Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hžadaj aj na .sk .cz webe


Súdy Slovenskej republiky- nezávislé a nestranné št#miesto_oblast_28#

Súdy Slovenskej republiky- nezávislé a nestranné št.org., ktoré garantujú základné OP a S

a) Všeobecné súdy

- rozhodujú vo veciach občiansko- , obchodno- a trestno-právnych,

  preskúmávajú zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov

b) Vojenské súdy

c) Najvyšší súd Slovenskej Republiky

- rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch

- skúma zákonnosť rozhodnutí ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy

- stará sa o jednotný výklad zákonov pri rozhodovaní

- sú pre neho záväzné rozhodnutia ústavného súdu

Sudcovia

- sú viazaný zákonom, za určitých okolností medzinárodnou zmluvou

- môžu sa svojej funkcie vzdať alebo môžu byť odvolaný SNR ak boli odsúdení pre úmyselný trest. čin.

  alebo pre čin, ktorý nie je zlúčiteľný s výkonom ich funkcie

d) Ústavný súd Slovenskej republiky

- nezávislý súdny orgán, ktorý zabezpečuje súlad právneho poriadku

- pozbavuje účinnosti právny predpis, ktorý odporuje predpisu vyššej sily (6 mesačná lehota)

- po skonč. všeobec.vol. do zákonodárnych zborov a org. územnej samosprávy pôsobí aj ako vol. súd

-je oprávnený posudzovat činnost politických strán a hnutí

-rozhoduje o ochrane práv a slobôd právnických a fyzických osôb, pokiaľ táto nie je zverená do

 právomoci vseobecných úradov

-vykonávanie sudcovskej funkcie je nezlúciteľné s vykonávaním funkcii v ostatných oblastiach

 politického a hospodárskeho života

 

Forma Vlády podľa povahy vzťahov medzi hlavou štátu, zákonodárnym a výkonným štátnym

Monarchie - panovník(dedične,doživotne) - má osobitné privilégiá, nie je pol.zodpovedný

                     -  regent (napr. pri zástupca pri neplnoletosti panovníka)

                     - stavovská         (šlachta,duchovenstvo,meštianstvo)

                     - absolutistická (neobmedzená vláda panovníka)

                     - konštitučná     (moc(právo určené ústavou) má  parlament)

Prezident (monokratický alebo kolegiálny orgán)

a) volený občanmi

b) volený volitelmi (dvojstup`nové voľby, USA)

c) parlamentnou cestou

SR -Masaryk,Beneš,Mácha(prot), Tiso, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Sloboda, Husák, Havel,Kováč

1) Parlamentná republika (Taliansko,Švaičiarsko,Slovensko,Česko)

- parlament zaujíma vedúce postavenie v sústave najvyšších štátnych orgánov,

  vláda podlieha patrlamentu a je mu zodpovedná

2) Parlamentná monarchia (Anglicko, Švédsko)

- posilnený parlament, funkciu prezidenta vykonáva panovník

3) Prezidentská republika (USA,Brazília)

- prezident stojí na čele exekutívy (vlády)

- zákonodárny orgán - jeho činnosť je obmedzená na vydávanie zák, prerok, schalovanie rozpočtu

4) Dualistická monarchia (Jordánsko, Saudská Arábia)

- hlava `státu - jedným z najvýznamnejších  štátnych  orgánov - zakonodárna a výkonná moc

- obmedzený len  parlamentom

Štátny režim (monokratický alebo demokratický)

- spôsob fungovania štátnej moci, teda jej metódy

Demokratický - práva a slobody, právna a ekonmická istota, právny štát

Nedemokratický (totalitný) - diktatúra jednej strany, pyramidálne usporiadanie štátnej moci

a) Despotický - neobmedzená vláda panovníka (Napoleon,Nero)

b) Oligarchický - skupina ľudí, ktorá sa dostala k moci pomocou násilia

c) Plutokratický - vláda bohatých

c) Fašistický - vláda kapitálu, teroristická

c) Despotizmus

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka