Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


#miesto_oblast_28#

MATURITNÁ OTÁZKA č.18

Staroslovienska literatúra a jej obraz v slovenskej národnej kultúre. Vysvetli podmienky vzniku staroslovienskej kultúry a vzdelanosti (Čividelské evanielium) a jej význam pre kultúrny svet. Ako chápal myšlienku, že vzťah k jazyku je prejavom vzťahu k národu a k vlasti.

 

Slovenská stredoveká literatúra (800 - 1500)

 

a) Staroslovienska literatúra (863 - 1000)

V 9. storočí - Veľkomoravská ríša - knieža Rastislav poslal poslov do Byzantskej ríše aby im poslali učiteľov - príchod Konštantína a Metoda v roku 863 na Veľkú Moravu - hlásajú kresťanské náboženstvo v slovanskom jazyku (staroslovienčina), ktorý bol písanej podobe - hlaholika a neskôr prerobená na cyriliku (vznikla v 10. storočí ako vyvinutejšia forma hlaholiky v Bulharsku). Konštantín bol proti trojjazyčníkom (ľudia uznávajúci latinčinu, gréčtinu a hebrejčinu).

Začiatky našej literatúry sa utvárajú ešte pred vznikom Veľkomoravskej ríše. Zachovali sa zlomky ústnej ľudovej slovesnosti, ktorá vznikla pred písanou literatúrou. Sú to:

a) piesne (Morena morena, Jano Vajáno, Hoja ďuňďa hoja...)

b) hádanky, príslovia, porekadlá, fantastické rozprávky

Táto čas literatúry (ľudová slovesnosť) odzrkadľuje vtedajšie myslenie našich predkov. V Proglase sa oslavuje slovanský preklad Písma a vyzdvihuje domáci jazyk ako základ a sprostredkovateľ knižnej vzdelanosti.

Moravsko - panónske legendy - sú to životopisy dvoch slovanských vierozvestcov Konštantína a Metoda. Ich život je z konca 9. storočia. Pripisujú sa Klimentovi (zomrel v 916), ale asi sú dielom dvoch autorov.

Život Konštantína - je viacej učenejší a štylisticky roztiahnutejší a obraznejší.

Život Metoda - je kratší a jednoduchší ako život Metoda. Obsahuje okrem biografických údajov ešte výstižné charakteristiky spoločenského života a situácie.

Význam Cyrilometodejskej tradície: bola morálnou posilou Slovákov v akých obdobiach. Dokazovala starobylosť našej kultúry. Na túto kultúru nadväzovali Kollár, Hollý, Štúrovci. Príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu zamedzil vplyv Franskej ríše.

Veľkomoravská a Cyrilometodejská tradícia sa na Slovensku pestovala najmä v 17. storočí. Prebúdzala záujem o dávnu históriu (Ján Baltazár Bagin, Juraj Fándly) a o domáci jazyk (Daniel Sinapius Horčička st. a Anton Bernolák) Od čias národného obrodenia sa uplatňovala aj v umeleckej literatúre (Ján Hollý, Ján Kollár).

 

b) Latinsky písaná literatúra (1000 - 1500)

Zánikom Veľkomoravskej ríše sa Slovensko stáva časťou Uhorského štátu. Literárny jazyk - latinčina. Strediská vzdelania - kláštory, cirkevné a mestské štáty. Vyššie vzdelanie - univerzity Praha, Krakov, Viedeň, Patikostolie.

- literárne žánre - legendy, kroniky, exemplá

exemplá: spestrovali kázne, predstavovali začiatok umeleckej prózy

legendy: Maurus - Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi (1070) - legenda sa zaoberá životom sv. Svorada, ktorý vstúpil do kláštora na Zobore. Prijal rehoľné meno Andrej. Žil ako pustovník na Skalke pri Trenčíne, kde sa oddával asketickému sebatrýzneniu.

# legenda Legenda o sv. Štefanovi

Mestská svätská literatúra svätec - významná postava, náboženská tematika.

Gaudeamus igitur - hoci pieseň pochádza z 18. storočia, niektoré verše sú aj z tohoto obdobia. Od druhej polovice 14. storočia začali slovenskí zemepáni, zemianstvo a meštiactvo používa ako spisovný jazyk češtinu (slovakizovanú češtinu).

# náboženská pieseň Vitaj, milý spasiteľu.

# ľúbostné dvojveršie Ó milá panna (autor: Leonard z Mičova)

# Žilinská mestská kniha

 


Špeciálne poďakovanie pre:

subory pochadzaju od Pala Grosa
(http://members.xoom.com/palino/ - gpalino@usa.net),
OA Hrobakova Blava, resp. súkr. OA Liberta BA.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka