuje na Konštantinovú výrečnosť, ktorý odmieta uznať len 3 jazyky (Hebrejský, Grécky, Latinský) v peknej dial. forme. Celá ukážka je napísaná v klasickom rétorickom štýle, obsahuje rečnícke otázky, prirovnania, kontrasty, dramatické dialógi, citáty z Biblie...
- Rastislav ide za Michalom s prosbou o poslanie učiteľa
- Michal posiela Konštantína filozofa
- Filozof píše písmena "Na počiatku bolo slovo a slovo b1olo u Boha a Boh bol Slovo.
- Obhajovanie Staroslovienčiny v Benátkach
"Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? Alebo či slnce takisto nesvieti na všetkých?"

Život sv. Metoda
- je podstatne kratší, stručnejší, zaoberá sa činnosťou Metoda na VM. Pamiatka obsahuje aj historické dokumenty o schválení slov. liturgie i vymenovanie Metoda za arcibiskupa. Pre legendu sú príznačné javy, tu niesu zázraky. Legenda ako literárny útvar vzniká koncom 11 a začiatkom 12 storočia. Tieto práce sú písané v 9 až 10 storočí.
- Metod sa cisárov nebojí, hovorí pred nimi pravdu a tak ho väznia 1 a pol roka vo Švábsku
- prekladá knihy písma
- Metod zomiera


Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka