Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Syntax

Autor: Sino

Text je najvyššia jazyková jednotka.

Spájaním slov do viet do textov sa zaoberá skladba - syntax.

Spájanie istých významových vzťahov do skladov čiže syntagiem.

a)prisudzovacie vzťahy

b)určovacie vzťahy

c)priraďovacie vzťahy

Syntagma je teda minimálne významové, štruktúrne uzavreté spojenie dvoch plnovýznamových slov vo vete. Ktoré odráža nejaký vzťah v reálnej skutočnosti.

Vetné členy -

podmet  - subjekt

prísudok - predikát

predmet - objekt

prívlastok - atribút

príslovkové určenie - adverbiále

prístavok - apozícia

doplnok - sekundárny predikát

Veta je základná syntaktická jednotka s uceleným významom, gramaticky usporiadaná a intonačne uzavretá.

Z hľadiska gramatickej stavby základ vety tvorí gramatické jadro.

a)rozčlenené na podmet a prísudok

b)nerozčlenené, iba vetný základ - to sú jednočlenné vety 

Modálna stránka vety

všetky spôsoby vyjadrovania postojov hovoriaceho k vypovedanej skutočnosti nazývame modálnou stavbou vety.

Štyri druhy viet -

1.oznamovacia

2.opytovacia

3.rozkazovacia

4.želacia

Súvetia (zložené vety)

a)priraďovacie - gramaticky rovnocenné vety

zlučovacie - a,i,aj,ani,najprv-potom,vše-vše,a najmä

stupňovacia - ba,ba aj,nielen-ale i,ba dokonca

odporovacie - ale,no,lež,a,avšak,ale predsa,jednako

vylučovacie - alebo,buď,či,buď-buď

b)podraďovacie

podmetová

prísudková 

predmetová 

prívlastková

príslovková

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka