Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Elektrostat.indukcia:jav, pri ktorom sa protiľahlé časti povrchu vodiča vloženého do el.poľa zelektrizujú nábojom s rovnakou veľkosťou, ale opačným znamienkom. Elektrizovanie telies:presmiestňovanie elektrónov z jedného telesa na druhé.Zák. zachovania elektr.náboja: V elektricky izolovanej sústave telies,je celkový elektr. Náboj stály:elektr.náboj nemožno utvoriť ani zničiť.Elektr.sily: v dôsledku elektrost. Indukcie pôsobia na seba príťažli. Silami elektricky nabité a nenabité telesá. C.zákon: Fe je priamo úmerná súčinu bodových nábojovQ1,Q2 a nepriamo úmerná druhej mocnine ich vzdialenosti r. Siločiara :ktorá prechádza istým bodom elektr. poľa je myslená čiara, ktorej dotyčnica zostrojená v tomto bode určuje smer int.elektr.poľa E.  od+ do- nepretínajú sa, komé na nab.teleso.Elektr.potenciál energia: Ep náboja Q1 v istom mieste, elekt. poľa je určená prácou ktorú vykoná elektrická sila pri premiestnení náboja z daného miesta na povrch zeme.Elektrický potenciál:v danom bode poľa definujeme ako podiel elek. potenciálnej energie kladného elektr. náboja Q v tomto bode a veľkosti tohto náboja. ekvipotenc.plochy:množina bodov elektr. poľa s rovnakým potenciálom.

Elektr. napätie absolútna hodnota rozdielu potenciálov medzi dvoma bodmi elek. poľa.                           Elektrometre,elektroskopy.Trením sa vytvorí el. náboj Q, ktorý sa nabije rovnakou veľkou hodnotou, ale opačným znamienkom.  


Súbor poslal: Wepman
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka