Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hžadaj aj na .sk .cz webe


1919 – 1920 – Parížska mierová konferencia

1919 – 1920 – Parížska mierová konferencia

- viedli: Křamár, Beneš

1920, 4. Jún v Trianone – Slovensko stratilo 25 obcí na Orave a Spiši

1921 – vznikol spojenecký zväzok – malá dohoda: ČS, Rum, Juh.

- jej cieľ: udržať výsledky mierových zmlúv z Versailles

čeliť návratu Habsburgovcov na trón

i snahám Maď. o ovládnutie podunajského priestoru

1929 – 1933 – svetová hosp. kríza

1936 – spoločnosť národov - ZSSR – kolektívna bezpečnosť

- Fran. + ČSR – spojenecké zmluvy

Politický systém – množstvo strán, z ktorých každá má možnosť

dostať sa k moci: celoštátne Č alebo S národnostné

- soc-demokratická / Derej/, KSČ /Gotwald/, agrárna /Hodža/

- SĽS - /Hlinka/, SNS - /Rázus/

- sudetonemecká - /Henlein/

2 hosp. krízy - I. 1921 - 1923, II. 1929 - 1933

- slov. deti – maďarský jazyk

- štátna správa: úloha prevziať administratívu, školstvo, kultúru

Rozvoj národnostných menšín: vzdelávanie v rodnom jazyku

vydávanie kníh časopisov

1919 – Bratislava – univerzita Komenského

1920 – Slov. národné divadlo, 1926 – vysielanie rozhlasu

1938 – Košice – Vysoká škola technická

1932 – činohra, 1937 – Východoslovenské národne divadlo

- národnostné zloženie obyvateľstva: pestré

- národnosti: Nemci, Rusíni, Poliaci, Židovská národnosť

- nový štát budovaný centrál. unitárne

1920 – ústava: popierala národnostnú suverenitu Slov

hovorila o jednote ČS národa

- centrál. ústava zaručovala rovnoprávnosť všetkých národ. menšín

mohli mať: mater. jazyk, tlač, kultúrna ústava

- pol. strana – podiel na rozpade republiky

Zmeny životného štýlu

- rozvoj dopravy, automobilizmu, elektrifikácie, film. umenia

1928 – 1. udeľovanie amerického oskara

Následky hosp. krízy

1. povojnová hosp. kríza 1919 – 1922, Tal. – Mussolini - fašizmus

- zrušil parlament, sústredil moc do svojich rúk, rozpustil všetky

pol. strany, ktorá sa stala vládnucou okrem svojej

Veľká hosp. kríza 1929 – 1933 – obmedzenie výroby, rast nezamest.,

soc. problémy pol. napätia

- riešenie: USA – zásah štátu do podnikania

Nem. – fašizmus, nacizmus, rasizmus, antisemitizmus

1936 – 1939 – Obč. vojna – republikáni, Franco

falanga /faš./ + ozbrojené oddiely

1938 - Fall Grun – zelený prípad: akcia na likvidáciu ČSR

1938, 29.9. – Mníchov: zástupcovia – Nem., Tal., Fran., V. Brit.,

1938, 2,11. – Viedeň: nemecko-talianská komisia rokovala o

územných požiadavkách Maď. a Poľ.,

1938,6.10. – Pražská vláda prijala žil. dohodu a vymenovala krajinskú

autonómnu slov. vládu na čele s J. Tisom

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka