Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


10. Štruktúra a vlastnosti pevných látok

Štruktúra a vlastnosti pevných látok

Všetky pevné látky sa rozdeľujú do dvoch skupín: na kryštalické a amorfné

Kryštalické sú charakterizované usporiadaním častíc do mriežky a ďalekodosahovým usporiadaním (vzdialenosťami)

a.) monokryštály - látky v ktorých sa pravidelne opakuje isté rozloženie častíc

b.) polykryštály - sú to väčšinou väčšie kryštály skladajúce sa z menších, ktoré sú však púravideľné, všetky sú izotropné, pretože vlastnosti sú vo vnútri kryštálu všade rovnaké.

Amorfné látky sú látky vyznačujúce sa krátkodosahovým usporiadaním. Podskupinu amorfných látok tvoria polyméry.

Pre vnútornú stavbu kryštálu je pravideľná pravidelnosť, každý kryštál sa skladá s ôrovnobežných stien, ktoré tvoria kryštalickú mriežku. Mriežka sa skladá z menších rovnakých útvarov, ktoré sa nazývajú elementárnymi bunkami kryštálu. Ideálna kryštálová mriežka je, keď celý kryštál sa skladá iba z týchto malých buniek. Základným typom sústav kryšatalických mriežok je kubická sústava: základná bunka je kocka: - dĺžka jej hrany je mrieková konštanta

- môže byť: - primitívna (Polónium)

- plošne centrovaná (Hliník)

- priestorovo centrovaná (Železo)

V každej sústave sú atómy pospájané väzbami, tieto väzby môžu byť:

. iónové - NaCl, Kbr - vcharakterictické je štiepenie pozdĺž rovín, dobre izolanty

. kovové -Al, Fe - dobrá tep. a el. vodivosť, kujnosť

. kovalentné - diamant, Si - tvrdé, izolanty + polovodiče

. Ven der Waalsové

V reálnych kryštáloch na rozdiel od ideálnych sa nachádzajú defekty. Tieto defekty sú:

. vakancia - chýbanie častice v mriežke

. intersticiálna poloha - častica je na mieste mimo pravideľného bodu mriežky

. prímesy - je to nahrádzanie atómov jednej látky atómami druhej látky

. čiarové poruchy = dislokácie

Ak na teleso pôsobí sila, ktorá spôsobí zmenu tvaru telesa, vzniká deformácia, ktorá môže byť elastická, ak sa teleso vrtáti do pôvodného tvaru, alebo tvárna, ak telesu zostane deformovaný tvar. Deformácia mäže nastať: - ťahom, tlakom, ohybom, šmykom a krútením. Normálové napätie vzniká v telese, ktoré je pod pôsobením deformácie.

. Normálové napätie je priamo úmerné predĺženiu

. dopružovanie - keď prestanú sily pôsobiť, deformacia nezaniká hneď, ale až po určitomm čase, je to medza pružnosti

. Od druhého úseku začína oblasť deformácia

. V bode C je medza klzu, kde dochádza k tečeniu materiálu. Od medze klzu až po bod E dochádza k spevneniu materiálu, táto oblasť sa končí medzou pevnosti, pri jej prekročení prichádza narušenie štruktúry materialu.

Vďaka deformácii sa látka predĺži, hovoríme o tzv. relatívnom predĺžení definovanom vzťahom

Ak normálové napätie je priamo úmerné predĺženiu, potom platí Hookov zákon

kde E je modul pružnosti v ťahu.

Látky rozoznáváme pružné a krehké.

Pri zvyšovaní teploty sa tak ako kvapaliny a plyny rozpína aj pevná látka. Jej zmenu dĺžky môžme vyjadriť takto

kde je súčiniteľ teplotnej dĺžkovej rozťažnosti. A keďže sa menia rozmery telesa, musí sa meniť aj objem telesa

kde je súčiniteľ teplotnej objemovej rozťažnosti.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka