Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


1. a 2. sv vojna, vznik ČSR...
1919 - 1920 - Parížska mierová konferencia
- viedli: Křamár, Beneš
1920, 4. Jún v Trianone - Slovensko stratilo 25 obcí na Orave a Spiši
1921 - vznikol spojenecký zväzok - malá dohoda: ČS, Rum, Juh.
- jej cieľ: udržať výsledky mierových zmlúv z Versailles
        čeliť návratu Habsburgovcov na trón 
        i snahám Maď. o ovládnutie podunajského priestoru 
1929 - 1933 - svetová hosp. kríza
1936 - spoločnosť národov - ZSSR - kolektívna bezpečnosť
     - Fran. + ČSR - spojenecké zmluvy 
Politický systém - množstvo strán, z ktorých každá má možnosť
                dostať sa k moci: celoštátne Č alebo S národnostné 
- soc-demokratická / Derej/, KSČ /Gotwald/, agrárna /Hodža/
- SĽS - /Hlinka/, SNS - /Rázus/
- sudetonemecká - /Henlein/
2 hosp. krízy - I. 1921 - 1923, II. 1929 - 1933
- slov. deti - maďarský jazyk
- štátna správa: úloha prevziať administratívu, školstvo, kultúru
Rozvoj národnostných menšín: vzdelávanie v rodnom jazyku
                          vydávanie kníh časopisov
1919 - Bratislava - univerzita Komenského
1920 - Slov. národné divadlo, 1926 - vysielanie rozhlasu
1938 - Košice - Vysoká škola technická
1932 - činohra, 1937 - Východoslovenské národne divadlo
- národnostné zloženie obyvateľstva: pestré
- národnosti: Nemci, Rusíni, Poliaci, Židovská národnosť 
- nový štát budovaný centrál. unitárne
1920 - ústava: popierala národnostnú suverenitu Slov
             hovorila o jednote ČS národa
- centrál. ústava zaručovala rovnoprávnosť všetkých národ. menšín
  mohli mať: mater. jazyk, tlač, kultúrna ústava 
- pol. strana - podiel na rozpade republiky
Zmeny životného štýlu
- rozvoj dopravy, automobilizmu, elektrifikácie, film. umenia
1928 - 1. udeľovanie amerického oskara
Následky hosp. krízy
1. povojnová hosp. kríza 1919 - 1922, Tal. - Mussolini - fašizmus
- zrušil parlament, sústredil moc do svojich rúk, rozpustil všetky
 pol. strany, ktorá sa stala vládnucou okrem svojej
Veľká hosp. kríza 1929 - 1933 - obmedzenie výroby, rast nezamest.,
                           soc. problémy pol. napätia 
- riešenie: USA - zásah štátu do podnikania
         Nem. - fašizmus, nacizmus, rasizmus, antisemitizmus 
1936 - 1939 - Obč. vojna - republikáni, Franco
                       falanga /faš./ + ozbrojené oddiely
Poďakovanie študentom na SOA v Sp. Teplici.
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka