Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Vodík:

Výroba: c+h20 = h2 + Co

Vodík získa konfig.: utvorením kov. väzby polár.  H - Cl

Nepolár. H-H

Zlúčeniny vodíka – hydridy  1 Iónové  nah kh

2         kovalentné  polár. H20 , HCL  nepol. Ch4, ph3

Kyslík:

Vlastnosti: najrozšírenejší prvok na zemi , nachádza sa v hydros.

Atmosf, liitosfére. Ako biogénny prvok je potrebný na dýchanie

-oxidácia,  horenie oxid.,tepelná a svetelná energia.

 Kyslík má 3izotopy

Vyrába sa frakčnou destiláciou skvapalnenéhp plynu

Reakci: ozón vzniká napr. pri búrkach 0 + 0 = 0

Utvorenie najbližšieho vzácneho plynu:

1Prijatím dvoch elekt. za vzniku oxidového aniónu 0  napr. CaO

2Utvor. Dvoch jednoduchých alebo jednej dvojitej kovalentnej

Väzby napr. H20, CO2, O2

3Utvorením jednej jednoduchej väzby a prijatím elektrónu.

OH  v NaOH

 

Zlúčeniny kyslíka – Oxidy

Sú to dvojprvkové zlúčeniny kyslíka s inými prvkami, v ktorých má

Kyslík oxid. Číslo –II

Molekulové O.: tvorí väčšina nekovov s veľkou elektroneg. SO3, Cl2O7

 a výnimočne aj niektoré kovy s väčšímy oxid. Číslami.  Mn2O7, OsO4

O. s atómovou štruktúrou: sú to O. väčšiny kovov a niektorých nekovov.SiO2

Iónové O.: tvoria ich najmä alkalické kovy a kovy  (s1 prvky) alk. zemín

(s2 prvky)

Podľa chem. rekak. s vodou delíme na:

1 Kyselinotvorné O.: sa zlučujú s vodou za vzniku kyslikatých kyselín

SO3+H2O = H2SO4

Vo vode nerozpustné oxidy reagujú so zásadami, pričom vznikajú soli:

SiO2+2 NaOH = Na2 SiO3 + H20

2 Zásadotvorné O.: sa zlučujú s vodou na hydroxidy CaO+H2O = Ca(OH)2

vo vode nerozpustné O. regujú s kyselinami za vzniku solí:

MgO+2HCl = MgCl2+H2O

Amfotérne O.: reagujú s kyselinami alebo zásadami:

Al2O3+6HCl = 2AlCl 3 + 3H2O

 

 

Voda H20 Akva=aqua najdôležitejšia zlúčenina pre život.

Skupenstvá: plynné – vodná para

                    Kvapalné –voda

                     Tuhé ľad, sneh.

Vlastnosti: je najdôležitejšie rozpúšťadlo je nepostrádat. Látkou v

Priemysle a poľnohospodárstve.

V prírode voda nie je čistá upravuje sa

Pitná voda získava sa sterilizáciou chlórom alebo ozónom pôsobením

Ultafialového žiarenia.

Pri 4 celzia má väčšiu hustotu ako pri 0 C Preto voda zamŕza odvrchu.

Prechodná tvrdosť spôsobujú ju hydrogenuhličitany a možno ju odstrániť

Varením vody.dôjde k rozkladu: Ca(HcO3)2       CaCO3 +H2O+Co2

Trvalá tvrdosť: spôsobujú najmä sírany, ktoré možno odstrániť pridaním

Uhličitanu sodného.  CaSo4 + Na2Co3 = CaCo3+ Na2So4

 

               

Roztoky:

Roztok je homogénna zmes ktorá sa skladá z dvoch alebo

viacerých  látok. Roztok sa skladá z rozpúšťadla a z roz

pustenej látky. Delenie : plynné (čistý vzduch)

                                        kvapalné (vodné)

                                        tuhé (sklo)

Roztok vzniká rozpúšťaním látok v danom rozpúšťadle.

Nasýtený: je taký v ktorom sa za danej teploty nerozpustí

dalšie množstvo látky.

Nenasýtený : v ktorom sa za danej teploty rozpustí dalšie

množstvo látky.

Presýtený: dostaneme z nasýteného roztoku keď pri vyššej

Teplote rozpustíme dalšie množstvo látky.Ak zmeníme teplotu

dostaneme znovu nasýtený roztok.

Protolytické reakcie: sú tie pri ktorých jedna látka protón odovzdá a druhá

Ho prijíma. HCl +H20 = H30 + Cl

Každá protolytická reakcia sa môže formálne rozdeliť na dve čiastkové reakcie,

V ktorých jedna látka v priebehu protolytickej reakcie uvoľnuje protón, je

Darcom či donorom protónu a nazývame ju kyselina, a druhá látka protón viaže ,

Je príjemca  alebo akceptor protónu, a nazývame ju zásada.

Protoly.reak. je  reakcia kyseliny so zásadou. Každá dvojica = konjugovaný pár.

Podľa Brônstedovej teórie môžu byť kyselinami a zásadami nielen elektroneutrálne

Molekuly, ale aj katióny či anióny. Napr. kyseliny: HCl , H2SO4...

Napr. zásady: Cl  , OH ...

Niektoré látky môžu vystupovať ako kyseliny aj ako zásady. = AMFOTÉRNE.

Napr. HPO

HPO   +  OH   =  H2O + PO

Silné kyseliny uvoľnujú protón veľmi ľahko slabé ťažko. Silné zásady pútajú protóny

veľmi silno slabé slabo.

Neutralizácia je protoly. Reakcia pri ktorej vzniká soľ a voda.Reakcia soli s vodou sa

volá HYDROLÝZA. Soľ je látka tvorená opačne nabytými jónmi.

Protol. reakcia pri ktorej reagujú ióny s vodou sa nazýva HYDROLÝYA SOLÍ.  


Súbor poslal: Wepman
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka