Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Staroslovienska literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre


Staroslovienska literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre

 Predchodcom slovanských jazykov bola praslovančina. Staroslovienska 
literatúra vznikla vo Veľkomoravskej ríši (založil ju knieža Mojmír 1. 
a zveľadil synovec Rastislav). V 9. storočí sa musela VM brániť vplyvom 
Východofranskej ríše. Tento vplyv upevňovali franskí kňazi, ktorí 
podliehali franským biskupom a nemohli byť teda oporou kniežacej moci 
VM. Proti tejto hrozbe hľadal východisko v nadviazaní stykov s inými 
slovanskými krajinami. V roku 861 Rastislav (846-870) požiadal rímskeho 
pápeža a biskupa o poskitnutie vierozvezcov. Jeho žiadosti nevyhoveli 
a preto sa v roku 862 sa Rastislav obrátil na byzanského cisára Michala 
III. (838-867) so žiadosťou o vierozvezcov,ktorí by vykladali ľudu pravú 
vieru v zrozumiteľnom jazyku. Chcel tým získať vyškolené domáce 
duchovenstvo, ktoré by bolo od neho závislé. Cisár vyhovel a poslal na 
VM vierozvescov Konštantína (neskôr Ciril 827-867) a Metoda (813-885) zo 
Solúna. K a M prišli na VM v roku 863 už vopred pripravený. K vytvoril 
písmo HLAHOLIKU, vytvorenú z malích písmen gréckej abecedy. Z gréčtiny 
preložil časť biblie a bohoslužobné knihy. Literatúru z tohto obdobia 
delíme na prekladovú a pôvodnú. Prekladová literatúra je tvorená 
prekladmi z biblie, evanieliá, misáľ, epištoli.Pôvodná literatúra 
(praslovanská) nastúpila až po prekladovej. Ako prvé dielo z pôvodnej 
literatúri sa priznáva K. Je to veršovaný predhovork prekladu evanielija 
Proglas. Táto oslavná báseň vyzdvihuje domáci jazyk ako 
sprostretkovateľa knižnej vzdelanosti. Medzi najvýznamnejšie VM pamiatky 
patria Moravsko-panonské legendy (9.stor). Pripisujú sa K a M žiakovi 
Klimentovi, ale sú asi dielom dvoch autorov. Majú dva dieli. Prvý, Život 
Konštantína je najmä o detstve, štúdii a činnosti K. O obhajobe 
staroslovienčiny proti trojjazyčníkom (grécky,latinsky,hebrejsky). 
Druhý, Život Metoda sa zaoberá najpodrobnejšie činnosťou M vo VM. Je 
kratšia, vecnejšia a jednoduchšia.
Pokojný vývoj na Morave prerušil prevrat, ktorým sa zmocnil vlády 
Rastislavov synovec Svätopluk ( do vtedy nitrianske knieža). Uhájil 
samostatnosť pred Východofranskou ríšou a začal uskutočňovať svoje 
mocenské plány. Jeho zámerom nevihovovala M činnosť. Začalo vzrastať 
napätie medzi slovanským a franským duchovenstvom. K a M museli v Ríme 
pred pápežom obhájiť slovanskú liturgiu. K sa utiahol do kláštora 
a premenoval sa na Cirila. M bol 2,5 roka väznený za vlády Svätopluka. 
Ján VII. uznal po obhajobe slovanskú liturgiu, ale len do roku 885, keď 
M zomiera. Jeho žiakov vyhnali z Moravy, uchílili sa väčšinou do 
Bulharska. Priniesli tam slovanské obrady a utvorili tam nové strediská 
slovanskej vzdelanosti. V Bulharsku žiaci utvorili nové písmo 
- cyrilika. Odtiaľ sa slovanský obrad rozšíril do Kyjevskej Rusi. Po 
smrti Svätopluka VM upadala. V 10. storočí sa Slovensko stalo súčasťou 
Uhorska. Strediskom vzdelania sa stali kláštory a cirkevné i mestské 
školy. Za vyšším vzdelaním sa chodilo na zahraničné 
univerzity(Praha,Viedeň,Krakov). Vprvej polovici 15. storočia prenikli 
na Slovensko husitské mušlienky(Jan Vavrincov z Račíc). Domáci jazyk sa 
obmedzil na poddanské mestské a zemianske vrstvy. Úradným jazykom 
privilégovaných vrstiev bola latinčina. Od 14. storočia začali používať 
slovenský zemepáni a meštiaci ako písomný jazyk češtinu. Stala sa na 
niekoľko storočí administratívno-právnym,náboženským a literárnym 
jazykom.
VM-ké umenie reprezentovalo hudobné umenie(staroslovienský bohoslužobný 
spev a cirkevná hudba), materiálna kultúra(náušnice a nádoby) a cirkevná 
architektúra(Nitra,Valy pri Mikulčiciach).


8. b/ Indoeurópske jazyky
   Aj súčasné slovanské jazyky mali v dávnej minulosti svoje 
"prajazyky", z ktorých sa vyvinuli až do dnešného stavu.
Predchodcom slovanských jazykov bola "praslovančina" Z pôvodného 
indoeurópskeho jazyka sa vyčlenila niekoľkými charakteristickými zmenami 
v hláskovej stavbe, napr. spoluhlásky k, g, ch pôvodného prajazyka sa 
v praslovančine zmenili na č, ž, š, pred samohláskami i, e, a, 
z predpokladaných praslovanských slov "kelo, giv, legeti" vznikli tak 
slovenské slová "čelo, živý, ležať". Takáto zmena sa označuje ako "prvá 
palatalizácia" /prvé zmäkčovanie/. Podobné zmeny sa diali aj pred 
samohláskami i, e ktoré vznikli z dvojhlások ei, oi, ai. To bola "druhá 
palatalizácia", ktorou vznikli slová cena, vlci z indoeurópskych podôb 
koina, vilkoi. Je známa aj "tretia palatalizácia" po samohláskach ił. 
V príkladoch sa uvádzajú hlásky podobné tvrdému a mäkkému "jery" 
(ruština). Sú to tzv. redukované vokály, ktoré vznikli z indoeuropskych 
vokálov i, u. Praslovanský vokál "y" zase vznikol z indoeuropskeho 
vokálu "i".
Ak porovnáme dnešné slovanské jazyky, ľahko zistíme, že sú neobyčajne 
blízke. Z toho možno vyvodiť záver, že praslovančina sa pomerne dlho 
rozvíjala ako jediný dialekt indoeurópskeho prajazyka a to v období, keď 
starí Slovania žili v spoločnej starej vlasti. Keď sa však zo spoločnej 
starej vlasti rozišli, začal sa aj ich prajazyk, praslovančina rozpadať 
na jednotlivé dialekty. Tieto dialekty sa rozlišovali najmä svojou 
hláskovou stavbou. V historickom vývine sa niektoré z týchto dialektov 
stali základom spisovného jazyka, napr. staroslovenský dialekt sa stal 
základom spisovnej slovenčiny, orlovský dialekt základom spisovnej 
ruštiny.
Rozdelenie slovanských jazykov
             slovanské
západoslovanské východoslovanské južnoslovanské

- slovenčina - bieloruština - bulharčina
- čeština - ruština - macedončina
- dolná lužičtina - ukrajinčina - srbochorváčtina
- horná lužičtina - slovinčina
- poľština

Navrat do maturitnych otazok

Skonvertovane pomocou TXm2HTML 1.0 (c)ajo 1996

Text nepresiel ziadnymi upravami, vratane jazykovych ! Autor textu : neznamy

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka